Angloamerikkalainen pitkä yhteiskuntasykli osa 3, Kriisin aika

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Mikäli Howe ja Strauss ovat oikeassa pitkien yhteiskuntasyklien olemassaolosta ja siitä, että angloamerikkalainen sykli on sen viimeisessä vaiheessa eli kriisissä niin edessä on vaikeat ja tuhoisat vuodet ympäri maailmaa. Itse näen paljon yhtäläisyyksiä nykytilanteessa ja 1930-luvun puolivälin jälkeisessä maailmassa. Nämä yhtäläisyydet voivat toki olla vain omassa päässäni, mutta en ole ainoa. Esimerkiksi huippusijoittajista Ray Dalio näkee maailman olevan käymistilassa ja vastaavan 1930-luvun loppua. Palaan kohta tähän, mutta ensin on hyvä perehtyä kriisin keskimääräiseen anatomiaan.

 

Kriisikausi kestää keskimäärin 15-25 vuotta, mutta tähän on poikkeuksia, kuten sisällissota Yhdysvalloissa. Kriisi alkaa katalyytilla. Se voi olla pörssiromahdus, terrori-isku, itsenäisyysjulistus, jne. Katalyytteina voi toimia myös tapahtumien ketjureaktiot. Katalyytti tai katalyytit alkavat tuottaa muutoksia enemmistön psykologisessa tilassa. Muutoksen käynnistyminen alkaa yleensä 1-5 vuotta katalyytista/katelyyteista. Tällöin yhteiskunta määrittelee itsensä uudelleen ajankohdan mukaan. Kansalaiset alkavat keskittämään huomiotaan enemmän instituutioiden vahvistamiseen kuin omien etujen ajamiseen. He alkavat hylkimään niitä, jotka eivät ole valmiita kulkemaan muiden mukana. Tämä saattaa näkyä rikkaiden paheksumisena ja heidän omaisuutensa tuhoamisena. Kriisin aikana tuloerot ovat myös yleensä suurimmillaan. Lisäksi kulttuuria ja teknologiaa aletaan käyttämään hyväksi yleisesti hyväksytyn käytöksen lisäämiseksi.

 

Yhteiskunnan uusilta uhkilta puolustautuminen saa vallan. Ongelmia liioitellaan. Ongelmien ratkaisemisen sijaan niitä suurennetaan. Yhteiskunnan instituutiot valjastetaan sen selviytymiseen johtajien toimesta. Vaativat ja yksinkertaiset, mutta huonosti toimivat ratkaisut lisäävät ongelmia. Niitä suunnitellaan oireita varten todellisten syiden jäädessä usein taustalle. Ongelmat kasvavat. Kriisin aikana johtaminen on surkeaa, mutta kansalaiset ovat yllättävän luottavaisia johtajiaan kohtaan. Perheen rooli yhteiskunnassa kasvaa ja ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy. Yhteistyö tapahtuu selviytymisen perusteella. Reiluudella on pieni painoarvo. Jotkut ihmiset ja ikäluokat joutuvat uhraamaan yhteisen hyvän vuoksi enemmän kuin toiset. Tämä voi johtaa töiden jakautumiseen iän ja sukupuolen mukaan. Lapsia suojellaan ennen aikuisia ja naisia suojellaan ennen miehiä. Ennen kriisiä tehtyjä lupauksia ei pystytä täysin toteuttamaan.

 

Kriisin loppukliimaksin aikana kansan rooli on vahvimmillaan. Yksilöiden raivo on kehittynyt kollektiiviseksi raivoksi. Protektionismi ja muukalaisviha ovat vahvimmillaan. Sotien todennäköisyys on suurimmillaan ja ne taistellaan usein katkeraan loppuun saakka. Myös sisällissotien ja vallankumousten riskit ovat merkittävät. Poliittiset johtajat arvioivat vihollisina näkemänsä tahot enemmän moraalisin perustein kuin yleensä. He luopuvat kompromisseista, jotta saisivat aikaan suuria ponnisteluja kotirintamilla. Tarkoituksena on tuhota vihollinen täysin. Kriisin kliimaksi on yhteiskuntahistorian vastine vastine maanjäristyksille ja tsunameille. Tuho saa aikaan suuren muutoksen joka voi olla hyvä tai paha. Sitä ei voi tietää etukäteen. Kliimaksi koittaa yleensä 1-5 vuotta ennen Kriisin ajan päättymistä. Tämä aika menee pahimpien vahinkojen korjaamiseen ja mm. kansakuntien rajojen uudelleenpiirtämiseen.

 

Nykykriisin yhtäläisyydet edelliseen

 

Nykytilanteesta voi poimia monia yhtäläisyyksiä 1929 alkaneeseen kriisin ajan kanssa. Silloin katalyyttina toimi finanssikriisi, tarkemmin sanottuna pörssiromahdus. Nykykriisin katalyytti oli myös finanssikriisi. 2007-2009 oli liikaa velkaa eikä korkoja voinut enää laskea. Keskuspankin/keskuspankkien piti painaa rahaa, koska muita merkittäviä tapoja ratkaisuun ei ollut. Edellisessä kriisissä rahanpainaminen aloitettiin vuonna 1933 eli paljon katalyyttia myöhemmin. Silloin iski lama, nykyisessä kriisissä oli syvä, mutta nopea taantuma. Toipuminen kesti edellisessä kriisissä vuoteen 1937 ja nykyisessä ollaan riippuen vähän tulkinnasta vielä toipumassa.

 

Toipuminen ei ole hyödyttänyt tarpeeksi suurta enemmistöä, kuten ei käynyt 1930-luvullakaan. Kriisin kärjistymisen ehkä suurin syy on se, että suuri enemmistö kokee yhteiskunnan palvelevan vähemmistöä heidän jäädessä kärsijöiksi. Tämän vuoksi mm. populismi on nousussa. Molemmat kriisit ovat myös demokratian ja markkinatalouden kriisejä. Katastrofi on valmis, kun ne eivät palvele kunnolla enemmistön tarpeita. Samaan aikaan Kriisissä voidaan nähdä myös maailmaa tai maantieteellistä osaa hallitsevan valtakunnan törmääminen nousevan valtakunnan kanssa. 1930-luvulla Iso-Britannia oli maailman ykkösvaltio ja Saksa nouseva valtakunta. Nyt kyseessä ovat Yhdysvallat ja Kiina.

 

Arkkityypit ja kriisi

 

Kriisin aikana Profeetat toimivat enemmän hengellisinä johtajina kuin aktiivisina senioreina. He korostavat fyysistä heikkouttaan ja korostavat tätä kriisin aikana. Tämä tarkoittaa mm. julkisen uskonnollisen saarnaamisen lisääntymistä. Naiset kokevat vahvemmin henkisten arvojen lisääntymisen. Ikääntyminen merkitsee kriisin aikana enemmän viisauden tuomaa statusta. Tämä näkyy mm. siinä, että eläkeläiset vaativat enemmän henkistä hyvyyttä normaalia enemmän nuoremmilta sukupolvilta. Hengellisen johtajuuden lisäksi kriisin aikana poliittiset johtajat tulevat usein Profeetoista. Heidän on varauduttava taloudellisten etujensa kaventamiseen nuorempien sukupolvien hyväksi. Suuret ikäluokat ovat selvinneet ilman pahimpien talouskriisien kokemista elämässään tähän asti. Tämä ei pidä paikkaansa Suomessa, mutta tulkintani mukaan Suomi ei ole ollut ennen EU:hun liittymistä samassa syklin vaiheessa Yhdysvaltojen kanssa. Suuret ikäluokat joutuvat tinkimään kulutustavoistaan kriisin edetessä yhä enemmän. Tämän vuoksi yhä useampi suurista ikäluokista työskentelee vielä eläkepäivinäänkin.

 

Paimentolaisten keski-ikä kuluu kriisin aikana. Tämä arkkityyppi kärsii taloudellisesti eniten. Heillä on suurin rooli kriisin lopputuloksessa, oli se hyvä tai huono. He joutuvat miettimään ristiriitoja omien etujensa ja sosiaalisesti hyväksyttävien päätösten välillä. Selviytyminen on heidän ykköstavoite tänä aikana. Heillä on suurin vastuu saada kansalaiset puhaltamaan yhteen hiileen, jotta kriisi saadaan ratkaistuksi. Paimentolaiset joutuvat maksamaan suurimman taloudellisen laskun kriisinhoidossa. Heistä tulee joustavia työntekijöitä, jotka ovat valmiita vaihtamaan työpaikkojaan ja elintapojaan mikäli se on välttämätöntä. Tyypillinen onnistuja on yrittäjä joka tunnetaan teknologisesta neroudestaan, joustavuudestaan ja oveluudestaan epäonnistujia ovat suuria riskejä ottavat uhkapelurit, jotka eivät tajua lopettaa ajoissa.

 

Sankarit edustavat kriisin aikana yhteistyökykyä. He ohjaavat teknologian kehitystä yhteisöllisempään suuntaan. He hoitavat asiansa suuremmissa ryhmissä kuin vanhemmat sukupolvet. Vanhemmat sukupolvet näkevät heidät omien etujen puolestapuhujina tämän sijaan. He tulevat myös lyömään vanhempien sukupolvien odotukset kriisin hoitamisessa. Nuorten aikuisten yhtenäinen käytös ja pukeutuminen lisääntyvät. Sotien aikana tämä arkkityyppi on valmis uhrauksiin, vaikka väkivalloin mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Työntekijöinä he vahvistavat ammattiliittojen roolia. Sankarit tulevat pitämään huolta tuloerojen pienenemisestä.

 

Artistit ovat lapsia tai vanhuksia ja muista riippuvaisia kriisin aikana. Artisteilla on kaikista arkkityypeistä suojatuin lapsuus. He ovat kriisistä kärsivien perheiden pieniä lapsia. He toimivat aikuisten pikkuisina apulaisina tehden pieniä askareita. Monet heistä menettävät ainakin toisen vanhemmistaan. He joutuvat tutustumaan elämän varjopuoliin jo liian nuorena. Vanhuksina Artisteilla on lähinnä sivustakatsojan rooli.

 

Arvauksia kriisin kliimaksista

 

En osaa ennustaa kriisin kliimaksia, mutta arvauksia voin toki tehdä. Vaikka Venäjä on eniten tällä hetkellä tapetilla hybridisodankäynnin vuoksi niin en usko sen olevan merkittävin tekijä kriisin kliimaksin aikana. Enemmän minusta näyttää siltä, että Kiina ja Yhdysvallat näyttelevät suurempaa osaa. En myöskään usko toisen maailmansodan kaltaiseen miljoonia ihmishenkiä vaativaan tuhoon. Enemmän minusta näyttää siltä, että kyse on enemmän hybridisodankäynnistä, jossa propaganda, vakoilu eri muodoisaan, taloudelliset pakoitteet ja toiseen maailmansotaan verrattuna pienimuotoinen sotajoukkojen taistelu sekä kybersodankäynti yhdistyvät. Nämä yhdessä saavat aikaan suuren tuhovaikutuksen, vaikka yksittäisinä ilmiöinä niin ei kävisikään.

 

Toinen vaihtoehto mikä ei suoraan sulje pois ensimmäistä vaihtoehtoa on Yhdysvaltojen ja monien muiden valtioiden, kuten Ison-Britannian tai Espanjan sisällissodat tai niiden tyyppiset tilanteet, jossa jokin alue haluaa irtautua kokonaan pääkaupungin vallasta. Lisäksi EU:n suunnan ollessa kohti liittovaltiota voivat jotkin maat Iso-Britannian lisäksi erota joko vapaaehtoisesti tai väkipakolla. On vaikea nähdä suuria merkkejä tällaisista tapahtumista. En usko laajamittaisiin sisällissotiin, mutta en osaa ennustaa. Yksi vaihtoehto sisäisiksi kriiseiksi voisi olla Orwellin luoma näkemyksen mukaisesta valvontakoneistosta eroon pyrkivien kansalaisten taistelu. Tämä tapahtuisi enemmän infrastruktuurin tuhoamisen kautta. Käytännössä vastaavan koneiston luomiseen on olemassa jo kaikki teknologiset edellytykset. Kiinassa ihmisiä on jo alettu pisteyttämään heidän mielipiteidensä mukaan. En missään nimessä halua nähdä sitä täällä. Tähän suuntaan ollaan ikävä kyllä menossa. Väärissä käsissä vastaava koneisto on kansalaisille painajainen.

 

Hyvää viikonjatkoa!

-Tommi T 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.