Hyppää pääsisältöön

Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Hyvinvointi on ihmisten välistä keskinäistä luottamusta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Ihmisten keskinäinen luottamus on pääomaa, jonka varaan on helppoa rakentaa toimiva yhteiskunta. Jos me luotamme, että muut eivät kaiken aikaa hyväksikäyttä meitä, vaan pyrkivät auttamaan, niin silloin mekin yleensä toimimme samoin.  Olemme avuliaita ja pyrimme kannustamaan ja auttamaan kanssaihmisiämme. Ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä syntyy talouskasvua, menestystä ja hyvää oloa.

World Walues Survey on maailmanlaajuinen joukko tutkijoita, joka on tehnyt vertailevaa tutkimusta yhteiskunnan luottamuspääomasta. Suomi sijoittuu odotetusti hyvin, mutta tutkimus paljastaa muita kiintoisia asioita.

Yhteiskunnan keskinäisen luottamuksen pääoma (Lähde: Wold Values Survey / Charts.bin)

Keskiarvo: 4.4 (5 arviota)

Kunnan menestyminen perustuu paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen; ei hallintorakenteeseen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

     Kunnan menestyminen perustuu pikemminkin paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen kuin hallinnollisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Tutkijat esittävät, että käynnistettäisiin Osaava kunta -kumppanuusohjelma. Ohjelmassa purettaisiin lainsäädäntöä ja annettaisiin kunnille enemmän toimintavapauksia, jolloin ohjelmaan valitut kunnat voisivat vapaammin kehittää palvelujaan.

Yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen edesauttaa luovia ja kestäviä ratkaisuja

Kunnan menestyminen perustuu pikemminkin paikallisiin voimavaroihin ja osaamiseen kuin hallinnollisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Kuntalaisten, puolueiden, hallinnon ja politiikan tai henkilöstöryhmien välinen vuorovaikutus ja yhdessä rakentuva osaaminen on ratkaisevaa kunnan menestymisen kannalta.

   – Keskustelu on keskittynyt tällä hetkellä rakenteellisiin uudistuksiin. Uudistukset voivat olla teknisesti onnistuneita, mutta niiden tuloksellisuus ja toimivuus riippuvat viime kädessä eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, Osaava Kunta -tutkimuksen tieteellinen johtaja, professori Jari Stenvall toteaa.

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

Suvi-Anne Siimes / Tela puolustaa veroparatiiseja eläkerahastojen välttämättöminä työkaluina

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on nostanut julkisuudessa esiin työeläkesijoitusten yhteydet ns. veroparatiiseihin. Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen mukaan työeläkeala kannattaa läpinäkyvyyden lisäämistä kansainvälisessä sijoitustoiminnassa.

Työeläkevakuuttajien tavoitteena on mahdollisimman suuri varmuus siitä, että samasta sijoitustuotosta ei makseta veroja moneen kertaan ja moneen eri maahan. Näin kaikki tuotot voidaan hyödyntää suomalaisten eläkkeiden rahoitukseen.

    - Tilanne on tällä hetkellä se, että maailmanlaajuisesti toimivan sijoittajan on käytännössä mahdotonta täysin välttää veroparatiiseja ja niissä toimivia rahastoja, jos sijoituksia ulkomaille ylipäänsä halutaan hajautetusti tehdä. Suomalaiset työeläkevakuuttajat ovat kansainvälisessä vertailussa pienehköjä sijoittajia. Ne eivät voi valita kansainvälisten varainhoitajien käyttämiä sijoitusrakenteita tai verotuksellisia ratkaisuja, sanoo Siimes.

Keskiarvo: 3.8 (4 arviota)

Yritykset panostavat tutkintoa täydentävään koulutukseen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

    Osaamisen kehittäminen yrityksissä painottuu yhä enemmän joustaviin työssä oppimisen muotoihin. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

Osaamisen kehittämisen muodoista tapahtumiin osallistuminen on yleistynyt yrityksissä eniten. Vuonna 2012 lähes 60 prosenttia yrityksistä hyödynsi tapahtumia ammattitaidon kasvattamiseksi, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 44 prosenttia. Tapahtumien merkitys ammatillisen osaamisen vahvistamisessa on kasvanut etenkin johdon sekä toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten ryhmissä.

Osaamisen kehittäminen EK:n jäsenyrityksissä:

Tutkintoon johtamaton koulutus 84 %
Perehdytys/työnopastus 75 %
Tapahtumat 58 %
Omaehtoinen koulutus 44 %
Tehtävä-/työkierto 41 %
Palauteprosessit 41 %
Tutkintoon johtava koulutus 34 %
Kouluttajana toimiminen 29 %
Projektit tai hankkeet 29 %
Osaamisen siirto 25 %
Coaching 16 %
Trainee-/graduate-ohjelmat 10 %
Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Terveysteknologia muodostaa lähes puolet Suomen korkean teknologian viennistä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Suomen terveysteknologian teollisuuden vienti vuonna 2012 kasvoi 22,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli arvoltaan yhteensä 1,65 miljardia euroa. Näillä luvuilla terveysteknologia tuottaa nyt 38 prosenttia Suomen korkean teknologian viennistä ja on jo jonkin aikaa ollut Suomen toiseksi suurin korkean teknologian vientiala telekommunikaation jälkeen.

   Terveysteknologian Liitto ry FiHTAn toiminnanjohtaja Terhi Kajaste sanoo, että terveysteknologia on tällä hetkellä suomalaiselle teollisuudelle ja kansantaloudelle vieläkin tärkeämpi kuin numerot osoittavat.

Keskiarvo: 4 (2 arviota)

Valtio mikromanageroi kuntia sadoilla pikku tehtävillä; vastuualuejohtaminen puuttuu

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1990. Tammikuussa 2013 julkaistun valtiovarainministeriön raportin mukaan niitä oli tämän vuoden alussa 535. Sen jälkeenkin kunnille on tullut vielä kymmeniä uusia tehtäviä. Samaan aikaan kasvaa huoli julkisen sektorin varojen riittävyydestä, kun väestö vanhenee.

  - Kehitys on kestämätön. Mitkään verotulot ja valtionavut eivät riitä tuollaisen tehtävämäärän toteuttamiseen, vaan ne joudutaan rahoittamaan velkarahalla, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Keskiarvo: 3.3 (6 arviota)

Pohjoisen ilmasto on historiallisella ajalla vähitellen jäähtynyt

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Pohjoisten alueiden ilmaston kehittymisellä on merkitystä Suomen taloudelle ja myös ihmisten viihtyvyydelle täällä pohjoisessa.

Lämpötilan summittainen kehitys Grönlannin tietojen perusteella (Piksu toimituksen lisäämä; Tietojen lähde: Climate4you)

 

Helsingin ja Harvardin yliopistojen yhteistyönä tehty uusi tutkimus osoittaa, että lämpötilavaihtelut ovat olleet suuria Pohjois-Atlantin alueella viimeisimpien kahden tuhannen vuoden aikana. Uuden tilastomatemaattisen menetelmän avulla saatu tieto on tärkeää, kun arvioidaan ilmaston luontaisen vaihtelun merkitystä.

Arktisen vyöhykkeen Pohjois-Atlantin alue, johon myös Suomen Lappi kuuluu, on tunnetusti herkkä ilmastossa tapahtuville vaihteluille. Herkkyys johtuu muun muassa merivirroista ja merijääpeitteen muutoksista. Kansainvälinen tutkimus osoittaa kuitenkin, että nykyisenkaltaiset lämpötilat eivät ole olleet alueella ainutlaatuinen ilmiö.

  – Alueen lämpötilat ovat laskeneet noin 0,6 astetta tutkitulla kahden tuhannen vuoden jaksolla. Lämpötilojen laskun ajatellaan johtuvan pohjoisen pallonpuoliskon saaman kesäaikaisen auringonsäteilyn vähentymisestä. Tämä puolestaan aiheutuu esimerkiksi muutoksista maapallon kiertoradassa ja kallistuskulmassa, sanoo tutkimuksessa mukana ollut Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola.

Keskiarvo: 4 (6 arviota)

Hyvät toimitusjohtajat menestyvät toistuvasti toimissaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

      Sarjayrittäjän muista liiketoimista voi päätellä uusienkin ideoiden kantavuutta. Suomessa on runsaat 200 toimitusjohtajaa, joiden käsissä kasvaa ja kukoistaa vähintään kolme yritystä.

Parhaat johtajat ja innovatiivisimmat yrittäjät saavat liikeideat lentoon kerta toisensa jälkeen. Osa heistä pystyy viemään yhtä aikaa menestykseen montakin yritystä. Suomen Asiakastieto Oy:n tutkimuksen mukaan tällaisia erityisen eteviä ja kasvutavoitteissaan toistuvasti onnistuvia toimitusjohtajia on Suomessa 213. He johtavat vähintään kolmea yritystä, jotka ovat kyenneet ainakin seitsemän prosentin kasvuun tuoreimmalla tilikaudellaan.

     ”Kasvua hakevat ja tavoitteissaan onnistuvat yritykset ja niiden johtajat kannattaa tunnistaa. On hyvin todennäköistä, että he pyrkivät monistamaan menestyksen reseptiä ja käyttävät hyviksi havaitsemiaan palveluntarjoajia myös uusien liikeideoidensa toteutuksessa”, toteaa liiketoimintajohtaja Jarkko Anttiroiko Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Keskiarvo: 3 (4 arviota)

Metropolikaavasta ja sen toteuttamisesta pääkaupunkiseutua yhdistävä tekijä (?)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Suomen metropolialue kuuluu Euroopan nopeimmin kasvaviin ja kehittyviin suurkaupunkialueisiin:

 • metropolialueella (14 kuntaa) asui vuodenvaihteessa 2010/2011 noin 1'350'000 henkilöä
 • väestönkasvu on noin 16'000 henkilöä vuodessa ja metropolialueella asunee vuonna 2030 noin 1,6 miljoonaa ihmistä

Asuntoministeri Krista Kiuru puhui 17.4 ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä tiedotustilaisuudessa metropolialueen haasteista. (Esitys)

   Helsingin seudulla haasteita on erityisesti maankäytössä, joka hidastaa osaltaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Tähän ja esimerkiksi asuntotonttivarannon ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen on metropolialueella kiireellisesti löydettävä yhteisiä ratkaisuja. Esimerkiksi Malmin lentokentän muuttaminen asuinalueeksi voisi olla yksi keino saada lisää tarvittavaa tonttimaata, toteaa metropoliasioista vastaava asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Metropolialueen selvitystyöryhmän (Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi Mononen, Aija Tuimala, Juhani Turunen, Pekka Myllyniemi) esiselvityksen perusteella metropolialueelle tarvittaisiin kaksiportainen kaavajärjestelmä:

 1. Metropolikaava (metropolihallinnon tuottama ja korvaa maakuntakaavan sekä kokonaisyleiskaavat)
 2. Asemakaavat (kuntien tuottamat ja niihin sisältyisi osayleiskaavojen tietoja)
Keskiarvo: 4 (4 arviota)

Julkisen sektorin aiheuttamiin vakaviin markkinavääristymiin puututaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

    Suomen Yrittäjät kannattaa kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivallan lisäämistä koskemaan julkisen sektorin toimintaa markkinoilla.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jonka johdosta kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua julkisen sektorin taloudellisesta toiminnasta aiheutuviin kilpailuvääristymiin merkittävästi aiempaa tehokkaammin. Esityksen mukaan kilpailuvääristymät pitää poistaa ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta markkinoita vääristävä toiminta voidaan myös kieltää tai sille voidaan asettaa ehtoja, jotka korjaavat kilpailutilanteen neutraaliksi.

   - Vaikka ehdotettu kontrollijärjestelmä ei kokonaan kiellä julkisen sektorin toimintaa markkinoilla, se on tärkeä askel oikeaan suuntaan, johtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Keskiarvo: 2.7 (6 arviota)

Metsäomistus on ollut ylivoimaisen tuottavaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsätila on ollut hyvä sijoitus. Metsätilojen ja asuntojen hinnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseet ripeästi kun taas pörssikurssit (OMX Hex CAP) ovat kehittyneet heikosti selviää Suomen Pankin, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen aineistoista.  

Omaisuusluokkien kehitys (Lähde: Suomen Pankki, Maanmittauslaitos, Tilastokeskus)

Keskiarvo: 4.2 (13 arviota)

Nuoret eivät ole mökkikansaa; loma-asuntoja on runsaasti tarjolla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Loma-asuntojen tarjonta tulevana mökkikautena on hyvä, paljastaa tuore SKV Kiinteistön-välityksen tekemä kysely. Erityisesti ikääntyneet myyvät mökkejään, sillä heidän lapsensa eivät niitä välttämättä halua.

Keskiarvo: 3.9 (9 arviota)

Valtionvarainministeriö: Talous kasvaa tänä vuonna 0,4%

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus on ilmestynyt. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,4 prosenttia. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan päin.

 • Asuinrakennusinvestointien ennustetaan laskevan kolme prosenttia ja kone- ja laiteinvestointien prosentin verran.
 • Yksityisen kulutuksen kasvua rajoittaa reaaliansioiden hidas nousuvauhti. Ansiotason arvioidaan nousevan vajaat 2½ prosenttia ja inflaatio pysyy hieman yli kahdessa prosentissa.
 • Teollisuudessa rakennemuutos jatkuu ja osittain sen seurauksena teollisuuden osuus kansantaloudessa supistuu edelleen.
 • Työttömyys kääntyi viime vuoden kesän jälkeen nousuun ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia.

Vuoden 2014 kasvuksi valtionvarainministeriö ennustaa 1,6 %.

Suomen vienti ja maailmankauppa (Lähde: Valtionvarainministeriö)

Keskiarvo: 4 (6 arviota)

Suomen Yirttäjät: Pienyrittäjien kokonaisveroaste on hieman palkansaajaa korkeampi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

     Yrittäjän veroaste on 4,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 45 061 euroa vuonna 2011.

Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 28,2 prosenttia.

   - Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Keskiarvo: 4 (5 arviota)

LähiTapiolan tutkimuksen mukaan nuoret painottavat työpaikkavalinnoissaan rahaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Minkä kokoinen lottopotti sinun pitäisi saada, jotta olisit valmis lopettamaan työsi? LähiTapiola kysyi tätä suomalaisilta ja sai vastaukseksi yllättävän suuren summan.

  Reilu neljännes työssäkäyvistä suomalaisista lopettaisi työt kokonaan, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Summa, jolla tämä oltaisiin valmiita tekemään, on huikea 1,5 miljoonaa euroa, paljastaa LähiTapiolan tuore kyselytutkimus. Tapiola Pankin toimitusjohtajan Marja Pajulahden mukaan tämä kertoo suomalaisten turvallisuushakuisuudesta.

Keskiarvo: 4.8 (8 arviota)

Kiinteistöjen hinnat pysyivät korkealla; kauppojen määrä hiipui

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

     Omakotitalojen ja omakotitalotonttien kaupankäynti jatkaa laskuaan. Omakotitalotonttien kysyntä laski 12 prosenttia viime vuodesta. Vaikka kiinteistökauppoja tehtiin viime vuonna 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011, käytettiin rahaa kauppoihin sama 8,1 miljardia euroa kuin vuonna 2011.

Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, johon on koottu vuoden 2012 tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta kertoo omakotitalojen kaupankäynnin hienoisesta ja tonttikauppojen rajusta laskusta.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Finanssialan yhteistyöstä uusia, älykkäitä liiketoimintamalleja (?)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta on eräs Suomen hyvin toimivista organisaatioista. Se on toiminnallaan onnistunut ehkäisemään muun muassa ylimitoitetun asuntovelkaantumisen ja se on ollut mukana valvomassa etteivät pankkimme ota kohtuuttomia riskejä. Finanssivalvonta on toiminnallaan turvannut sijoittajien ja säästäjien aseman; onglemia ei ole syntynyt. (Piksu toimituksen huomio) 

    Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa tänään julkaistun Finanssivalvonnan toimintakertomuksen johtajan katsauksessaan, että terveen liikevoittotason ylläpitäminen saattaakin edellyttää kustannusten karsimista ja olemassa olevien liiketoimintamallien uudelleenarviointia. Tässä tilanteessa luotettavan hallinnon merkitys on korostunut.

Keskiarvo: 3.3 (6 arviota)

PT ennustaa tälle vuodelle 0,6 % talouskasvua

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennustaa, ettei Suomen valtiontalouden alijäämä alene tällä vaalikaudella hallitusohjelman tavoitteeseen eli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

PT ennustaa Suomen kuluvan vuoden talouskasvuksi 0,6 prosenttia, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime syyskuun ennusteessa. Erityisesti vientiin ja yksityisiin investointeihin odotetaan nyt entistä heikompaa kehitystä. Vuoden loppua kohti ja ensi vuonna ne kuitenkin piristyvät tuntuvasti, mikä vauhdittaa bkt:n kasvun 2,5 prosenttiin. Kasvua tukee talouskasvun käynnistyminen EU-alueella.

Keskiarvo: 4 (6 arviota)

Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on vaimeaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin 1/2013 mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän pysyvän laimeana. Arviot kotitalouksien tulevasta luotonkysynnästä ovat heikompia kuin arviot yritysten tulevasta luotonkysynnästä. Tilastokeskuksen viimeisimpien Kuluttajabarometri-tutkimusten mukaan kuluttajien luottamus on kuitenkin parantunut. Luottamuksen parantuminen ja pörssikurssien vahva kehitys näkyvät kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä: osakkeiden ja osakerahastojen suosion arvioidaan olevan tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Barometrikysely I/2013 tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kotitalouksien luotonkysyntä ja luotot (Lähde: Finanssialan pankkibarometri)

 

Keskiarvo: 4.4 (8 arviota)

Tela: Työeläkevaroillemme saatiin viime vuonna korkeat tuotot

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työeläkesijoitustemme tuotot kohosivat viime vuonna vaativaan markkinatilanteeseen nähden poikkeuksellisen korkealle. Koko työeläkealan kokonaistuotoksi tuli 9,8 %, ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan vuoden 2012 lopun tilannetta koskevasta tilastoanalyysistä.

Työeläkesijoitustemme jakautuminen (Lähde: Tela)

Parhaimmat tuotot, 12,8 prosenttia, saatiin osakkeista ja osuuksista. Korkosijoitukset tuottivat 8,1 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,5 prosenttia. Tuotot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huomattavasti korkeampia kuin viimeisen 15 vuoden aikana saavutetut keskimääräiset vuosituotot, sekä kokonaistasolla että sijoitusluokittain tarkasteltuna.

   - Historiallisen vuodesta tekee erittäin vaativa sijoitusympäristö, jossa nämä korkeat tuotot syntyivät. Viime vuonna sijoittajan kestohuolenaiheina olivat vaisu globaali talouskasvu, USA:n velkakatto ja Euroopan velkakriisi, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Keskiarvo: 5 (2 arviota)

Herrapörssi kertoo missä yrityksessä on kyvykäs johto

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen johdon toiminta määrää yrityksen menestyksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

On tärkeää, että johto tuntee vastuunsa osakkeenomistajaa kohtaan ja siksi Piksu pitää yllä "Herrapörssi" sivua josta selviävät hallituksen ja johtoryhmän jäsenten aikaansaannokset (M€) osakkeenomistajan hyväksi.

Herrapörssi jyvittää osakkeiden arvonnousut ja -laskut yhtiössä vaikuttaneille hallituksen-, nimitysvaliokunnan- ja johtoryhmän- jäsenille seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja:  10%
 • hallituksen jäsenet: 5%
 • nimitysvaliokunnan jäsenet: 5%
 • toimitusjohtaja: 10%
 • johtoryhmän jäsenet: 1%

Yrityksen tulos jyvitetään yrityksen johtohenkilöille kunkin henkilön nimitys-/ero- pävämäärien väliseltä ajalta.

Herrapörissin perusteella osakkeenmistajien on helpompi valita sellaisia yrityksiä, joiden johdolla on pitkäaikaista näyttöä kyvykkyydestä. Herrapörssi löytyy piksun ylävalikon kohdasta Analyysit -> Herrapörssi. 

Keskiarvo: 4.2 (5 arviota)

Asuntomarkkinat hiljentyneet talven aikana

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Hypoteekkiyhdistyksen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinat ovat vuoden vaihteen vero- ja korkohuuman jälkeen laskussa. Analyysin pisteet ovat 3,5 % vuodenvaihdetta alempana.

Hypotteekkiyhdistyksen asuntomarkkinoiden ilmapuntari (Lähde: Asuntomarkkinakatsaus Q1/2013)

Keskiarvo: 4 (13 arviota)

Maakohtaisten pörssi- tai korko- sijoituksen arvionnissa tarvittavat tunnusluvut kartalla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksu toimitus julkaisee piksu ylävalikon analyysit osassa (Analyysit-> Maaindeksit) maaindeksit sekä kartalla että taulukkona.  Haluttu tieto ilmestyy kun hiiren vie kyseisen maan päälle kartalla.

Mukaan on valittu sellaisia maita, joihin salkunhoitajan tai rahastonhoitajan on mahdollista tehdä korko tai pörssi-indeksisijoituksia. Kaupantekotunnukset ja tietojen viimeisin päivitysajankohta löytyy taulokosta. Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa.

Palvelu on uniikki ja tarjolla vain www.piksu.net lukijoille ja näyttää kartan osalta tältä:

Keskiarvo: 4.9 (7 arviota)

Maailman suhdannetilanne paranee

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksalainen IFO instituutti mittaa aika-ajoin koko maailman suhdannetilanteen sekä kuukausittain Saksan tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Maailman suhdannetilanne (Lähde: IFO)

 

Saksan suhdannetilanne (Lähde: IFO)

Keskiarvo: 4.8 (10 arviota)

Lainanotto edullista; yritykset eivät ole vielä reagoineet edullisiin korkoihin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaispankkien asiakkaat ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä Suomessa lainanotto on muuhun euroalueeseen nähden erittäin halpaa. Tuoreimpien viime vuoden lopun tilastojen mukaan uusien yrityslainojen keskikorot olivat Suomessa 2,11 prosenttia, kun taas muualla euroalueella keskikorko kohosi 2,68 prosenttiin.

”Halvoista koroista huolimatta yritysten luotonkysyntä on nyt todella varovaista. Esimerkiksi korkeasuhdanteen lopulla vuonna 2007 yritysten maksama kokonaiskorko oli huomattavasti kalliimpi kuin nyt, kun euriborkorot liikkuivat viiden prosentin tuntumassa. Nykyisen kokonaiskorkotason ei keskimäärin pitäisi olla investoijalle liian kallis. Heikko luotonkysyntä kertoo enemmän tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikoista näkymistä”, pohtii Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Keskiarvo: 4 (7 arviota)

Metsäteollisuustuotanto laski runsaat viisi prosenttia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Suomalaisen metsäteollisuuden päämarkkinat ovat Euroopassa, jonka talouden taantuma ei näyttänyt vuonna 2012 laantumisen merkkejä.  "Kotimaisilla päätöksillä voimme halutessamme vaikuttaa siihen, että kun Euroopan talous taas kääntyy kasvuun, olemme kilpailukyvyssä voittajien puolella", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Työmarkkinaratkaisuista riippuu kannattaako suomalaisiin teollisuusosakkeisiin satsata

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Valtiovarainministeriö: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on julkaissut palkanmuodostuksen seurantaraportin, jossa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä.

Yksikkötyökustannusten kehitys  (Lähde: Valtioneuvosto / Talousnäkymät ja palkanmuodostus)

Rahaliiton aikana yksikkötyökustannukset ovat kohonneet Suomessa keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa muuta euroaluetta nopeammin. Tästä näkökulmasta Suomi lukeutuu Ranskan kanssa samaan viiteryhmään. Yllä oleva kuvio esittää yksikkötyökustannusten kehityksen eräissä rahaliiton jäsenmaissa. Vuosina 2012–2014, komissio arvioi Suomen yksikkötyökustannusten kasvavan kaksi kertaa muuta euroaluetta nopeammin.  (Piksu toimituksen huomio: Tässä arviossa ei ole otettu huomioon Suomen työmarkkinaosapuolten kykyä tehdä kipeitä päätöksiä silloin, kun niitä tarvitaan. )

Keskiarvo: 4.8 (41 arviota)

LähiTapiola ja Säästöpankkiliitto kehoittavat nuoria hakemaan finanssialalle kesätöihin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Finanssialalle haetaan kesätyöntekijöitä. ”Ajoissa on oltava liikkeellä! Ja aika on nyt!” patistaa tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta. Vaikka tiukka taloustilanne koetteleekin finanssialan kesätyöpaikkoja, pitää suurin osa vakuutus-, rahoitus- ja pankkialan yrityksistä kesätyöntekijöidensä määrän ennallaan edelliskesään nähden.

”Meidän tavoitteemme on lisätä kesätyöntekijöiden määrää. Olemme osaltamme toteuttamassa hallituksen nuorisotakuuta, eli tarjoamme työpaikkoja erityisesti valmistuneille nuorille”, kertoo apulaisjohtaja Hilkka Malinen LähiTapiolasta. ”Jonkun verran toki otetaan myös niitä, joilla opinnot ovat vielä kesken.”

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Pk- yritykset ovat hieman toiveikkaampia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

        Kevään 2013 Pk-yritysbarometri perustuu yli 4000 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman aiempaa toiveikkaampia. Vaikka Euroopan talouskehitys on heikkoa ja kotimaista finanssipolitiikkaa on kiristetty pääosin veronkorotuksin, on suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku nyt +5. Nousua kahteen edelliseen barometriin verrattuna on viisi yksikköä.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät (Lähde: Suomen Yrittäjät)

Keskiarvo: 4.8 (16 arviota)

Vuokra-asuntojen tarjonta on hyvällä tasolla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vuokra-asuntoja on nyt hyvin tarjolla, ja kysyntä on rauhallisempaa kuin puoli vuotta sitten. Vaikka vuokramarkkinoilla on hiljaisempaa, asuntosijoittamisesta kiinnostuneita on yhä enemmän.

   Realia Asuntovuokrauksen johtaja Lasse Käck muistuttaa, että vuokranantajan kannattaa valita vuokralainen huolella rauhallisemmassakin markkinatilanteessa.

Keskiarvo: 4 (7 arviota)
Julkaise syötteitä