Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Smarad tutkimusyksikkö tavoittelee Suomelle langattoman viestinnän vientiteknologioita

Onko Suomi menettänyt asemiaan teknologian huippumaana? Suomen Akatemian Smarad-huippuyksikkö tutkii tulevaisuuden teknologioita, kuten 5G:tä ja langattomia verkkoteknologioita, joiden avulla Suomi voi päästä takaisin teknologian huipulle.

Haastateltava: Antti Räisänen, professori, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Toimittaja: Maarik Leppä Tuotanto: Deski.fi 2012 ja Suomen Akatemia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veronkevennykset ja valtion säästötoimet ovat olleet järkeviä

Markku Lehmus :n väitöskirjassa merkittäviä tuloksia:

Valtion säästötoimet ovat Suomessa järkeviä

Yhden prosentin tuloveron lasku, joka rahoitetaan valtion säästötoimilla lisää pitkällä aikavälillä bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%. Palkansaajan kokema hyvinvoinnin kasvu on veronkevennyksestä johtuen vielä tätäkin suurempi.

Lisävelanotolla rahoitettu veronkevennys lisää sekin bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%, mutta velka on maksettava takaisin ja kansalaisten hyvinvoinnin kasvu jää näin väliaikaiseksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PT: Kasvu nopeutuu jonkin verran jo ensi vuonna

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden tuotanto kasvaa tänä vuonna yhteensä 1,3 prosenttia, ensi vuonna 3,1 prosenttia ja vuonna 2014 5,3 prosenttia. Tämän mukaan Suomen jalostuselinkeinot sekä vientiin suuntautuvat palvelut kasvavat vuosina 2013-14 selvästi muuta kansantaloutta nopeammin. Vuosina 2013–2014 nopeimmin kasvavia toimialoja ovat lääketeollisuus, metallien jalostus, moottoriajoneuvojen valmistus, laivanrakennus, elektroniikkateollisuus sekä teleliikenne. Hitainta kasvu on paperiteollisuudessa, painamisessa sekä maa- ja vesiliikenteessä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kansainväliset sijoittajat arvioivat Suomen kehnoksi investointikohteeksi

Maantieteellisen hajautuksen avulla voi suojautua valuuttakurssivaihteluilta ja paikallisen politiikan aiheuttamilta häiriöiltä. Hajautetun salkun arvo kehittyy tasaisemmin. Mutta mitä maantieteellisiä alueita kannattaa painottaa? Missä ovat osakkeet edullisia?

Oheisessa taulukossa on maantieteellisiin alueisiin keskittyviä indeksirahastoja järjestettynä salkun hinta/liikevaihto (Price/sales) tunnusluvun mukaiseen järjestykseen. Vihreät ovat edullisia ja punaiset kalliita maita ja alueita.

Maantieteellisiin alueisiin keskittyviä pörssinoteerattuja rahastoja (Tietojen lähde: Yahoo finance)

Taulukon tunnusluvut:

P/S:               Osakeportfolion arvon suhde siinä olevien yritysten liikevaihtoon

Market cap:  Rahaston koko (miljardeja USD)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pankit ylittäneet asuntolainojen 10% omarahoitusosuutta koskevan viranomaissuosituksen

Tutkimus asuntoluotoista 2012: Pankit viitanneet kintaalla valvovan viranomaisen asettamalle asuntojen 10% omarahoitussuositukselle.

Asunnon ostajille myönnettiin otantatutkimuksen ajankohtana noin neljässä tapauksessa kymmenestä lainoja yli Finanssivalvonnan suosittaman 90 %:n luototusasteen suhteessa hankittavan kohteen arvoon. Näistä luotoista huomattava osa myönnettiin yli 100 %:n luototusasteella. Suosituksen ylittävien luottojen osuus oli ensiasunnon ostajien osalta 57 %, mikä oli huomattavasti suurempi osuus kuin asunnonvaihtajilla, joilla ylityksiä oli 30 %:ssa tapauksista

Luototusasteet eivät uudessa tutkimuksessa poikenneet paljoa vuoden 2010 tutkimuksen havainnoista. Uuden tutkimuksen otos koostui kaikista Suomessa 29.–31.5.2012 nostetuista henkilöasiakkaiden asuntoluotoista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kiinasta positiivisia talousuutisia

Maailmantalous on hiljentynyt, Eurooppa on taantumassa ja taudin pelätään tarttuvan ensi vuonna Japanin ja USA:n talouteen.  Monet odottavat kuitenkin ensimmäistä merkkiä paremmasta. Voisiko talous kuitenkin lähteä ensi vuonna kasvuun?

Kiinan kuluttajien luottamus (Lähde: Bureau of Statistics of China)

Vuoden 2009 taantumasta toipui ensimmäisenä Kiina ja nyt on syytä olettaa samaa. Avainasemassa ovat Kiinan ja kehittyvien maiden kuluttajat. USA:n ja Euroopan velkavetoinen kulutus ei enää jaksa nostaa maailmantaloutta kasvuun. Kulutuskysynnän täytyy tulla muualta.

Ja Kiinasta kuuluu jo parempaa. Kiinaiset kuluttajat ovat alkaneet luottaa tulevaisuuteen kuten oheisesta luottamuskäyrästä voimme havaita. Ja kuluttajien ohella myös teollisuuden luottamus on lokakuussa lähtenyt nousuun.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Deloitte: Kiina, Intia ja Brasilia maailman kilpailukykyisimpiä tuotantomaita

   Yritysjohtajat uskovat kehittyvien markkinoiden jyrkkään nousuun valmistavan teollisuuden kilpailukykyvertailussa. Suuret tuotantomarkkinat Yhdysvallat, Japani ja Saksa menettävät asemaansa nousevien markkinoiden haastajille.

Deloitten Global Manufacturing Competitiveness Index -raportti osoittaa, että kilpailukykyisen tuotannon tulevaisuus on keskellä isoa muutosta. Viime vuosituhannen tuotannon kärkimaat Yhdysvallat, Saksa ja Japani kohtaavat merkittäviä haasteita seuraavan viiden vuoden aikana kehittyviä maita vastaan. Haastajia ovat Kiina, Intia ja Brasilia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asuntojen hintojen odotetaan laskevan mutta vuokratason odotetaan nousevan

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry:n jäsenten kysely osoittaa, että pankit ovat kiristäneet luotonantoa. Marginaalit ovat nousseet, minkä lisäksi pankit edellyttävät oman asunnon myyntiä ennen uuden ostoa. Asunnonvaihtajat ovat myös itse käyneet varovaisemmiksi ja toimivat varman päälle myyden ensin oman asunnon ennen kuin ostavat uuden.       Odotukset asuntojen hintatasosta                             Odotukset vuokratasosta  
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asuntokauppojen 10% omarahoitusvaatimus muuttaa pankkien toimintaa

  Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri on huolissaan siitä, että enintään 100€ kuussa säästämään kykeneville ei enää voida tarjota 200'000€ suuruista asuntolainaa, jos Finanssivalvonnan suunnittelema 10% omarahoitusosuusvaatimus toteuttaan. Näitä enintään 100€ säästämään kykeneviä tapauksia on yli puolet ensiasunnon ostoa harkitsevista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksan teollisuuden odotukset eivät enää heikkene

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Akuutit muutosprosessit vaikuttavat yritysten arvoon merkittävästi

   Yritysten akuutit muutosprosessit vaikuttavat merkittävästi tulokseen ja yritykseen sijoituskohteena.  Mercuri Urvalin tuoreen tutkimuksen mukaan muutosprosessien aikana tuottavuus yrityksissä laskee keskimäärin yli 40 prosenttia, ja ainoastaan kaksi kolmasosaa asetetuista tavoitteista toteutuu. Muutosprosessien parempaan johtamiseen on kuitenkin olemassa työkaluja.

Vaikka muutokset ovat arkipäivää liike-elämässä, yrityksillä on liian vähän tietoa niiden negatiivisista vaikutuksista.

Mercuri Urval tutki eurooppalaisten pk-yritysten johtajien arvioita muutosprosessien vaikutuksista. Tutkimuksen mukaan muutoksilla voi olla yllättäviäkin seurauksia, sillä muutosprosessien aikana yritysten tuottavuus laskee keskimäärin 43 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sinkkujen ja kahden hengen vuokra-asunnot ovat kysytyimpiä

   Tilastokeskuksen tuore julkistus kertoo vahvasti vuokramarkkinoiden muutoksesta. Vuodesta 2005 lähtien vuokralla asuvien henkilöiden määrä on laskenut 50 000 hen-kilöllä. Samaan aikaan vuokra-asuntokuntien määrä ja kysyntä ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Vuokra-asumisen suurin kysyntä on selkeästi yhden ja kahden hen-gen kotitalouksilla, toteaa VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.

   Vuokra-asuntohakemuksissa kaksi kolmesta hakijasta hakee yksiötä tai kaksiota. Kolmella neljästä hakijasta on mainittuna kaksio hakemuksessaan. Uusien vuokra-asuntojen toteutuksen kannalta tämä trendi pitäisikin ottaa entistä vahvemmin huo-mioon jo kaavoitusvaiheessa, jatkaa toimitusjohtaja Nieminen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Yrittäjät: Naisille parempi asema työelämässä

    Jotta Suomen talous saadaan kasvuun, työpanosta on saatava lisää. Nyt kuitenkin erityisesti nuorten naisten on vaikea saada vakaata asemaa työelämässä.

   – Varsinkin naisvaltaisilla aloilla työntekijöiden vanhemmuudesta yritykselle seuraavat kustannukset koetaan liian korkeiksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Suurin yksittäinen kustannus on tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset, eli palkka niiltä päiviltä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa sairastunutta lastaan. Vaikka hoitopäivät eivät lain mukaan ole palkallisia, ne on työehtosopimusneuvotteluissa sovittu tiettyyn rajaan asti palkallisiksi.

– Tätä ei korvata yrityksille mitenkään, Järventaus huomauttaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kansallisvaltioiden vastuut pankeista siirtymässä EKP:lle

Euroopan pankkivalvonta ollaan hallituksen 11.10.2012 eduskunnalle antaman selonteon mukaan toteuttamassa niin, että valvonnan lisäksi myös pankkikriisin hallinta ja yhteinen talletussuojajärjestelmä siirtyvät EU tasolle. Yhteisen valvonnan ohessa valtioiden vastuut pankeista käytännössä lakkaavat.

EKP valvoisi määrällisten ja laadullisten vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimusten noudattamista sekä luottolaitosten hallintoa. Valvonnan lisäksi EKP myös päättäsi toimiluvista sekä vakavaraisuusvaatimuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että EKP:lle siityisi käytännön vastuu pankkien toiminnasta ja kansallisten hallitusten vastuut lakkaavat.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat eivät ole vielä kääntyneet osakkeisiin

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat suuntautuvat IMF:n "Global stability report" mukaan edelleen vahvasti pitkän koron rahastoihin (global bonds) ja pois kehittyneiden talouksien osakkeista ja vuodesta 2011 alkaen myös pois kehittyvien talouksien osakkeista.  Tämä eroaa suomalaisista sijoitusrahastoista, joiden pääomat ovat nyt lähteneet suuntautumaan kohti euroopplaisia ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. 

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat (Lähde: IMF global stability report)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalainen pääoma virtaa kehittyville ja Euroopan osekemarkkinoille

Suomalainen rahastopääoma virtaa kehittyville osekemarkkinoille ja Eurooppaan selviää Finanssialan keskusliiton julkaisemasta rahastoraportista.

Osakerahastojen nettomerkinnät (M€) vuoden 2012 aikana (Lähde: Rahastoraportti)

Suomalainen rahastosijoittaja on yleensä ollut kaukaa viisas osaten tilastojen mukaan hyödyntää vuoden 2007 kurssihuipun ja vuoden 2009 kurssilaskun ulkomaisia ammattisijoittajia paremmin. Rahastopääomien viime kuukausina alkanut virta Pohjois-Amerikasta ja korkorahastoista Eurooppalaisiin osakkeisiin ja kehittyville markkinoille saattaa tälläkin kerralla osoittautua viisaaksi liikkeeksi. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Odotusten ja toteutuman realistinen suhde on avain työtyytyväisyyteen

   EVA:n johtaja Matti Apunen toteaa Teknologiateollisuuden sidosryhmälehti Vision 3/2012 haastattelussa, että tyytyväisyys työhön on odotusten ja toteutuman realistinen suhde.

”Se tarkoittaa, että olosuhteet pitää olla kunnossa. Mutta vastaavalla tavalla odotusten pitää olla oikealla tasolla. Jos ne ovat suhteettomia, silloin hyvätkään olosuhteet eivät synnytä tyytyväisyyttä työntekijässä. Ylimitoitettuihin odotuksiin on mahdotonta vastata.”

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tela: Rahoitusmarkkinavero siirtäisi Suomalaisten eläkesäästöjä Euroopan komissiolle

  Euroopan komission esittämä rahoitusmarkkinavero rankaisisi Euroopassa erityisesti suomalaista työeläkejärjestelmää. Tämä johtuu siitä, että Suomessa eläkevarojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on poikkeuksellisen suuri, OECD:n tilastojen mukaan peräti 75 prosenttia.

   - Suomen varautuminen väestön ikääntymiseen ja tulevaisuuden eläkkeiden rahoitukseen on Euroopan huipputasoa. Työeläkevarojen sijoittaminen on ollut keino turvata suomalaisten eläkkeiden tasoa myös tulevaisuudessa. On kohtuutonta, että meitä jatkossa rangaistaisiin tästä hyvästä varautumisesta, sanoo Työeläkevakuuttajat TELAn edunvalvontajohtaja Minna Helle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallitus esittää varainsiirtoverojen korotusta

Hallitus esittää, että asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentti korotetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Muiden niin sanottujen liikeosakkeiden veroprosentti säilyisi 1,6 prosenttina.

Myös veropohjaa laajennettaisiin. Veron laskentaperusteena olevaan vastikkeeseen luettaisiin myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus maksaa pois kertasuorituksena tai velvollisuus maksaa se vähitellen rahoitusvastikkeena. Rakentamisaikaiset lainat otettaisiin aina huomioon, vaikka yhtiössä ei ole vielä tehty konkreettista päätöstä lainan poismaksuoikeudesta tai -velvollisuudesta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hyvän johdon tunnistaa selkeydestä, luotettavuudesta ja johdonmukaisuudesta

Sijoittajan kannattaisi osata tunnistaa hyvä johtaja ja johtoryhmä. Niin huonoa yritystä ei olekaan etteikö hyvä johtaja saisi siitä viidessä vuodessa menestystarinaa. Mutta hyvän johtajan tunnistaminen on erittäin vaikeaa. Johtajalta odotetaan selkeyttä, luotettavuutta ja johdonmukaisuutta.

Finlandia-talolla järjestettiin 26. syyskuuta tulevaisuuden johtamista käsitellyt Uuden aallon kohtaamisia -seminaari. Paneelikeskustelijat pohtivat johtajan roolia kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. 200-päinen, suomalaisista johtajista koostunut yleisö nyökytteli myöntävästi, kun tulevaisuuden johtaja määriteltiin asiansa ymmärtäväksi, kokonaisuudet hahmottavaksi ja elämänsä ja ajankäyttönsä hallitsevaksi työntekijöiden sparraajaksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veikkausvoittovaroja jaetaan edelleen holtittomasti ja käytön valvonnassa on puutteita

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionavustuslakia soveltaessaan siirtänyt yhdistyksille ja säätiöille julkisia hallintotehtäviä, joita perustuslain mukaan voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Veikkausvoittovaroista myönnettyjen avustusten käytön valvontaa on syytä tehostaa.

Arpajaislain mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Jakosuhteista säädetään erikseen lailla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan perusteet verkkokurssi on helppokäyttöinen tietopakkaus

Piksu toimitus testasi Finanssialan keskusliiton tuottaman "Finanssialan perusteet" kurssin. Kurssi sisältää hyvää rahoitusalan perustietoutta modernilla ja helpolla tavalla esitettynä.

   Finanssialan perusteet on Finanssialan Keskusliiton ja sen jäsenyhtiöiden yhteisvoimin tuottama online-kurssi, joka on tehty rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon oppimateriaaliksi. Oppimateriaalissa on kattavat osiot mm. maksamiseen liittyvistä palveluista, sijoittamisesta, säästämisestä, vakuuttamisesta ja eläkeasioista. Osioita voi opiskella haluamassaan järjestyksessä.

Kaikille avoimesta online-kurssista on hyötyä finanssialan opintoja suunniteleville, alaa jo opiskeleville sekä jokaiselle, joka tahtoo kehittää oman taloutensa hallintaa. Aineisto sopii hyvin myös alan uusien työntekijöiden perehdytykseen. Sitä käytetään myös merkonomi- ja tradenomikoulutuksessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen talous kasvaa hitaasti ja vakaasti

Finanssialan keskusliitto on julkaissut finanssimarkkinakatsauksen 3/2012. Katsauksesta selviää muun muassa tärkeiden ennustelaitosten arviot talouden kasvunopeudelle vuonna 2012 ja 2013.

Eri ennustelaitosten arivoimat talouden kasvunopeudet (Lähde: Finanssimarkkinakatsaus)

Tämän vuoden kasvunopeus näyttäisi viimeisimpien arvioiden mukaan asettuvan -0,4...1% ja ensi vuoden kasvu taas yhden prosentin tuntumaan. Erot samaan aikaan tehtyjen ennusteiden välillä ovat prosentin suuruusluokkaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n talous uhkaa vaipua taantumaan

USA:n talous uhkaa vaipua taantumaan. ISM:n teollisuuden ostopäälikköindeksi on jo toista kuukautta ollut alle 50:n, jota pidetään merkkinä siitä, että tuotanto vähenee. Ja trendi on uusien tilausten osalta samanlainen. Tilausten indeksi on sekin alle 50 eikä siis käännettä parempaan ole lähikuukausina tiedossa. 

ISM:n julkaisema USA:n teollisuuden ostopäälikköindeksi (Lähde: Martin Capital)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tietoturva-ala on yksi Suomen uusista kasvualoista

  Tietoturva-alan yritykset ovat perustaneet Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-toimialan (DIGI.FI) yhteyteen yhteistyöryhmän edistämään toimialalle tärkeitä tavoitteita. Tietoturva-ala kasvaa nopeasti, ja osaajapula on noussut kasvun esteeksi.

Jo alkuvaiheessa ryhmään kuuluu kolmisenkymmentä yritystä, jotka ovat erikoistuneet tietoturvan eri lohkoihin, kuten tiedon suojaaminen, käyttäjätunnistus, tietosuoja-asiat, pilvipalveluiden tietoturva, salaus- ja palomuuriteknologiat sekä virustorjunta.

  "Suomessa on maailman mitassa ensiluokkaista tietoturvaosaamista, mutta se on sirpaloitunut pieniin yrityksiin eri puolille maata. Klusterimme tavoitteena on vahvistaa suomalaista alan osaamista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille", ryhmän puheenjohtaja, Nixu Oy:n toimitusjohtaja Timo Kotilainen sanoo.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset sovittavat oman taloudenhallintansa yleiseen taloustilanteeseen

    Talouden yleinen epävarmuus näkyy pitkittyneenä varovaisuutena suomalaisten rahankäytössä, ja suomalaiset seuraavat kiinnostuneena Euroopan taloustilanteen uutisointia. LähiTapiolan Arjen katsauksen kyselyssä noin joka kolmas vastaaja arvioi, että Euroopan finanssikriisi huonontaa omaa taloudellista tilannetta. Joka neljäs sanoo vähentäneensä kulutustaan. Tulos on samansuuntainen kuin maaliskuun kyselyssä. Suomen taloudessa loppuvuosi on vaikea. Työttömyys on vaarassa lähteä kasvuun. Kesäkuussa annettu ennuste kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kehityksestä, -0,5 prosenttia, saattaa osoittautua liian optimistiseksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksan suhdannekello tikittää syvemmälle taantumaan

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisten nettomaksut EU budjettiin ovat 123€ kansalaista kohden

    Komissio julkaisi torstaina 20.9.2012 vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden ja EU:n välisistä tuloista ja menoista vuodelta 2011 (=toteutunut budjetti). Suomi kuuluu edellisvuosien tapaan EU-budjetin nettomaksajien joukkoon. Nettosaaja suhteessa unionin budjettiin Suomi on ollut vuosina 1996, 1997 ja 2000.

Jäsenvaltioiden nettoasemat heijastavat osaltaan jäsenvaltioiden välisiä varallisuuseroja. EU-jäsenyydestä koituvat hyödyt Suomelle ovat nettoasemaa laaja-alaisempia mm. sisämarkkinoiden ja liikkuvuuden ansiosta. EU-budjetista rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan erityisesti hankkeita, joilla on Euroopan laajuisia vaikutuksia.

Italia ja Alankomaat suhteellisesti suurimmat nettomaksajat

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen haluaisi Suomelle terveen talouden

  Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen muistutti ensi vuoden talousarvion esittelypuheenvuorossaan eduskunnassa, että vallitsevassa epävarmassa taloustilanteessa on tärkeää säilyttää luottamus. Suomen kohdalla on tärkeää määrätietoisesti harjoittaa talouspolitiikkaa, joka tähtää julkisen talouden tervehdyttämiseen.

- Suomi on tässä tilanteessa valinnut toimintamallin, "Suomen mallin", joka yhdistää julkisen talouden sopeutustoimet, kasvupanostukset sekä rakenteelliset uudistukset. Kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, jotta hyvinvointivaltion palvelujen kuten koulun, vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon tulevaisuus kyetään turvaamaan.

Urpilaisen mukaan hallitus on tiukasti sitoutunut velkaantumiskehityksen taittamiseen. Velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen tullaan taittamaan tämän vaalikauden aikana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

VTV: Julkisen sektorin innovaatioilla potentiaalia merkittävään määrään kestävää talouskasvua

Suomi on INSEAD:n (The Business School of world) ja Wipo:n (World Intellectual property organization / YK) julkaiseman tutkimuksen mukaan maailman neljänneksi innovatiivisin maa ja osittain innovatiivisuuden seurauksena olemme saavuttaneet hyvän kilpailukyvyn. Olemme World Economic Forum raprotin Global competitiveness report 2012-1013  mukaan maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa (Piksu toimituksen lisäys).

   Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on merkittävä rooli Suomen hyvinvoinnin edellytysten rakentamisessa ja uudistamisessa. Suomi tarvitsee enemmän työpaikkoja ja kestävää talouskasvua. Niiden aikaansaamiseksi tarvitaan innovatiivisia kasvuyrityksiä.  

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi