Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Henna Virkkunen jyrähti: Vain hallituksen hyväksymät kuntaliitokset toivottavia

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kannustaa kuntia tekemään kuntaliitoksia vuonna 2013, mutta muistuttaa, että valtioneuvosto voi jättää hyväksymättä esityksen, jos se ei ole tarkoituksenmukainen.

- Hallitus haluaa kannustaa kuntia kuntaliitoksiin vuonna 2013. Kuntaliitosesityksissä kuntien tulee katsoa kokonaisuutta ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Uuden kunnan tulee olla elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 14. syyskuuta Helsingissä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio lisää velkataakkaamme ensi vuonna 7mrd€:lla

Vuoden 2012 budjettitalouden menot nousevat noin 3,5 prosenttia vuoden 2011 varsinaisesta talousarviosta ja noin 1,5 prosenttia vuodelle 2011 budjetoidusta (ml. kolmas lisätalousarvioesitys).

Menotasoa nostavat automaattiset tekijät kuten hintatason muutos ja nousevat eläkekustannukset. Lisäksi valtionvelan korkomenot, joita talousarvioesitykseen sisältyy 2,2 miljardia euroa, nousevat vuodesta 2011.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliitto: Pääomaa pakeni sijoitusrahastoista elokuussa

Rahoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja pörssikurssien lasku heijastuivat suomalaisiin sijoitusrahastoihin elokuussa. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski elokuussa 60,4 miljardista 56,5 miljardiin euroon. Pääosin pörssikurssien laskun vuoksi rahastopääoma pieneni 3,1 miljardilla eurolla, minkä lisäksi negatiiviset nettomerkinnät laskivat sitä vielä 871,9 miljoonaa euroa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajajärjestö Pardia puolustaa valtiosektorin korkeampaa palkkatasoa

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola:n mukaan kansalaisilla on oikeus hyvään hallintoon ja turvallisuuteen kaikkialla Suomessa. Eri puolilla maata asuvien kansalaisten pitää olla yhdenvertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden kannalta.

Palolan mielestä valtion virastojen toimintamäärä- ja palkkarahat on turvattava budjettiriihessä täysimääräisenä. Muuten vaarana on, että ajaudutaan irtisanomisten tielle.
– Valtiontalouden alijäämää ei paikata ottamalla se julkisen sektorin työntekijän selkänahasta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Italian, Venäjän, Espanjan, Turkin ja Ruotsin osakkeet ovat halvimpia

Osakkeet ovat P/E (pörssihinnan suhde tulokseen) mittarilla mitattuna halvimpia Välimeren maissa, sekä Ruotsissa. Todennäköisesti myös Suomi on edullisten maiden joukossa. 

Italian P/E suhde on alle 10, ja kurssien suhde tasearvoon on ykkösen luokkaa. Osakkeet ovat harvoin näin halpoja, vaikka Italian kohdalla siihen on kyllä syynsä. 

Eksoottisemmat kehittyvät maat ovat sen sijaan muodissa ja korkealle arvostettuja. P/E suhde on Indonesiassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa ja Meksikossa yli 17. Kesän kurssisyöksy on näidenkin kohdalla puhaltanut pahimmat kuplat pois, eikä yliarvostuksesta kertovia  20 ylittäviä P/E lukuja näe enää missään.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

HYPO: Asuntomarkkina heikkenee päivä päivältä

Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n Q3/2011 asuntomarkkinoiden tilanneanalyysin mukaan asuntojen hintakehityksen lakipiste osui viime kesäkuuhun. Kohti syksyä valtiovelkakriisin vaikutuksen ovat päivä päivältä heikentäneet asuntomarkkinanäkymää. Analyysin pisteissä muutos näkyy pisteiden laskuna, + 145 pisteeseen (+ 14,5 %).

HYPO:n asuntomarkkinaindeksi (Lähde: HYPO:n Q3 asuntomarkkina-analyysi)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pörssi sukeltaa vielä 20% lisää jos valtiot kaatuvat velkoihinsa ja Euro hajoaa

Pörssikurssit ja kuluttajien luottamus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Saksan pörssi-indeksi ja Euroopan kuluttajien luottamus (alla) ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana käyttäytyneet hyvin samalla tavalla ja jos ymmärtää kuluttajaa, niin tietää miten pörssissä tulee menemään.

Kuluttajien luottamus ja Saksan pörssi-indeksi (Lähteet: Suomen Pankki, Yahoo Finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiosektorin palkkakulut ovat tärkeä kilpailukykyämme heikentänyt tekijä

Valtiosektorin palkkojen ryöstäytyminen on eräs tärkeä osasyy valtion budjetin alijäämään ja kilpailukykymme heikkenemiseen selviää Tilastokeskuksen kokoamasta ja Findikaattorin julkaisemasta eri sektoreiden palkkakehityksestä. Raha kiertää pääosin palkkojen kautta kulutukseen ja siksi palkkakuluista nähdään, mitkä sektorit ovat vaikuttaneet kustannustason nousuun/laskuun. 

Valtion työntekijöiden palkat ovat muita korkeammat ja lisäksi valtion palkkakulut ovat kasvaneet muita nopeammin samalla kun muut sektorit ovat joutuneet irtisanomaan väkeä. Valtiosektorin osuus kokonaistaloudestamme on kasvanut ripeästi.

Keskiansiot sektoreittain (Lähde: Tilastokeskus/Findikaattori)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eurooppa, Japani, Korea ja USA ovat patentoinnin suurvaltoja

Eurooppa, Japani, Korea ja USA ovat patentoinnin suurvaltoja selviää ChartsBin tuottamasta kartasta, jossa kuvataan patenttihakemuksissa mainittujen henkilöiden kotimaa. Kiina ja erityisesti Intia eivät vielä ole kehittäneet merkittävää omaa  aineettomien oikeuksien pääomaa.

Patentinhakijoiden kotipaikat (Lähde: Chartsbin.com)

Suuri patenttien määrä kertoo yhteiskunnan omistamiseen liittyvien käsitteiden ja toimintatapojen kehittyneisyydestä ja ripeä patentointi ennustaa ainakin jossakin määrin myös taloudellisen kilpailukyvyn säilymistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajien tutkimuslaitos: Suomen BKT ensi vuonna 2% kasvu-uralla

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,6 prosenttia (0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä, 29.3.2011 julkaistussa ennusteessa). Kansainvälisen suhdanteen heikentymisestä huolimatta talous kasvaa vielä tämän vuoden lopulla jonkin verran. Kasvu perustuu tällöin vientiyritysten kasvaneeseen tilauskantaan sekä suhteellisen voimakkaaseen kotimaiseen kysyntään.

PT ennustaa Suomen BKT:n kasvavan ensi vuonna 2,1 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Myöntyväisyys pienetään ansioita

USA:ssa 15 elokuuta Academy of Management kokouksessa San Antoniossa esitetty tutkimus kertoo, että myöntyväisyys 'agreeableness' on voimakkaasti sidoksissa ansiotasoon, mutta vain lähinnä miehillä.

Tutkimusaineisto käsitti kyselyjä 20 vuoden ajalta liki 10000 eri asemissa olevilta työntekijöiltä. Myöntyväisyyttä (agreeableness) mitattiin tutkimuksessa usealla eri tavalla.

Tutkimuksen mukaan myöntyväisyydessä matalammalle asteikolle sijoittuvat miehet ansaitsivat 18% ($9,772) enemmän kuin toinen ryhmä eli ”mukavat miehet”.

Naisista puolestaan vähemmän mukavat ansaitsivat vai 5% ($1,828) enemmän kuin myöntyväiset naiset.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssisektorista kilpailutekijä? - Jyri Häkämies asettanut työryhmän

Suomalaisessa omistajaohjauksessa olevat yritykset ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana menestyneet muita paremmin ja  suomalainen finanssi- ja sijoitus- sektori on osoittanut pätevyytensä resurssien ohjaamisesessa tuottavien henkilöiden ja yritysten haltuun.

Rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Jyri Häkämies on asettanut 1.9 käynnistyvän työryhmän valmistelemaan kansallista pääomamarkkinastrategiaa.  Ryhmän tehtävänä on laatia kansallinen pääomamarkkinastrategia, joka sisältää suosituksia rahoitusjärjestelmän ja pääomamarkkinoiden kehittämiseksi Suomessa. Suositusten tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä, houkutella ulkomaisia sijoittajia investoimaan Suomeen sekä edistää kotitalouksien mahdollisuuksia sijoittaa arvopaperimarkkinoille. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Omakotitalojen ja kesämökkien hinnat ovat säilyneet ja jopa nousseet

    Pientalotontteja myytiin vuoden 2011 alkupuoliskolla koko maassa 3 300 kappaletta, joka on 16 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana selviää maanmittauslaitoksen tuoreesta kauppahintatilastosta.

Pientalotonttien hintojen nousu on pysähtynyt, yksityisten myymien tonttien neliöhinnat ovat keskimäärin samat kuin puoli vuotta sitten. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keski eli mediaanihinta oli 1 012 euroa kerrosneliömetriltä (laskua 0,8 %), Espoossa 785 e/k-m2 (-10 %) ja Vantaalla 561 e/ k-m2 (-5 %).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskunnallisten arvojen edistäminen on enenevästi esillä yritysten viestinnässä

Suomalaiset suuryritykset puhuvat arvoistaan yhä enemmän , mutta näyttö yritysvastuusta on puutteellista, mikä voi aiheuttaa niille tulevaisuudessa legitimiteettikriisejä, väittää viestinnän tutkija Karoliina Malmelin tuoreessa väitöskirjassaan.

Analyysi osoittaa, että yhteiskunnalliset arvot kuten ihmisoikeudet, yhteiskunnallinen tasa-arvo ja tai ekologinen tasapaino ovat alisteisia markkinoiden ja teollisuuden arvoille, tuottavuudelle ja tehokkuudelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologiateollisuus: Kaikki tuoreet tiedot ennakoivat taantumaa

Maailmantalouden tila ja näkymät ovat heikentyneet nopeasti kesän aikana. Länsimaiden velkakriisi on johtanut kasvavaan epävarmuuteen rahoitusmarkkinoilla, mutta myös teollisuuden näkymien oleelliseen synkkenemiseen.

Saksassa keskeisten teollisuusalojen saamat uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun. Samaa ennakoivat alustavat tiedot Yhdysvaltain teollisuudesta elokuussa. Kaikki tuoreet tiedot talouden kehityksestä ennakoivat taantumaa. Suomen vienti on tällä hetkellä vuositasolla yli 20 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä.

Suomen teknologiateollisuuden alkuvuosi kehittyi vielä noususuuntaan, vaikkakin hyvin epäyhtenäisesti toimialojen ja yritysten välillä. Alan liikevaihto on tällä hetkellä lähes viidenneksen ja tavaravienti kolmanneksen pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 2008. Nyt näköpiirissä on uusien tilausten väheneminen ja uudelleen heikkenevä työllisyyskehitys.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Velkaelvytystä on syytä jatkaa

 

IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde on ottanut kantaa menossa olevaan markkinamyllerrykseen. IMF:n arvion mukaan valtioilla on vielä varaa velkaantua; kaikkia poliikan keinoja ei ole vielä käytetty! Velkaelvytyksestä luopuminen voi IMF:n mukaan johtaa halvaantumiseen.

Kehittyneillä talouksilla tulee olla uskottava keskipitkän aikavälin suunnitelma kestävään taloudenpitoon palaamiseksi, mutta valtiontalouden kestävään hoitoon nopea palaaminen voi vahingoittaa elpymistä ja heikentää työttömyyttä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallituksen talousarvioesitys hillitsee velkaantumisvauhtia

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esitteli valtiovarainministeriön ehdotuksen valtion talousarvioesitykseksi vuodelle 2012. Hallitusohjelman laajojen sopeuttamistoimenpiteiden toimeenpano aloitetaan heti.

Sopeuttamistoimien seurauksena budjettitalouden vertailukelpoinen alijäämä painetaan vuoden 2011 8,3 miljardin euron tasosta 6,8 miljardiin euroon vuonna 2012. Alijäämä supistuu siis heti ensimmäisenä vuotena noin 1,5 miljardia euroa. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa noin 88 miljardia euroa, joka on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallitus tehnyt aloitteen seudullisiin suurkuntiin tähtäävästä kuntauudistuksesta

Hallitus aloittaa seudullisiin suurkuntiin tähtäävän kuntauudistuksen. Kuntauudistuksella pyritään luomaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta on yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamisperustaan perustuvalla taholla.

Kuntauudistuksen organisointia ja etenemistä valmistellaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla. Organisoinnista ja hankkeen etenemisestä kerrotaan yksityiskohtaisesti alkusyksystä, sanoi valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala perjantaina 12.8.2011 Seinäjoella Kuntajohtajapäivillä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisyritysten luottokelpoisuuden läpinäkyvyys paranee ja byrokratia vähenee

Suomalaisten yritysten taloudellisen aseman läpinäkyvyys paranee ja pk-yritysten byrokratia vähenee. Verohallinto toimittaa verovuodesta 2011 alkaen kaikki rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), joka julkaisee tilinpäätöstiedot kaupparekisterissä. Kaupparekisterin tiedot ovat saatavissa nettipalvelun kautta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Viron talous on Euroalueen parhaiten hoidettu

Viron talous on Euroalueen pirtein ja talous kasvaa ripeimmin selviää Trading Economics julkaisemista Maailmanpankin tilastoista. Viron valtion velkaantuminen on myös Euroalueen vähäisintä (noin 5% bruttokansantuotteesta) ja uutta velkaa ei siellä synny.

Euroalueen talouskasvu on voimakasta niissä maissa, missä valtion velkaantumisvauhti on vähäistä ja valtio harjoittaa tasapainoista taloudenpitoa.

Euroalueen talouskasvu maittain (Lähde: Tradingeconomics.com)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat siirtyneet kotimaiseen omistajaohjaukseen

Suomalaiset käyttävät tätä nykyä suurempaa omistajavaltaa pörssiyhtiöissämme kuin ulkomaalaiset. Pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistus on painunut 40% tuntumaan. Suomi on näiltä osin siirtynyt kotimaiseen hallintaan.

Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus (Lähde: Suomen Pankki)

Suomalaiset sijoittajat käyttäytyvät viisaasti ja talouselämää tukien

Eräs osasyy siirtymään on kotimaisten sijoittajiemme taitava omistajavalta. Ulkomaalaiset ovat yleensä tukeneet varoillaan sellaisia yrityksiä (telecom, metsäsektori) joissa tuo varallisuus ei ole ollut niin hyvässä hoidossa kuin pienemmissä yrityksissä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD ennakoi hidastuvaa talouskehitystä

OECD:n kokoama makrotalouden kehitystä ennakoiva "OECD composite leading indicator" ennustaa tällä hetkellä talouden hidastumista joka puolelle maailmaa (USA, Japani, Ranksa, Saksa, Italia, Venäjä, Euroalue, Kiina, Intia,...)

Ohessa indikaattorin tilanne muutamilla tärkeimmillä talousalueilla.

OECD:n makrotaloutta ennakoiva mittari (Lähde: "OECD composite leading indicator")

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Naisten määrä hallituksessa korreloi menestyksen kanssa, mutta kiintiöistä on harmia

Economist lehti on viime viikon pääkirjoituksessaan päätynyt samoille linjoille kuin Piksu:n Johannes Hide'n taannoisessa artikkelissaan  "Naiskiintintiöt hallituksiin - ei kiitos".

Economist lehti siteeraa McKinsey tutkimuslaitoksen tutkimustulosta, jonka mukaan ne yritykset, joiden hallituksissa istuu eniten naisia, pärjäävät paremmin kuin miesvaltaiset yritykset. Mutta toisaalta Norja on ollut koelaboratorio, jossa on naiskiintiöiden avulla nostettu naisten määrä hallituksissa 9% tasolta vuonna 2003 nykyiselle lähes 40% tasolle. Kiintiöiden vaikutukset ovat olleet masentavia. Naiskiintiöt eivät toimi, vaan heikentävät suorituskykyä. Missä vika?

Economist lehti päätyy siihen näkemykseen, että naisten määrä hallituksessa ei ole oleellista, vaan se miten yritys suhtautuu diversiteettiin, erilaisiin näkemyksiin ja tapoihin ajatella. Naisia valitaan helpommin sellaisten yritysten hallituksiin, joissa diversiteetin arvostaminen on korkealla tasolla ja tuo diversiteetin arvostaminen on se tekijä, joka nostaa yrityksen menestykseen. Naisten suuri määrä hallituksessa on tunnusmerkki siitä, että yrityksen ajattelutapa on sellaisella tasolla, joka johtaa menestykseen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF uskoo USA:lle 2,5% kasvua ja toivoo että sen taloutta johdetaan vastuullisesti

IMF on antanut kohdennetun raportin USA:n taloudesta, jonka mukaan:

  • USA:n talous kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 2,5 % vauhtia, joka kasvu ei riitä työttömyyden kääntämiseen nopeaan laskuun
  • asuntojen hinnat jatkavat laskuaan, jonka seurauksena kuluttajien kiinteä varallisuus pienenee ja yksityinen, asuntovelkojen kasvattamisen varassa osittain tapahtunut, kulutuksen kasvu jää vähäiseksi

IMF toivoo USA:n hallitukselta varovaisia säästötoimia ja maltillisia verojen korotuksia, jotka ajoittuvat usealle vuodelle siten, että talous keskipitkällä aikakaudella tasapainottuu.  Äkkinäisillä liikkeillä olisi dramaattiset vaikutukset.

IMF tuo esille, että USA:n valtion velkakirjat (T-bondit) toimivat maailman keskuspankkien tärkeimpänä valuuttavarantona ja dollaria käytetään laajasti maailmankaupan vaihdon välineenä. IMF toivoo, että dollarille (sen arvolle ja T- bondien luotettavuudelle) ei tapahdu mitään radikaalia.

IMF toivoo edelleen, että USA:n talous on vakaa ja luotettava eikä propagoi ongelmia maailmantalouteen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suhdanneodotukset kääntyneet pessimistisemmiksi

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:

- Nousuvaiheessa (Upswin) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Olemme nyt IFO:n mukaan korkeasuhdanteessa, mutta kasvun paras voima on jo hiipumassa. Pörssiosakkeet menettävät yleensä nousumomenttinsa ja saattavat jopa kääntyä laskuun kun kello on puoli kolme iltapäivällä kuten nyt. Tilannetta kannattaa seurata. Säästäjän on syytä olla varovainen.

 
IFO suhdannekellon heinäkuun tilanne (Lähde: IFO)
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eurooppaan yhtenäiset internet:n sähköistä rahaa koskevat säädökset

Eurooppa kehittää lainsäädäntöä niin, että internet:ssä maksuvälineinä käytettävälle sähköiselle rahalle tulee selkeät säädökset, rahaa hyödyntävien asiakkaiden turvallisuus paranee ja sähköisen rahan liikkeellelasku säilyy helppona.

Elokuun alusta alkaen oikeus laskea liikkeeseen laissa määriteltyä sähköistä rahaa on pankkien lisäksi maksulaitoksella, jonka toimilupa oikeuttaa sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen ilmasto lämpenee; taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä

Suomen ilmasto lämpenee Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston ja Ympäristökeskusen (SYKE) tekemän ACCLIM II projektin mukaan noin 0,4 astetta vuosikymmenessä. Siirrymme ilmastollisesti kohti etelää runsaat sata kilometriä vuosikymmenessä. Oulu on kohta Raahen korkeudella ja Tampereella eletään Riihimäen ilmastossa.

Kesähelteet kestävät hieman pidempään, talvella tulee lapissa enemmän lunta, mutta pakkaset paukkuvat yhä lyhyemmän aikaa. Vaikka kaamoksen pimeydelle ei mitään mahda, tulee meistä siltikin hieman houkuttelevampi maa. Maa ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä ympäristöministeriön ja SYKE kanssa ohjeet siitä miten asiaan kannattaa valmistautua.

Ilmastomuutoksen vaikutus vuosisadan loppupuolella (Lähde ACCUM II / K.Jylhä; meterologian laitos)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Raaka-aine ja alkutuotanto- osakkeiden menestys on ollut vahvaa

Materiaali- ja raaka-aine- osakkeet ovat pärjänneet parhaiten viimeisen viiden vuoden aikana, nousua kertyy peräti 50%.  Pankit ja rahoitus sektori on sen sijaan pärjännyt huonoiten.  Arvostustasot ovat edelleen noin puolet siitä mitä ne olivat parhaimmillaan.

Muiden globaalien osakesektorien menestys onkin ollut yllättävän samankaltaista. Eroa syntyi syklin eri vaiheissa, mutta nyt on palattu suurin piirtein samoihin arvostutasoihin.

Globaalit sektori-indeksit (Lähde: Google finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Stressitesti: Suomessa toimivat pankit vakavaraisia

  OP-Pohjola-ryhmä osallistui EU:n pankkisektorin vuoden 2011 stressitesteihin. Nordea konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank -konserniin kuuluva Sampo Pankki osallistuivat testiin emoyhtiöidensä kautta.

OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus säilyy hyvänä stressiskenaarion molempina vuosina.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset haluavat valtiontalouden pikaista tasapainottamista

    Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että julkiset tulot ja menot on pyrittävä tasapainottamaan jo tämän vaalikauden aikana. Kahdeksan prosenttia antaisi aikaa tasapainottamiseen vain 1-2 vuotta. Kansalaisten enemmistö kannattaa siten tiukempaa talouspolitiikkaa kuin mitä uusi hallitus on ohjelmassaan linjannut.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi