Julkisen sektorin hankinnat keskitetään Hansel ostokartelliin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi siirtyy kohti keskitettyä ja tehokasta taloutta kun julkiset hankinnat on syyskuun alusta koottu yhteen yhtiöön. Kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa Hanselista, jonne KL-Kuntahankintojen asiantuntijat ovat siirtyneet. Myös Hanselin kilpailutus- ja hankintatoimen kehittämispalvelut tulevat asteittain koko asiakaskunnan saataville. Julkiselle sektorille toimittavilla on yhä useammin yksi ja vain yksi asiakas Hansel. Markkinataloudellinen kilpailu asiakkaista korvautuu yhdellä asiakkaalla.

 

"Järjestelyn tavoitteena on kehittää julkisten hankintojen osaamista Suomessa. Fuusion jälkeen on mahdollista yhdistää etenkin vakioiduissa hankinnoissa ostomäärät suuremmaksi kokonaisuudeksi ja toisaalta huolehtia hankintojen paikallisuudesta niin, että pienilläkin toimijoilla on mahdollista päästä mukaan. Tämä parantaa ja tehostaa hankintoja ja säästää myös veroeuroja", kertoo ministeri Sirpa Paatero.

 

Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä. 

 

Parempia julkisia hankintoja

 

Hankintatoimen strateginen johtaminen ja hankintaosaamisen parantaminen ovat voimakkaasti esillä muun muassa hallitusohjelmassa. Hankintojen organisoinnin ja päätöksenteon tueksi tarvitaan myös yhä tarkempaa tietoa siitä, miten veroeuroja käytetään. 

 

"On hienoa, että muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään kokemuksensa, ja kehittämään yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi", toteaa Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

 

Ammattimaisesti hoidettu hankintatoimi edellyttää tuoteosaamisen lisäksi hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta. Yhteishankintojen kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös hankintojen vastuullisuuteen ja innovatiivisuuden edistämiseen.

 

Yhteishankintayksikkö edistää kilpailua

 

Suurimmat tehokkuushyödyt ja säästöt yhteishankinnoissa saavutetaan, kun hankitaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat vakioitavissa. Kahden yhteishankintayksikön yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät toimintatavat, mikä helpottaa kaikkien yritysten, myös pienten, osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

 

Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen myös paikallisesti.

 

Kommentit

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Comment: 

Kilpailulaki pyrkii estämään tämän tyyppiset kartellit.

Kilpalulaki löytyy täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110948

Onko Hansel laillinen vaiko laiton kartelli: Tässä minun analyysini:

Lain soveltamisala

Kilpailulaki tarkoittaa elinkeinonharjoittalla seuraavaa: 

" Tässä laissa tarkoitetaan: 1) elinkeinonharjoittajalla luonnollista henkilöä sekä yhtä tai useampaa yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa;

2) määräävällä markkina-asemalla yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä olevaa koko maan tai tietyn alueen kattavaa yksinoikeutta tai muuta sellaista määräävää asemaa tietyillä hyödykemarkkinoilla, joka merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla. "

Kunnat ja valtio ovat sellaisia erillisiä julkisia oikeushenkilöitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa (ostavat esimerkiksi palveluita) ja kilpailulaki koskee siis myös kuntia ja valtiota.

Yllä olevan ja Hansel:n omien sanojen mukaan Hansel pyrkii merkittävästi ohjaamaan hintatasoa ja toimitusehtoja. Hansel:n perustarkoitus on itse asiassa ohjata hintatasoa ja vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin. Tämän perusteella Hansel on kilpailulain tarkoittamassa määräävässä markkina-asemassa. Valtion ja kuntien budjetin kautta kulkee yhteensä pitkälle yli 50% bruttokansantuotteesta ja on ilmeistä että joillakin osa-alueilla Hansel on ostajana määräävässä markkina-asemassa jo kokonsakin perusteella. 

Laissa kielletyt asiat

Laissa sanotaan seuraavaa:

"Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;"

Hansel vahvistaa suoraan osto- tai myyntiehtoja ja muita kaupan ehtoja ja rikkoo perustehtävällään tässä suhteessa lakia.

Laissa määritellyt poikkeukset (6. pykälä)

Laki määrittelee poikkeuksen:

"säädetty kielto ei kuitenkaan koske sellaista elinkeinonharjoittajien välistä sopimusta, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätöstä tai elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistettua menettelytapaa tai sellaista sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmää, joka:

1) osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä;"

Hansel:n toiminta on aivan puhdas hinta- ja hankinta- kartelli. Tätä pykälää ei voida käyttää.  

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Laki sanoo että:

Yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:

1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;

2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;

Markkinoiden kehitys ainakin estyy tai vääristyy jos on vain yksi ostaja jonka kautta hankinnat kulkevat. Ei synny markkinadiversiteetin mukanaan tuomaa kehitystä ja sitä kautta myös tekninen kehitys estyy.  Hansel on toiminnaltaan puhdas ostokartelli ja jos Hansel:n toiminta hyväksytään niin lähes mikä tahansa ostokartelli on hyväksyttävä.  Lain säätäjä ei ole voinut tarkoittaa tätä.

 

Johtopäätös

Ainakin minun käsitykseni mukaan Hansel ja valtio ja kunnat rikkovat Hansel:n kautta toimiessaan räikeästi kilpailulakia. Hansel on maalaisjärjellä ajatellen selvä ostokartelli.

 

Comment: 

Täytyykin ruveta puuhaamaan yhdessä keskusliikkeiden kanssa maataloustuotteiden ostokartellia. Sehän tulee kuluttajien hyväksi kun saadaan ostettua halvemmalla kun saadaan painettua hinnat alas. Jos valtio ja kunnat saa tehdä ostokartelleja niin miksei me muutkin sitten.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.