Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on vakavarainen ja toimii hyvin

Kesäkuun lopun lukujen valossa Suomen finanssisektori on vakavarainen ja toimintakykyinen. Finanssivalvonnan valvottavien kannattavuusnäkymät ovat kuitenkin eriytyneet. Hyvin matala korkotaso painaa etenkin pienempien pankkien kannattavuutta, koska näille pankeille korkokate muodostaa suuren osan tuotoista. Myös vakuutussektorille sijoitusympäristö on hyvin haasteellinen matalan korkotason vuoksi.

    Suomen finanssisektorin riskit liittyvät Euroopan finanssisektorin tilaan, joka on edelleen erittäin haavoittumisherkkä, johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Korkokatteen kaventumisen lisäksi kannattavuutta heikentää myös taloustilanteen heikentyminen Suomessa, mikä kasvattaa luottojen arvonalentumistappioiden riskiä. Tulevat sääntelymuutokset voivat myös vaikuttaa kannattavuutta alentavasti.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Eurolandin pankkivalvonta on Ok; talletussuojan yhteisvastuu olisi haitallinen

Euroopan komissio julkisti tänään (12.9.2012) esityksensä yhteisen eurooppalaisen pankkivalvonnan perustamisesta osaksi Euroopan keskuspankkia (EKP).

   FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on tyytyväinen siihen, että euroalueen pankkisektori on saamassa yhden yhteisen valvojan. Tämä oli yksi niistä asioista, jotka FK nosti esille viime viikolla julkistamassaan kannanotossa toimivan pankkiunionin edellytyksistä. Kauppi kuitenkin harmittelee sitä, ettei komission esitys sisällä ehdotuksia yhteisen kriisinhallinnan järjestämisestä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vanhojen asuntojen reaalihinnat laskussa

    Hypoteekkiyhdistyksen Q3/2012 asuntomarkkinakatsauksessa julkaistu asuntomarkkinaindeksi on painumassa alaspäin. Vanhojen asuntojen reaalihinnat ovat miinuksella. Uusasuntojen hintojen nousu on pk-seudulla edelleen huikeat 8,5 %/v

Asuntomarkkinaindeksi (Lähde: Hypoteekkiyhdistys)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pitkän koron rahastot ja rahamarkkinarahastot ovat menestyneet

Suomen pörssin vaisu kehitys rasitti sijoitusrahastojen tulosta vuonna 2011. Suomen pankin tilaston mukaan sijoitusrahastojen tulos heikkeni tämän vuoksi 5,0 mrd. euroa tappiolliseksi. Pitkän koron rahastot ja rahamarkkinarahastot menestyivät kun taas osakerahastoilla meni hieman heikommin.

Kaikkien suomeen rekisteröityneiden sijoitusrahastojen tulos yhteensä (Lähde: Suomen Pankki)

Sijoitusrahastojen kulut (0,8 Mrd€) muodostivat runsaan prosentin koko rahastopääomasta (56 Mrd€).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen kokonaistuotannon kasvu kiihtyy ensi vuonna 2% vuosivauhtiin

     Handelsbankenin talousennuste: Suomi hitaassa liikkeessä

- Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 2 prosenttia
- Eurokriisi koettelee nyt Espanjaa, josta uhkaa tulla uusi Kreikka
- Euroopan keskuspankin toimet siivittävät EURUSD-kurssin pariteettiin, Ruotsin kruunu vahvistuu turvasatamana

Handelsbankenin ekonomistit ennustavat, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna yhden prosentin. Kasvuennuste ei ole muuttunut edellisestä toukokuun 2012 ennusteesta. Ensi vuonna kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan aikaisempaa arviota vähemmän eli 2,0 (2,5) prosenttia ja vuonna 2014 2,8 prosenttia (2,8).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PT:n talousennuste: Talousnäkymät alkavat kirkastua ensi vuoden alkupuolella

  PT: Suhdannenäkymät ovat PT:n talousennusteen mukaan heikentyneet viime keväästä myös Suomen osalta. Tämä näkyy talouskasvun hidastumisena. Pääsyy heikentyneeseen taloustilanteeseen on Euroopan velkakriisi ja sen aikaansaama rauhattomuus rahoitusmarkkinoilla. Euroopan velkakriisi on lisännyt kotitalouksien ja yritysten pidättyväisyyttä kuluttamisessa ja investoinneissa ei vain Euroopassa vaan myös sen ulkopuolella. Finanssipolitiikan kiristyminen euroalueen kriisimaissa on myös vaikuttanut laajemminkin ja suistanut ainakin kriisimaat taantumaan. Maailmantalouteen voivat vaikuttaa negatiivisesti myös USA:n poliittiset ongelmat sekä Aasian maiden riittämättömät toimet talouskasvun vauhdittamiseksi uudelleen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriön mukaan valtiontalous on pitkällä tähtäimellä kestämättömällä pohjalla

    Hallituksen 29.–30.8.2012 neuvottelema vuoden 2013 talousarvioesitys perustuu keskeisiltä osin viime kevään kehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin. Talousarvioesitys pohjautuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteeseen, joka julkaistaan 17.9.2012.

Vuoden 2013 talousarvioesitys

Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan noin 54 miljardia euroa, mikä on noin 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa, mutta 0,4 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2012 on budjetoitu mukaan lukien toinen lisätalousarvio. Vuodelle 2012 budjetoitiin toisessa lisätalousarviossa kertaluonteisesti 1,44 miljardin euron Euroopan vakausmekanismin pääomitus, jota ei huomioitu vielä varsinaisessa talousarviossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vasemmistoliitolla toimenpideohjelma "kestävään talouteen"

   Suomen vaatimukset pääomitettavien pankkien kansallistamisesta ovat ohjanneet kriisipolitiikkaa parempaan suuntaan ja vakuusvaatimukset ovat parantaneet Suomen omaa asemaa. Euroopan talouskriisi koostuu useista rinnakkaisista kriiseistä. Vasemmistolla on toimenpideohjelma, jonka avulla voidaan siirtyä kestävään talouteen:

1. Ratkaisut finanssikapitalismin kriisiin

Sääntelyn purkamisen myötä pankit ovat erkaantuneet tehtävästään osana reaalitaloutta. Pankkien johto on pelannut itselleen jättimäisiä pikavoittoja niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Näistä syntyneet tappiot on maksatettu jälkikäteen veronmaksajilla. Finanssitalous on ollut irrallaan reaalitalouden investoinneista ja kasvusta, mutta sen luomat kuplat heiluttelevat koko yhteiskuntaa ja estävät pitkäjänteistä talouden kehittämistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologiateollisuudessa hätä; toimiala aloittaa keskustelut vaikutuksista syksyn palkkaneuvotteluihin

     Teknologiateollisuuden toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämämme tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. 

Teknologiateollisuus aloittaa sopimuskumppaneidensa kanssa keskustelut heikentyneen taloustilanteen vaikutuksista yrityksissä syksyllä käytäviin palkantarkistusneuvotteluihin. Neuvotteluissa on otettava huomioon voimakkaasti muuttunut taloustilanne ja mitoittaa palkantarkistukset yritysten taloustilanteen mukaisesti.

Teknologiateollisuuden mielestä taloudellinen tilanne ja näkymät ovat oleellisesti huonompia kuin syksyllä 2011 työehtosopimusta tehtäessä. Tästä syystä Teknologiateollisuuden hallitus päätti keskustelujen aloittamisesta Teknologiateollisuuden sopimuskumppaneiden kanssa. Yrityskohtaiset eroavuudet ja talousnäkymät on otettava vakavasti huomioon, kun toimialan avointa palkkaratkaisumallia toteutetaan yrityksissä. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kokonaisvelkaantuminen on kääntynyt vaurastumiseksi

Euroopan keskuspankin julkaiseman uusimman tilaston mukaan Euroalueen kokonaisvelkaantuminen eli vaihtotaseen vaje on sulanut ja kääntynyt vaurastumiseksi. Euron kurssi on laskenut ja kurssin nykytasolla saavuttettaneen tasapaino. Euroopassa kannattaa taas tuottaa ja vienti vetää.

Euroalueen vaihtotase (Lähde: ECB)

Vaihtotase kuvaa kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin yhteistä kokonaisvelkaantumista tai vaurastumista. Positiivinen vaihtotase on omiaan helpottamaan velkakriisiä:

  • kansalaiset ja yritykset vaurastuvat ja julkisenkin sektorin tilanne voi tämän seurauksena vähitellen helpottua
  • Euron arvolle ei ole olemassa velkaantumisesta aiheutuvaa laskupainetta (vakaa Euro tukee investointeja)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakemarkkinat uskovat lyhyeen taantumaan

Saksalainen IFO instituutti on Saksan suhdannekellon ohella ryhtynyt julkaisemaan kvartaaleittain mitattavaa maailmantalouden tilannetta heijastelevaa suhdannekelloa. Suhdannekello visualisoi kahta maailmanlaajuista mittaustulosta: odotuksia tulevasta ja makrotaloden tilannetta.

Maailmantalouden suhdannekello (Lähde: IFO)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EK:n suhdannebarometri ennustaa loppuvuodelle korkeintaan hyvin hidasta kasvua

Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, elokuun suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekehitys oli alkukesällä kohtalaista. Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteet elpyivät vähän, ja palveluissa ne heikkenivät aavistuksen. Tämänhetkistä suhdannetilannetta arvioidaan vähän keskimääräistä heikommaksi:

  • Suhdannekehitys oli alkukesällä kohtalaista. Tämänhetkinen tilanne kuitenkin vähän alle normaalin
  • Näkymät kuitenkin jonkin verran heikentyneet ja hajonta yritysten välillä suurta
  • Loppuvuodelle ennustetaan korkeintaan hyvin hidasta kasvua
  • Euroopan velkakriisin paheneminen on painanut kuluttajien luottamusta

Suhdannenäkymät (Lähde: EK:n suhdannebarometri)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Pienyrittäjät: Arvonlisäveron korotus ja kilometrikorvausten vähennys pysäyttävät kansataloutemme

   Suomen hallitus on uudessa hallitusohjelmassaan painottanut mm. yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Hallitus näyttää tekevän kaikkensa, jotteivät talouden pyörät Suomessa pyörisi. Arvonlisäveron korotus ja kilometrikorvausten leikkaus osaltaan saattavat taloutemme rajuun ja pitkään taantumaan, purkaa Suomen Pienyrittäjien puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen pienyrittäjien tuntoja.

Suomen hallituksen eräiden jäsenten tieto ja taito ymmärtää kansantaloutta on todennäköisesti kansakoulutasoa. Hallituksen ainut keino selviytyä Eurooppaa ja meitä kohtaavasta haaksirikosta on korottaa veroja. Nyt jos koskaan on syytä pidättäytyä kaikista yritykseen kohdistuvista veroluonteisista maksuista.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veronmaksajat: Budjettiehdotusta tulee korjata menosäästöjen suuntaan

    Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ongelmana sopeutustoimien liian voimakasta painottamista veronkiristyksiin eikä menosäästöihin.

Ansiotulojen verotuksen selvä kiristäminen on ehdotuksen selkein miinus. Sen takia palkansaajien nettoansioiden ostovoima on painumassa ensi vuonna pakkaselle. Tämä on erityisen ongelmallista nyt, kun suhdannenäkymät ovat jo muutoinkin heikkenemässä.

-  Ansiotulojen verotusta kiristämällä otetaan tarpeettoman suuri riski itse syvennetystä taantumasta.

-  Hallituksen kannattaa elokuun lopun budjettiriihessä harkita vakavasti uudelleen kehysriihen linjausta, jonka mukaan ansiotulojen veroperusteiden indeksitarkistuksista luovutaan kokonaan ensi vuonna.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vahvistaa luottamusta talouteen

  Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2013 vahvistaa luottamusta Suomen talouteen:

[Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames.

Nuorten yhteiskuntatakuu käyttöön

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan nuorten yhteiskuntatakuun avulla. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa.

Aktiivisella työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan kasvua

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi aloitetaan kuntakokeilu, jossa kunnan mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien palveluissa ja työllistymisessä parannetaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologiateollisuus: Kasvu pysähtynyt ja loppuvuosi näyttää heikommalta

    Teknologiateollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta Suomessa ovat kääntyneet laskuun viime kuukausina. Liikevaihdon arvioidaan jäävän syksyllä viimevuotista pienemmäksi. Samalla Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on heikentynyt eikä teollisuuden tuottavuus ole kehittynyt toivotulla tavalla. Taantuma korostaa entisestään tarvetta parantaa Suomen ja vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa prosentin suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Uudet tilaukset ja tilauskanta ovat kuitenkin kääntyneet laskuun viime kuukausina. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakkeet laskeneet viimeisen vuoden aikana kaikkialla maailmassa

 

Harva osakesijoittaja on viimeisen vuoden aikana menestynyt. Suomalaiset osakkeet ovat trading economics mukaan laskeneet peräti 26% eikä meno ole ollut ruusuisempaa muuallakaan. Perää pitävät etelä-Eurpoopan maat: Kreikka, Italia ja Portugal ja ainakin noiden maiden osakesäästäjät ovat joutuneet sijoittajavastuuseen valtiontaloutensa kompuroinnista.

Yli kymmenen prosentin kurssinousuihin pääsivät Venezuela, Filippiinit, Pakistan ja Mexico, mutta harvapa meistä on pitänyt rahojaan kiinni näissä indekseissä. Merkittävistä pörssimaista USA oli ainoa joka palkitsi osakesijoittajan edes vaatimattomalla 1,7 % kurssinousulla.

 

 

Taulukko: 12 kk pörssikurssien muutos trading economics mukaan (Lähde: Trading Economics)

Huom: Talukon arvot eivät ole aivan tarkkoja  (Piksu toimituksen huomio)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Monet riskit uhkaavat maailmantalouden kasvua

IMF:n talouden tilaa käsittelevässä katsauksessa todetaan, että maailmantalouden kasvu on viimeisen kvartaalin aikana heikentynyt. Euroalueen rahamarkkinoiden ja valtiontalouksien rahoitustilanteen jännitystila on noussut lähelle vuoden 2011 lopun tilannetta samalla kun myös kehittyvien maiden talouskasvu on osoittamassa heikkenemisen merkkejä.

IMF uskoo, että näistä huolestuttavista kehitystrendeistä huolimatta maailmantalouden kasvu tulee säilymään 3,5%...3,9% tasolla tänä ja ensi vuonna. Tämä ennuste perustuu siihen oletukseen, että Euroalueen kriisi alkaa vähitellen helpottaa ja että kehittyvissä maissa tehdyt talouden kevennystoimet realisoituvat talouskasvuksi ja investoinneiksi.

Maailmantalouden indikaattorit (Lähde: IMF:n maailmantalouden tilaa koskeva päivitys 7/2012)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oseke-emissioiden määrä kasvaa sitten kun korot nousevat

Osake-emissiot ovat viimeisten parin vuoden aikana olleet vähissä selviää Suomen Pankin julkaisemasta OMX Helsinki osake-emissioita käsittelevästä tilastosta.

OMX Helsinki noteerattujen yritysten osake-emisiot. (Lähde: Suomen Pankki)

Osakkeet ovat edullisia ja tämä tekee oseke-emissio perustaisen rahoituksen hakemisen yrityksille edulliseksi, mutta silti emissioita on vähän. Syitä alhaiseen emissio-intoon ovat:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OP- Pohjola ryhmä johtaa pankkien markkinaosuustaistoa

Pankkien markkinaosuudet ovat Finanssialan keskusliiton 6.7 julkaiseman vuositilaston mukaan pysyneet lähes muuttumattomina. OP- pohjola ryhmä on vahvistanut hieman markkinajohtajan asemaansa kun taas Nordea ja Sampo-pankki konserni ovat hieman supistuneet.

Pankkien markkinaosuudet (%) (Lähde: Finanssialan vuositilastot 2011 ja 2010)

Pankkien markkinaosuuksien vakautta selittää pankkitoiminnan luonne:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen teknologiateollisuudessa on tulevan kasvun tekijöitä

    Teknologiateollisuus ry:n tekemän kyselyn mukaan teknologiateollisuuden alihankinnan kysyntätilanne on alkuvuonna pysynyt ennallaan. Alihankintatilausten kasvusta raportoi noin 40 prosenttia yrityksistä ja pienenemisestä joka neljäs.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Kapasiteetti sopeutuu

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Suomalaiset sijoittajat reagoivat aktiivisesti suhdanteisiin

   Suomalaiset kotitaloudet reagoivat herkästi talouden muutoksiin ja vaihtavat aktiivisesti sijoituskohteita. Finanssikriisin seurauksena kotitalouksien rahastopääoma on edelleen noin kolmanneksen pienempi kuin vuoden 2007 alussa, kertoo tuore Finanssialan Keskusliiton (FK) raportti kotitalouksien rahastosäästämisestä.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus (Lähde: Finanssialan keskusliiton raportti säästämisestä)

Kotitaloudet ovat suurin yksittäinen sijoitusrahastoihin sijoittava sektori Euroopassa. Sekä Suomessa että muualla euroalueella kotitalouksien suorien rahastosijoitusten osuus rahastojen kokonaispääomasta oli viime vuoden lopussa noin kolmannes.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna puoli prosenttia, mutta heikkenee ensi vuonna

  Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna noin puoli prosenttia, arvioi Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 27.6.2012 julkaisemassaan raportissa, Talousnäkymät ja palkanmuodostus. Koska työpanos työllisten määrällä mitattuna pysyy edellisvuoden tasolla, työllistä kohden ostovoima kohoaa samoin noin puoli prosenttia.

Keskipalkan ostovoima (Lähde: Valtioneuvoston kanslia/Talousnäkymät ja palkanmuodostus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Toimialasijoittaminen on kannattavaa

Toimialojen pörssikehityksessä on suuria eroja ja toimialoihin keskittynyt sijoittaja onkin tehnyt viime vuosina hyvää tiliä. Parhaisiin suomalaisiin toimialoihin sijoittava on nähnyt omaisuutensa kaksinkertaistuvan viimeisen viiden vuoden aikana kun taas perusteollisuuteen, ja teknologiaan keskittyvän omaisuus on puolittunut. 

Toimialojen kehitys OMX HEX pörssissä (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Muutamien maiden osakkeet ovat houkuttelevan edullisia

Osakkeet ovat kohtuuhintaisia selviää iShares:n kokoamista MSCI indeksien P/E ja P/B arvostustasoista ja Suomen osakkeet kuuluvat kehittyneen maailman edullisimpiin. Meitä edullisempia markkinoita P/E suhteella mitattuna ovat Venäjä, Italia, Puola, Singapore, Etelä-Korea sekä Kiina.

MSCI osakeindeksien arvostustasoja (Lähde: iShares)

Pohjoismaat eivät muodostayhtenäistä ryhmää. Tanskan osakkeet kuuluvat yhdessä Intian, Mexikon, Chilen ja USA:n kanssa kalleimpiin kun taas muiden pohjoismaiden arvostustasot ovat maltillisempia.

Yleisesti ottaen beta kertoimella mitattu korrelaatio S&P indeksiin on korkea. Lähes kaikkien maiden indeksit seuraavat S&P500 indeksiä voimistaen heiluntaa. Ainoastaan Japanin ja Turkin osakkeet muodostavat jonkinlaisen turvasataman.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Helsinki ohittanut investointikohteena Tukholman, Kööpenhaminan, Oslon ja Tallinnan

  Helsingin seutu houkutteli eniten ulkomaisia investointeja vuonna 2011. Tukholma, Kööpenhamina, Oslo ja Tallinna jäävät taakse nyt ensimmäistä kertaa sekä suorien ulkomaisten investointien että ulkomaisten pääomasijoitusten määrässä.

Suorissa ulkomaisissa investoinneissa Helsingin seudulle kasvua oli 200 prosenttia (18 vuonna 2010, 54 vuonna 2011) ja ulkomaisissa pääomasijoituksissa 143 prosenttia (7 vuonna 2010, 17 vuonna 2011) edellisvuoteen verrattuna. Myös ulkomaisia yritysostoja tehtiin aiempaa enemmän: (28 vuonna 2010, 34 vuonna 2011). Ulkomaisten yritysostojen osalta Helsinki on vertailun seuduista ainoa, jossa määrä ei ole laskenut vuosina 2008–2011. Vuonna 2011 ulkomaiset investoinnit ovat luoneet tai turvanneet yli 2 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomesta tullut sähköisen asioinnin huippumaa

  Suomi on sijoittunut yhdeksänneksi YK:n joka toinen vuosi julkaisemassa valtioiden sähköisen hallinnon vertailussa. Suomi paransi sijoitustaan vuoden 2010 vertailuun verrattuna kymmenen askelta.

Suomelle luovutetaan YK:n erityispalkinto erinomaisesta edistymisestä sähköisten palvelujen jakelun parantamisessa sekä kansalaisten osallistumisen vahvistamisessa sähköisten menettelyjen kautta YK:n päämajassa New Yorkissa 25.6.2012 pidettävässä tilaisuudessa. Valtiovarainministeriö pitää tätä tunnustuksena sähköisen hallinnon pitkäaikaisesta kehittämistyöstä, jota on tehty valtion virastoissa, laitoksissa ja kuntasektorilla. Sähköisten palvelujen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on parannettu vuosien myötä. Palkinnon vastaanottaa valtiovarainministeriössä toimiva Julkisen hallinnon ICT –toiminto.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö ennustaa vakaata kasvua sekä tälle että ensi vuodelle

   Valtiovarainministeriö on tänään julkaisemassaan Q1/2012 suhdannekatsauksessa arvioinut kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi 1,0 %.  Talouskasvu on yksinomaan kotimaisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna BKT kasvaa 1,2 % ja vuonna 2014 kasvua kertyy 2,1 %.

Ennuste on rakennettu oletukselle, että euroalueen kriisi ei syvene eikä johda valuutta-alueen uudelleen järjestelyihin. Toisaalta ennusteeseen on myös sisällytetty oletus varsin hitaasta etenemisestä euroalueen ongelmien ratkaisemisessa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi