Sijoitustuotteen puutteista pitää reklamoida välittömästi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoittajan velvollisuuksista 8.12. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa väittelevä OTM, KTM Marja Luukkonen on tutkinut, mitä velvollisuuksia vakuutus- tai arvopaperisijoittajalla on ja mitä velvollisuuksia tällä pitäisi olla. Väitöstutkimuksesta selviää että:

  • Sijoittajan ei kannata kertoa olevansa osaavampi kuin onkaan, eikä kannata kertoa olevansa ammattimainen sijoittaja.  Sijoitustuotetta myyvän on kerrottava tuotteestaan tarkemmin ja asiakkaalla säilyy kuluttajansuoja jos hän ei ole ammattimainen sijoittaja. (Ammattimaisia sijoittajia ovat lain mukaan vain suuret instituutiosijoittajat ja niihin verrattavat)
  • Sijoittajan tulee reklamoida kaikista havaitsemistaan virheistä ja poikkeamista (esim  sovittua suuremmista palkkioista tai riskeistä) kuukauden kuluessa siitä kun hän on virheen havainnut. Muuten hän menettää oikeutensa korvaukseen.

Sijoitustuotteen tarjoajan on usein selvitettävä sijoittajan sijoittajaprofiili ja kysyttävä muun muassa tämän sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Sijoittajalla ei ole varsinaista tiedonantovelvollisuutta tuotteen tarjoajalle.

− Jos tuotteen tarjoaja täyttää lain mukaisen selonottovelvollisuutensa, sijoittajan vastuulla on, mitä tietoja hän itsestään antaa tuotteen tarjoajalle. Sijoittajaprofiilin selvittäminen on sijoittajan omaksi parhaaksi: tarkoituksena on, että sijoittajalle myydään sijoittajaprofiiliin soveltuva sijoitustuote, Luukkonen sanoo.

− Toisaalta, jos sijoittaja vastaa kysymyksiin vajavaisesti, ei se estä tuotteen myymistä sijoittajalle, väittelijä jatkaa.

Si­joit­ta­jan se­lon­ot­to­vel­vol­li­suus on läh­tö­koh­tai­ses­ti laa­ja – suu­ri tie­to­mää­rä haas­tee­na

Sijoittajan tulee lähtökohtaisesti tutustua kaikkeen hänelle annettuun materiaaliin eli hänellä on niin sanottu selonottovelvollisuus. Selonottovelvollisuuden laiminlyöntiä kuitenkin käytännössä tapahtuu.

− Sijoittaja saattaa luulla, että tietää mistä tuotteessa on kysymys tai hän saattaa ajatella, että on jo saanut suullisesti tai markkinointiesitteessä kaikki tärkeät tiedot eikä kirjalliseen materiaaliin tarvitse tutustua, sanoo Luukkonen. Tilannekohtaisesti sijoittajan selonottovelvollisuus voi myös supistua.

Väittelijän mukaan tuotteen tarjoajan laaja tiedonantovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ei-ammattimaisen sijoittajan ei odoteta tietävän sijoitustuotteesta juuri mitään ennen sijoitusta koskevan informaation saamista.

− Sijoitustuotteen tarjoajan valtava tiedonantovelvollisuus ei ole toimiva ratkaisu ja käytäntöä on kritisoitu jo vuosien ajan. Laajoihin, jopa satoja sivuja sisältävään materiaaliin tutustuminen on sijoittajalle haastavaa. Tietoa ei välttämättä esitetä ymmärrettävässä muodossa, ja se voidaan ymmärtää väärin. Tärkeät asiat voivat jäädä korostamatta, ja huomio voi kiinnittyä epäolennaisiin asioihin, Luukkonen toteaa. 

Joissakin sijoitustuotteissa onkin säädetty annettavaksi avaintiedot sisältävä asiakirja.

Si­joit­ta­jan on ym­mär­ret­tä­vä, että si­joit­ta­mi­seen liit­tyy aina ris­ki − vir­heis­tä rekla­moin­ti pi­tää hoi­taa no­peas­ti

Lähtökohtaisesti jokaisen suomalaisen sijoittajan perustietoihin kuuluu, että yksinkertaisiin osakesijoituksiin ja velkakirjasijoituksiin liittyy riski pääoman menettämisestä.

− Koska useat sijoitustuotteet ovat rakenteeltaan ja ehdoiltaan nykyään monimutkaisia, ja kun epätietoisuus liittyy siihen, mihin riski tosiasiassa kohdistuu, ei mainituilla peruslähtökohdilla aseteta kovin suuria vaatimuksia sijoittajan tietotasolle. Tilanne muuttuu, jos sijoittajalla on aiempaa sijoituskokemusta tai -tietämystä, väittelijä sanoo.

Sijoittajan pitää reklamoida sijoitustuotteen tarjoajalle kohtuullisessa ajassa eli yleensä kuukauden kuluessa siitä, kun sijoittaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita tuotteen tarjoajan sopimusrikkomus. Tällainen sopimusrikkomus on käsillä esimerkiksi silloin, kun tuotteen tarjoaja on antanut sijoittajalle virheellistä tietoa tuotteesta. Jos sijoittaja ei reklamoi kohtuullisessa ajassa, hän menettää pääsääntöisesti oikeutensa vedota virheeseen ja kantaa itse vastuun mahdollisista epäedullisista seurauksista.

Luukkonen pohtii tulisiko yksityissijoittajan reklamaatiovelvollisuuden olla näin ehdoton.

− Yksi sijoittajalle lievempi vaihtoehto tulevaisuudessa voisi olla se, että reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti näkyisi sijoittajalle tiedonantovirheen johdosta maksettavassa vahingonkorvauksen määrässä. Toisena vaihtoehtona olisi poistaa reklamaatiovelvollisuus kokonaan ja jättää seuraamus lainsäädäntömme vanhentumista koskevien säännösten varaan.

 

Väitöstutkimus kokonaisuudessaan: Helsingin yliopisto

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.