Hyppää pääsisältöön
Yhteistyössä
Yrittäjälinja
Klaava.fi
 

 

Nordnetbank

Julkaise syötteitä
Just another Nordnetboggen Sites site
Päivitetty: 11 min 43 s sitten

Miten rakennetaan sään ja suhdanteen kestävä osinkosalkku?

14 tuntia 52 min sitten

Moni sijoittaja alkaa tähän aikaan kalenterivuotta viritellä salkkuaan tulevan talven osinkokuntoon. Siksi raapustin muistutuksen pitkäjänteisen salkunrakentajan suhtautumisesta osinkosijoittamiseen. Uskoakseni salkun luomistyössä keskeisin tavoite tulee olla passiivinen tulovirta, jonka reaaliarvo kasvaa jatkuvasti. Tämä on myös siitä mukava lähtökohta, että se soveltuu käyttökelpoiseksi aloittelevillekin sijoittajille, koska tavoite ei ole summan kokoluokkaan sidottu, vaan periaatteellinen.

Sitä hetkeä, kun passiiviset osinko-, korko- ja vuokratuotot saavuttavat sijoittajan elämän ”normaalin kustannustason”, kutsutaan ”dividend crossover pointiksi”. Suomeksi tätä voitaneen nimittää taloudellisen riippumattomuuden rajapyykiksi.

Omien kokemusteni valossa päämäärän saavuttamiseen tarvitaan ensinnäkin aikaa. Pörssiosakkeita normaaleilla palkkatuloilla ostavan aikahorisontin tulee olla vähintään 15 vuotta, jotta olisi realistista puhua euromääräisesti pitkälti viisinumeroisesta vuotuisesta passiivisesta tulovirrasta, joka olisi laadultaan kestävä. Tässä lajissa ei voita viisain, vaan kärsivällisin (tai pitkäikäisin, tai varhaisimmin aloittanut).

Paitsi aikaa, tarvitaan toiseksi myös palkkatuloja. Lisäksi kolmantena ulottuvuutena säästäjällä tulee olla järkisuhtautuminen kuluttamiseen, jotta jotain jäisi säästöön pitkäjänteisesti – mieluiten joka palkasta. Osin tästä syystä johtuen jätin toisessa kohdassa mainitsematta suuren perinnön.

Viimeisenä tekijänä menestyvän osinkosalkun rakentamisessa tarvitaan taidon ja tuurin yhdistelmää. Omalla kiinnostuksella aiheeseen voi hankkia riittävän taidon, ja motivaatio kantanee siihen asti, että tuurikin ehtii matkaan mukaan.

Viisi periaatetta pitkäjänteisen salkun rakentamiseen

Kun edeltävät arkielämän lähtökohdat on saatu kohdilleen mahdollistamaan menestyvä sijoitustoiminta, on markkinoille siirryttäessä tärkeää noudattaa viittä periaatetta osinkosalkun rakentamisessa.

1) Tarkastele osakekohtaista osinkoa ja sen kasvua – ei ainoastaan osakkeen kulloistakin osinkotuottoprosenttia uudelle sijoitukselle. Kasvava osakekohtainen osinkovirta nostaa kauan sitten osakkeensa ostaneen sijoittajan osinkotuottoprosenttia jatkuvasti – riippumatta uuden sijoittajan saamasta osinkotuotosta.

Osinko ja sen kasvu tiivistävät monta asiaa sijoituskohteesta: voitollisuuden, kannattavuuden realisoitumisen kirjanpitopaperilta oikeaksi käteiseksi, ja yritysjohdon uskon tulevaisuuteen. Ja lopulta vain osinkokasvu nostaa osakkeen arvoa pitkässä juoksussa – teoriankin mukaan osake on tulevien osinkojensa nykyarvon väärti.

2) Laadukkaat osinkoyhtiöt ovat yleensä hinnoissaan. Tietenkin laadun kuuluukin maksaa, mutta aika ajoin markkinoilla ylireagoidaan hetkellisesti hyvienkin yhtiöiden osakehinnoittelussa – ostajan kannalta ylireagointi tapahtuu valitettavasti myös ylöspäin. Sinänsä pienimuotoinen kuplahinnoittelu ei tee laatuyhtiön liiketoiminnasta yhtään sen huonompaa, mutta tällaisen hintavääristymän ”korjaantuminen” voi hyvinkin syödä sijoittajalta aikanaan muutaman vuoden tuotot.

Käytännössä tämä ”alituoton aikakausi” merkitsee p/e-luvun rapautumista (paluuta huipulta normaalille pallokentälle), ei välttämättä itse yhtiön heikkoa tuloskehitystä. Toisin sanoen hyvä yhtiö ei ole kaikilla aikaväleillä hyvä sijoitus. Siksi osinkosijoittaja ostaa laatuyhtiöitä pääsäännön mukaan silloin, kun p/e-luku on korkeintaan 20. Tätä sääntöä ei kannata hakata kiveen, mutta ohjenuorana se on hyvä pitää mielessä.

3) Varmistu siitä, että laatuyhtiön osakekohtainen osinko perustuu osakekohtaiseen tulokseen – ei esimerkiksi velanottoon tai muuhun pitkässä juoksussa keinotekoiseen tapaan. Käytännössä viittaan tässä yhteydessä osingonjakosuhteeseen (osakekohtaisen osingon osuus osakekohtaisesta tuloksesta), joka saisi mielellään jäädä alle 70 prosenttiin. Nyrkkisääntö on, että mitä alhaisempi on yhtiön osingonjakosuhde, sitä paremmin nykyosinko kestää liiketoiminnan tuloskunnon tilapäistä heikentymistä.

4) Muista liiketoiminnan laadullinen analyysi. Pyri aina ymmärtämään, miten tulos ja osingonmaksukunto on ansaittu. Onko esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuus realistisella tasolla pitkää aikaväliä ajatellen? Laadullisessa analyysissä korostuvat yhtiön brändi, omistaja-arvolähtöinen johtaminen, asiakasuskollisuus, hinnoitteluvoima ja muut ”liiketoiminnallista vallihautaa” luovat tekijät.

5) Hajautus toimii sijoittajan (ainoana) ilmaisena lounaana yhtiökohtaisten riskikeskittymien vähentäjänä. Akateemisen tutkimuksen mukaan sen hyödyt ovat ilmeiset 15 eri yhtiöön asti salkun kokonaisuudessa. Tämänkin jälkeen hajautus tarjoaa lisähyötyä, mutta laskevan määrän. Markkinariski salkkuun jää luonnollisestikin aina kannettavaksi. Hajautuksella sijoittaja voi tasata myös Suomi-riskiään.

Kolme tietä osinkokasvuun – mistä rahat osinko-osakkeisiin?

Osinkosijoittajan passiivinen tulovirta muodostuu kolmesta elementistä.

1) Uudet sijoitukset osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin palkkatuloista
2) Osinkojen uudelleensijoittaminen osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin
3) Osakekohtaisten osinkojen kasvu salkkuyhtiöissä

Kaikilla aikaväleillä osinkosijoittajan passiivinen tulovirta kasvaa vauhdikkaimmin, mikäli hän noudattaa sijoitusfilosofiassaan samanaikaisesti yhtä useampaa tai peräti jokaista edellä listattua tekijää.

Jotta yhtiövalintojen osalta totuus osinkosijoittamisen onnistumisesta kävisi selväksi ja ”loistavan stock pickerin” itsepetokselta vältyttäisiin, kannattaa salkun suorituskyky testauttaa laskemalla vuosittain, mikä olisi salkun euromääräisen osinkovirran kasvuprosentti, mikäli kahta ensin mainittua osinkojen kasvutekijää (uusia sijoituksia palkkatuloista ja osinkojen uudelleensijoittamista) ei olisi harjoitettu lainkaan.

Salkun riskitesti (kasvaako osinkovirta ilman uudelleensijoittamista ja palkkatuloista säästämistä) palvelee sijoittajaa paitsi jatkuvissa yhtiövalinnoissa, myös mahdollisia eläkepäiviä silmällä pitäen. Kun sijoitushorisontin kypsyessä palkkatuloista tehtävät lisäsijoitukset vähenevät ja osingot siirtyvät painokkaammin kulutukseen kuin uudelleensijoituksiin, on osakekohtaisten osinkojen kasvuprosentin pysyteltävä menestyksekkään sijoittajan salkussa inflaatiovauhdin yläpuolella.

Inflaatiovauhdissa kasvavat osakekohtaiset osingothan eivät kasvata osinkosijoittajan ostovoimaa. Pahimmassa tapauksessa salkun osinkovirran nimelliskasvu jää alle inflaatiovauhdin, ja eläkeläisen vuotuinen kulutuspotentiaali laskee.

Millaisia osinko-osakkeita salkkuun tulee lapioida?

Yksi olennaisimmista kysymyksistä salkun muodostusvaiheessa liittyy siihen, pitäisikö yhtiövalinnoissa suosia korkean osinkotuoton vai korkean osinkokasvun yhtiöitä. Lyhyt vastaus on, että molempia. Seuraavassa listaan kolmenlaiset osinkoyhtiötyypit, joita löytyy joko salkustani tai potentiaalisten ostokohteiden seurantalistaltani.

1) Suosin osakkeita sellaisissa laatuyhtiöissä, jotka kykenevät vuodesta toiseen maksamaan omistajilleen aavistuksen edellisvuodesta kasvavaa osinkoa (per osake). Käytännössä nämä tuottavat sijoitushetkellä vuotuista kassavirtaa yleensä 3–4 prosenttia (lähelle pörssin keskimääräistä osinkotuottoa), mutta ne sisältävät kuitenkin pitkässä juoksussa korkean yksinumeroisen osinkojen vuotuisen kasvupotentiaalin.

Nämä muodostavat osinkosalkun rungon, antaen olettaa, että passiivinen tulovirta kasvaa osinkojen kasvutekijästä johtuen suhdanteiden yli selvästi inflaatiovauhtia nopeammin (kasvattaen sijoittajan ostovoimaa ja kohentaen samalla varallisuusasemaa). Toisin sanoen kasvavat osakekohtaiset osingot ovat pitkäjänteisen osinkosalkun kivijalka, mutta näen myös kaksi järkevää täydentäjää strategialle.

2) Hitaan kasvun mutta vahvan taseen yhtiöiden joukosta löytyy osinko-osakkeiden kategoria, jossa pohjaosinkotuotto on hyvin korkea. Tällöin sijoittaja voi hyväksyä keskimääräistä vaatimattomammankin osinkojen kasvunäkymän, jos sijoitushetkellä saatava osinkovirta on riittävän korkea ja ennen kaikkea vakaalla pohjalla oleva suhteessa yhtiön taseeseen tai tulokseen. Nämä sijoituskohteet ovat yleensä erittäin mielenkiintoisia osakkeen alhaisista arvostuskertoimista johtuen. Toki myös liiketoiminnallisen laatutason pitää täyttää tietyt minimiedellytykset, mutta niiden ei tarvitse edustaa välttämättä pörssin terävintä kärkeä.

Tällaisten yhtiöiden kohdalla voi olla useinkin syytä tarkastella erityisesti yhtiön tasetta – hyvä yhtiö voi pitää yllä korkeaakin osingonmaksua yli tilapäisen tulosnotkon, ja toisaalta yliomavarainen tase voi sisältää piilevän (osinkojen) kasvupotentiaalin eri järjestelyiden tai investointien kautta. Esimerkkitapauksena tällaisesta yhtiöstä näen tällä hetkellä Fortumin, jota ostin viime viikolla lisää hieman reilun 13 euron kappalehintaan. Viimeisten 12 kuukauden osingolla mitattuna Fortum tuottaa tänään 9,8 prosentin osinkotuoton.

Tähän kategoriaan kuuluvat osakkeet nostavat koko salkun osinkotuottoprosenttia, mutta ne todennäköisesti samalla madaltavat sen osinkovirran kasvunäkymää.

3) Viimeinen ulottuvuus osinkosalkkuun muodostuu yhtiöistä, joissa sijoitushetken osinkotuotto jää prosenttiin tai kahteen, mutta yhtiön pitkän tähtäimen kasvunäkymä on loistava ja kohtuuriskillä arvioitavissa vahvan markkina-aseman johdosta.

Tällaisia sijoituskohteita pidän omassa salkunhoidossani mahdollisina ostokohteina periaatteen tasolla, mutta toistaiseksi en ole päätynyt ostamaan yhtään aivan tyylipuhdasta esimerkkiyhtiötä. Sellaisiksi mainitsisin kuitenkin seurantalistaltani esimerkiksi blogissakin esittelemäni espanjalaisen Inditexinyhdysvaltalaisen Visan ja ruotsalaisen NIBE Industrierin.

Tällaiset yhtiöt madaltavat salkun tarkasteluhetken osinkotuottoprosenttia, mutta parhaimmillaan ne kohentavat merkittävästi salkun passiivisen osinkovirran pitkän aikavälin kasvuprosenttia. Kaikkiaan yksittäiset tähän viimeiseen kategoriaan kuuluvat yhtiöt voivat sisältää jopa kaksinumeroisen osinkojen vuosikasvuprosentin.

Siinä missä edeltävässä kohdassa esitellyn toisen ulottuvuuden (vrt. Fortum) kohdalla osakkeen arvostustaso oli keskeisin houkutin sijoitukselle ja yhtiökohtainen laatu suurin kysymysmerkki, on käsillä olevassa kolmannessa ulottuvuudessa asia täsmälleen päinvastoin: yleensä yhtiökohtainen laatu on kristallinkirkasta priimaa, mutta osakkeen arvostuskertoimet ovat p/e-luvulla mitattuna 30 paremmalla puolella (myyjän kannalta). Kaikkea on vaikea saada samassa paketissa kohtuuhintaan!

Kaikkiaan kolme edellä kuvattua osinko-osakkeiden tyyppiä yhdistämällä salkku päätyy yleensä noin 3–4 prosentin ”nykyosinkotuottoon”, johon sisältyy samanaikaisesti merkittävä kasvunäkymä ja tukeva pohja nykytason pitämiselle, vaikka makrotalous sukeltaisikin hetkellisesti. Salkun järkevän rakentamisen jälkeen aika ja korkoa korolle -mekanismi ovat sijoittajan parhaat ystävät.

Lopuksi on syytä pitää mielessä, että kolmen osinkoulottuvuuden yhteydessä tulee luonnollisesti tarkastella aina myös yhtiön liiketoimintamallin iskunkestävyyttä, markkina-asemaa, toimialan kilpailutilannetta ja osingonjakosuhdetta, jossa voi option kaltaisesti piillä osakekohtaisen osingonjaon kasvuelementti (vrt. Nordea viime vuosina). Hajautuksen näkökulmasta tulee myös muistaa, että osinkovirta on aina syytä hajauttaa eri toimialoihin.

Ps. Joku voi perustellusti kyseenalaistaa koko lähtökohdan, miksi ylipäätään olisi järkevää luoda pitkäjänteisessä sijoitustoiminnassa nimenomaan ”osinkosalkku”?

Vastaisin tähän, että sijoitustoiminnan tuotoilla eläkepäiville siirtyminen tuntuu todennäköisesti varsin turvalliselta silloin, kun tulovirta ei nojaa pääomavoittoihin tai kokonaistuottoon. Toisin sanoen salkun kokonaistuotto (osingot + kurssinousu) voi hyvinkin olla monta vuotta peräkkäin pahasti miinuksella, mutta silti samanaikaisesti salkun osinkovirta voi pysyä jopa asteittaisella nousutrendillä mahdollistaen ostovoiman kasvun passiivisissa tuloissa. Osinkovirta on aina positiivinen, eikä se määritelmällisesti voi olla koskaan negatiivinen. Nimenomaan eläkesalkkua rakentaessa sijoittajan kannattaa mielestäni eritellä sijoitussuunnitelmassaan tuottojen ja tulojen väliset tavoitteet. Luonnollisesti tuotot sitten seuraavat pitkällä tähtäimellä passiivisia tuloja.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Fortumin ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: eyewashdesign: A. Golden / Foter / CC BY-NC-ND

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Lista globaaleista brändeistä osakemarkkinoilla

Pe, 02/10/2015 - 11:18

Osassa akateemisia rahoitusalan tutkimuksia on havaittu, että brändiyhtiöt, joilla on liiketoimintansa kilpailullisena vallihautana vahvoja tavaramerkkejä, menestyvät keskimääräistä paremmin sekä liike-elämässä että osakemarkkinoilla. Myös Helsingin pörssissä noteerataan muutamia yhtiöitä, joiden tavaramerkki on elinvoimainen vähintäänkin oman toimialansa rajatussa kohdesegmentissä tai valikoiduilla maantieteellisillä markkina-alueilla (joskin usein tarkoituksella vain paikallisesti, ei globaalisti). Listaan tähän merkintään ulkomaisia yhtiöitä, jotka voidaan mielestäni laskea kansainvälisten tavaramerkkiyhtiöiden kategoriaan. Lista ei ole tyhjentävä, mutta toivottavasti kuitenkin virikkeitä omatoimiseen lisätutustumiseen tarjoava.

New York

American Express
Apple
Colgate-Palmolive
Google
IBM
Johnson & Johnson
Kellogg
Kimberly-Clark
McCormick & Co
McDonald’s
Microsoft
Mondelez
Nike
PepsiCo
Procter & Gamble
Starbucks
The Coca-Cola Company
Walt Disney
Visa
Walmart
Yum! Brands

New Yorkin pörssissä on tällä hetkellä listattuna 54 yhtiötä, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista osinkoaan vuosittain jo vähintään 25 vuotta putkeen. Näitä kutsutaan osinkoaristokraateiksi.

Monet näistä ovat tunnettuja myös brändiensä kautta. Edellä listatuista osinkoaristokraatteihin lukeutuvat Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, McCormick & Co, McDonald’s, PepsiCo, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company ja Walmart. Mainitut yhtiöt ovat maksaneet omistajilleen jo vuosikausien ajan jatkuvasti kohoavaa osinkotuottoprosenttia suhteessa sijoituksen alkuperäiseen hankintahintaan.

Lontoo

Burberry
Diageo
SABMiller
Reckitt Benckiser

Huomionarvoista Lontoossa on, että SABMillerillä on ilmeisesti meneillään neuvottelut yhdistymisestä maailman suurimman olutvalmistajan, Anheuser-Buschin, kanssa.

Madrid

Inditex

Kts. edellinen blogimerkintäni, jossa yhtiö esitellään pintapuolisesti.

Pariisi

Danone
L´Oreal
Michelin
Peugeot
Renault

Mainitsemisen arvoista on, että keskieurooppalaiset autonvalmistajat löytyvät joko Pariisin tai Frankfurtin pörsseistä. Myös Helsingin pörssistä kokonaan puuttuva kosmetiikkateollisuus on edustettuna näillä markkinoilla.

Milano

Campari
Pirelli
Prada

Amsterdam

Akzo Nobel
Heineken
Philips
Unilever

Zürich

Nestlé

Brysseli

Anheuser-Busch InBev

Huomionarvoista Brysselin kohdalla on, että Anheuser-Busch InBevillä on ilmeisesti meneillään neuvottelut yhdistymisestä SABMillerin kanssa.

Frankfurt

Adidas
Beiersdorf
BMW
Continental
Daimler
Henkel
Siemens
Volkswagen

Mainitsemisen arvoista on, että keskieurooppalaiset autonvalmistajat löytyvät joko Frankfurtin tai Pariisin pörsseistä.

Kööpenhamina

Carlsberg
Topdanmark
Royal Unibrew

Kööpenhaminan pörssin brändiluettelo on olutpainotteinen.

Tukholma

Assa Abloy
Hennes & Mauritz
Volvo

Oslo

Orkla

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Hennes & Mauritzin, IBM:n ja The Coca-Cola Companyn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Jeffrey / Foter / CC BY

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Rahapodi Jakso 2 – Indeksisijoittamisesta ja päästöhuijauksesta

Pe, 02/10/2015 - 10:35

Kaksi -jaksoa julkaistu ja olemme podcast-sovelluksen top-listan ykkönen! Kuuntele .

Aiheena indeksisijoittaminen ja Volkkarin päästöhuijaus. Mitä mieltä olet rahapodista yleensä ja sen aiheista? Toimiiko yhteydet? Anna palautetta jotta sisältö kehittyisi toivomaasi suuntaan.

Nordnetin rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät minun ölisäksi yhteistyökumppanuuksista vastaava Miikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita twitterissä hastagilla #rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi@nordnet.fi.

Yksi jakso kestää noin 20 minuuttia ja se julkaistaan yleensä torstaisin. Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi/rahapodi tai iTunesin tai SoundCloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot.

Lue aiheesta lisää täältä.

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Maailman parhaat ETF-rahastot?

To, 01/10/2015 - 14:31

Kuten edellisessä blogikirjoituksessa totesin, hyvä rahasto on mahdollisimman kustannustehokas, sijoittaa fyysisiin osakkeisiin ja siinä on kasvu-osuudet. Miltä tällainen salkku sitten näytää ihan konkreettisesti?

Kokosin listan ETF-rahastoista, johon kukin voi verrata omia rahastovalintojaan. Olisiko tässä ominaisuuksiltaan, suomalaisen sijoittajan kannalta maailman parhaat ETF-rahastot?

Nykyään löytyy lisäksi esimerkiksi pieniin yrityksiin (small-cap) sekä osinkotuottoihin (dividend yield) keskittyviä vaihtoehtoja. Jälkimmäisistä rahastoista on tosin vaikea löytää vaihtoehtoja joissa olisi kasvu-osuudet.

Mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu

Helpoin vaihtoehto maailman kattavaa osakehajautusta hakevalle on etsiä ETF-indeksirahasto joka kattaa koko maailman. Usein näiden palkkiot ovat kuitenkin jostain syystä suhteellisen korkeat. Varsinkin jos rahastoon sisältyy paitsi teollistuneet maat, myös kehittyvät maat. Silloin joutuu usein maksamaan kehittyvien maiden korkeampia hallinnointipalkkioita koko sijoitusomaisuudelle.

Siksi rahastovalintoja pohtiessa kannattaa lähteä liikkeelle ”paikallisista” usein lähes kuluttomista vaihtoehdoista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen osakemarkkinat kattavan ETF rahaston kulut ovat tyypillisesti 0,06 prosentin luokkaa. Pohjoismaissa löytyy jopa täysin kuluttomat vaihtoehdot.

Kasvu-osuus tärkeämpi kuin viimeisin kuluprosentin tuhannes

Pitkäaikaissäästäjälle kulutasoa vieläkin tärkeämpi seikka on se, että rahastolla on kasvu-osuudet. Jos rahastoon kertyvä, usein noin 3-4 prosentin vuotuinen osinkotuotto maksetaan tuotto-osuuksien tapaan ulos, syntyy tästä vuosittain noin prosentin verokuluerä.

Kasvu-osuuksissa kertyneet osingot sijoitetaan rahaston toimesta uudestaan osakkeisiin. Näin muuten verotettava määrä saa kasvaa korkoa korolle kunnes joskus lunastat sijoituksesi. Tämän merkitys on pitkässä juoksussa valtava ja veron haitta on täysin verrattavissa vuotuisen hallinnointipalkkion haittaan.

Esimerkkirahastot

Alla olen koonnut esimerkkirahastot kahteen ryhmään. Rahaston nimeä klikkaamalla saat enemmän tietoa rahaston ominaisuuksista, rahaston kaupankäyntitunnus on suluissa. Jos löydät paremman vaihtoehdon laita tieto tulemaan vaikka tämän blogin kommenttina, niin korjataan tilanne.

Ensimmäisessä taulukossa olevat vaihtoehdot sopivat niin kertasijoittajalle kuin kuukausisäästäjälle. Siinä olevat rahastot sijoittavat suoraan osakkeisiin, niissä on kasvu-osuudet, ne ovat käsittääkseni halvimmat lajissaan, ja niihin voi säästää Nordnetin kuukausisäästösopimuksella ilmaiseksi.

Huomaa, että euroalueelle sijoittava ETF-indeksirahastovaihtoehto (alla) pitää sisällään myös suomalaiset osakkeet, mutta ei muita pohjoismaita.

 

Rahasto-esimerkit maanosittain Kulut (TER) – osakelaina tuotto Fyysinen replikointi? Kasvu-osuus? Kuluton kk-säästäminen?
   
Eurooppa
– Superrahasto Suomi 0,00 % Kyllä Kyllä Kyllä
– Superrahasto Ruotsi 0,00 % Kyllä Kyllä Kyllä
– Superrahasto Tanska 0,00 % Kyllä Kyllä Kyllä
– Superrahasto Norja 0,00 % Kyllä Kyllä Kyllä
– Euroalue: db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DXET) 0,09 % Kyllä Kyllä Kyllä
– Englanti: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (XDUK) 0,09 % Kyllä Kyllä Kyllä
USA Kyllä Kyllä Kyllä
– iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8) 0,07-0,01*= 0,06 % Kyllä Kyllä Kyllä
Japani Kyllä Kyllä Kyllä
– iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN) 0,20-0,04*= 0,16 % Kyllä Kyllä Kyllä
Kehittyvät markkinat Kyllä Kyllä Kyllä
– iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IS3N) 0,25 % Kyllä Kyllä Kyllä
* Osakelainauksesta kuluneena vuonna ilmoitetut tuotot

 

Erikoisvaihtehdot

Toiseen taulukkoon alla olen koonnut kaksi erikoisvaihtoehtoryhmää, eli sellaiset jotka sijoittavat korkeariskisempiin, pienempiin yrityksiin (small cap) ja sellaiset, jotka sijoittavat mahdollisimman korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin (dividend yield).

Näitä ei tosin pääse kuukausisäästösopimuksellakaan merkitsemään ilmaiseksi (joudut maksamaan välityskulut) ja osinkoihin erikoistuneissa rahastoissa on (yhtä vaihtoehtoa lukuun ottamatta) tuotto-osuudet. Eli sinun on arvioitava onko hyöty erikoistumisesta suurempi kuin haitta.

 

Erikoisvaihtoehto-esimerkit Kulut (TER) – osakel. tuotto Fyysinen replikointi? Kasvu-osuus? Kuluton kk-säästäminen?
  
Small Cap
– Eurooppa: db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DX2J) 0,40 % Kyllä Kyllä Ei
– USA: iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (SXRG) 0,43-0,07*= 0,36 % Kyllä Kyllä Ei
– Kehittyvät: SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX) 0,55 % Kyllä Kyllä Ei
High Dividend Yield
– Euroalue: Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS ETF (DXSA) 0,30 % Kyllä Ei Ei
– Englanti: iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD) 0,40-0,04*= 0,36 % Kyllä Ei Ei
– USA: MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (XDND) 0,39 % Kyllä Kyllä Ei
– Kehittyvät: iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY) 0,65-0,08*= 0,57 % Kyllä Ei Ei
* Osakelainauksesta kuluneena vuonna ilmoitetut tuotot

 

Muita huomioita

Kaikki esimerkkirahastot sijoittavat fyysisiin osakkeisiin, eikä pyri vertailuindeksin tuottoon pelkästään johdonnaisten avulla. iShares ETF:en osalta ilmoitetaan myös osakelainauksesta syntynyt tuotto, mikä käytännössä pienentää sijoittajan maksamia kuluja.

Vaikka Yhdysvalloissa riittääkin ETF rahastovaihtoehtoja, useimmat näistä maksavat rahastoihin kertyneet osingot ulos, jopa neljännesvuosittain. On totta, että voit välttyä veroseuraamuksista, esimerkiksi kapitalisaatiosopimusten tai vapaaehtoisten eläkevakuutuskuorten avulla. Ongelma näiden osalta on kuitenkin kulut, jotka useimmiten ovat verohyötyäkin suuremmat.

 

 

Erityinen vastuunrajoitus: tähän blogikirjoitukseen kerätyt tiedot on hankittu useista eri julkisista lähteistä. Minun pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa olisi virheitä. En vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä blogikirjoituksessa esitettyjen tietojen käytöstä tai näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

Mikään tässä blogikirjoituksessa esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Tässä blogikirjoituksessa esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. En sitoudu ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista. Tämä blogikirjoitus on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty.

 

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Inditex – espanjalainen helmi

To, 01/10/2015 - 00:34

Inditex on suomalaisille vähemmän tunnettu kansainvälinen kasvuyhtiö, jonka osake noteerataan Madridin pörssissä. Pohjoismaissa Inditex lienee sijoituskohteen sijaan selvästi tunnetumpi arjesta muun muassa Zara-vaateketjunsa kautta. Esittelen tässä merkinnässä erinomaisen yhtiön pääpiirteittäin. Tarkasteluhetkellä Inditexin kaikki liiketaloudelliset mittarit osoittavat koilliseen: kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa yhtiön myynti kasvoi 17 prosenttia, käyttökate 22 prosenttia, liikevoitto 25 prosenttia ja osakekohtainen nettotulos 28 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vuonna 1963 perustettu Inditex on espanjalaislähtöinen yhtiö, joka työllistää tänään 137 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Konsernilla on lippulaivansa Zaran ohella myös seitsemän muuta ketjua: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ja Uterqüe.

Tänään Inditexillä on konsernitasolla noin 6 600 myymälää eri puolilla maailmaa. Toiminnan mittakaavan perusteella yhtiö onkin kiistatta yksi maailman johtavista muotiketjuista. Pohjoismaisena vertailukohtana sille voidaan pitää Tukholman pörssissä listattua (ja salkustani löytyvää) Hennes & Mauritzia.

Inditexin lippulaivaketju Zara näki päivänvalon vuonna 1975. Konseptin nopeaa menestystä seurasi useiden muiden ketjujen aloittaminen 1980-luvulla.

Nykypäivään tultaessa Zara on edelleen Inditexin merkittävin liiketoimintayksikkö, sillä konseptin myymälöitä on jo yli 2 000 maailmanlaajuisesti. Vaikka Inditexin tämän päivän menestyksekkäimmät ketjut ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, on niiden viime vuosien kasvu ollut paikoin jopa huimaa.

Seuraava kuva esittää Inditexin konsernitason myyntikehityksen vuodesta 2006 viime vuoden loppuun asti.

Inditexin liikevaihto 2006–2014 (miljardia euroa)

Inditexin liikevaihto on kasvanut selvästi joka tilikaudella tarkasteluajanjakson alusta, vuodesta 2006 lähtien. Ajanjaksolla 2006–2014 konsernin liikevaihto on kasvanut 121 prosenttia, keskimäärin 10,4 prosenttia vuodessa. Lukuun vaikuttavat luonnollisesti sekä perustetut uudet myymälät ja nettikaupat sekä vertailukelpoisten (vanhojen) myymälöiden myynnin kehitys.

Samalla aikavälillä Inditexin nettotulos on kasvanut 150 prosenttia seuraavasti.

Inditexin nettotulos 2006–2014 (miljardia euroa)

Inditexin nettotulos on kasvanut hieman nopeammin kuin liikevaihto, joten kasvun voidaan todeta olleen kannattavaa. Vahva myynnin ja tuloksen kasvutrendi on johtanut tilanteeseen, jossa Inditexin taseen oma pääoma, toisin sanoen osakkeenomistajille korvamerkitty omaisuus yhtiön kirjanpidossa, on kolminkertaistunut vuodesta 2006.

Inditexin oma pääoma 2006–2014 (miljardia euroa)

Loistava arjen kehityskaari on johtanut siihen, että Inditexin oman pääoman tuottokyky on pysytellyt vuodesta 2006 alkavalla tarkasteluajanjaksolla haarukassa 25–33 prosenttia. Samanaikaisesti konserni on maksanut kasvavaa osinkoa ulos maltilla, mikä on jättänyt voittovaroja kumuloitumaan yhtiön taseeseen (kannattavissa kasvuhankkeissa). Oman pääoman kasvuluvut ovat menestysstrategian lopputulema.

Vielä vuonna 2006 Inditexillä oli enemmän myymälöitä Espanjassa kuin sen ulkopuolella yhteensä, kuten seuraavasta konsernin maantieteellistä kasvua havainnollistavasta kuvasta ilmenee.

Inditexin myymäläverkoston kehityskaari 2006–2013

Sittemmin Inditexin globaali myymälämäärä on yli kaksinkertaistunut. Kasvua on muodostunut myymälöiden lukumäärällä mitattuna keskimäärin hieman yli 10 prosenttia vuodessa. Kun vuonna 2006 Espanjan osuus Inditexin kaikista myymälöistä oli 52 prosenttia, oli se vuonna 2013 enää 29 prosenttia. Tämä rakennemuutos luonnollisesti tuki Inditexiä läpi eurokriisin.

Inditex on seitsemän vuoden aikana liki kolminkertaistanut kansainvälisen liiketoimintansa myymälöiden lukumäärällä mitattuna. Huomionarvoista on lisäksi, että Inditexin myymälämäärä on laskenut Espanjassa jo pari vuotta peräkkäin. Onkin oletettavaa, että yhtiön kotimaan osuus myynnistä jatkaa pienenemistään. Inditex on viestinyt, että sen tavoitteena on kasvaa jatkossakin globaalisti ja monikanavaisesti, mikä merkitsee sekä kivijalkamyymälöiden että nettikaupan laajentamista.

Sijoittajan perspektiivistä huomionarvoista on, että Inditexin osakekohtainen osinko on kehittynyt aivan eri suuntaan kuin yhtiön kotimaan, Espanjan, kansantalous. Omistajaystävällisyyden osalta Inditex painii osingonnostajien maailmanliigassa.

Inditexin osakekohtainen osinko 2009–2014 (euroa per osake)

Edeltävästä kuvasta voidaan havaita, että Inditex on kyennyt yli kaksinkertaistamaan voitonjakonsa finanssikriisin jälkeen. Vuodesta 2009 lähtien yhtiön osakekohtainen osinko on kasvanut keskimäärin 16,7 prosenttia vuodessa. Helsingin pörssissä kovin harva yhtiö kykenee osoittamaan samanlaisen kehitysuran.

Kokoluokasta kertoo, että mikäli Inditex olisi listattuna Helsingin pörssiin, olisi se arvokkain yhtiömme. Historiallisesti Inditex on osoittanut merkittävää kasvua ja liiketoiminnan laatua. Kaikkiaan Inditexin kohdalla ”ongelmaksi” jääkin osakkeen vallitseva arvostustaso, joka vastaa 34,1 kertaa liiketoiminnan nykyhetken nettotulosta (p/e). Tai uuden sijoittajan ongelmahan se on.

Myöskään sijoitushetken nykyisestä 1,7 prosentin osinkotuotosta ei ole merkittäväksi padoksi, jos yleinen markkinatunnelma jostain syystä yllättäen heikkenee lisää.

Inditex on kuitenkin pitkäjänteisen ja kansainvälistä hajautusta (sekä kasvua) arvostavan sijoittajan salkkuun ehdoton osakepoiminta seuraavilla laskumarkkinoilla. Viimeisten 12 kuukauden aikana yhtiön osakkeella on käyty kauppaa hintahaitarissa 19,20–32,54 euroa. Tänään hinta on 29,93 euroa, joten alennusmyynnistä on vielä aikaista puhua viimeaikaisesta Kiina-turbulenssista huolimatta.

Listasin Inditexin jo vuonna 2013 Hajauta tai hajoa -kirjan lopusta löytyvään laatuyhtiöiden listaukseen. Nykyhetkellä näyttää siltä, että se ansaitsi paikkansa siellä.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa).

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Hennes & Mauritzin muttei omista Inditexin osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Bibliotecas Municipais da Coruña / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

ALE ALKAA! Sijoituskirjat nyt tarjoushintaan!

Ke, 30/09/2015 - 21:54

Alennusmyynti on alkanut! Nyt on mahdollista tilata Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 sivua) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 sivua) alennettuihin hintoihin signeerattuina. Tarjouskampanja alkaa välittömästi, ja se koskee automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Tämä merkintä sisältää lyhyet tiedot sijoituskirjojen tilausmahdollisuuksista ja linkin sähköiseen tilausmekanismiin.

Hajauta tai hajoa on alennettu hintaan 19,90 euroa (sis. ALV ja toimituskulut Suomessa).

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen on alennettu hintaan 14,90 euroa (sis. ALV ja toimituskulut Suomessa).

Tarjolla on myös mahdollisuus hankkia paketoituna molemmat kirjat yhteishintaan 29,90 euroa (sis. ALV ja toimituskulut Suomessa).

Sijoituskirjat käsittelevät pitkäjänteistä osakesijoittamista, jossa osinko ja sen trendinomainen kasvu ovat analyysin keskeiset elementit. Kirjat ovat saaneet kiitosta etenkin siitä, että niissä avataan hankalaksikin koettuja sijoitusoppeja selkokielellä. Kirjoja on painettu kolmen vuoden aikana yli 15 000 kappaletta.

– Jukka Oksaharjun kirjojen myyntiluvut ovat näinä aikoina vertaansa vailla. Oksaharju on noussut hämmästyttävän nopeasti maan tunnetuimpien sijoituskirjailijoiden joukkoon. Yksi menestystä selittävä tekijä on se, että Oksaharju puhuu avoimesti omasta sijoittamisestaan ja uskaltaa pistää persoonansa peliin. Hän on onnistunut luomaan itsestään brändin, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin kustannusjohtaja Antti-Pekka Hulkko.

– Uskon, että tiukat ajat palauttavat sijoittajat perusasioiden äärelle. Nyt sijoittaja ei rakenna pilvilinnoja, vaan pysyy sijoituslaskelmissaan maan tasalla, mikä suosii arvosijoittamista. Sen yhtä olennaisena osana on osingon ja ennen kaikkea osingon kasvuvauhdin arvostaminen. Tämän seurauksena parhaat osingonmaksajat ovat menestyneet Helsingin pörssissä. Osakemarkkinoilla on tällä hetkellä paljon tavanomaisuudesta poikkeavaa pääomaa, sillä korkosijoittajatkin ovat oivaltaneet, että nykyisen lähes nollakoron aikana parhaat korkosijoituksetkin löytyvät korkeaa osinkotuottoa tarjoavista osakkeista, kommentoi pitkän linjan sijoitusguru ja useita arvosijoittamista käsitteleviä teoksia kirjoittanut Kim Lindström.

– Oksaharju puhuu samaa kieltä kuin me yksityissijoittajat. Hänen asiantuntevat ja provokatorisetkin kommentit antavat rahanarvoisia eväitä lukijan omaan sijoitustoimintaan, jatkaa useita sijoitusoppaita kirjoittanut toimittaja Karo Hämäläinen.

– Arvosijoittaja sisäistää osakkeen tunnuslukujen ohella keskeisimmät luvut myös itse pörssiyhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta. Sijoitus on yleensä vakaalla pohjalla, kun sijoittaja ymmärtää, miten liiketoiminnan luvut ovat muodostuneet arvonmääritykseen. Arvosijoittaminen ei ole pikavoittoja tavoittelevien laji, mutta Oksaharjun selkokieliset teokset antavat laajalle kansanosalle tuhdit eväät menestyvään sijoitustoimintaan pitkässä juoksussa, uskoo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Jokaiseen tilattuun sijoituskirjaan on mahdollista saada 1) signeeraus, 2) omistuskirjoitus tai 3) muu vapaavalintainen tervehdys esimerkiksi lahjan vastaanottajalle. Käsittelen itse joka tilauksen alusta loppuun, joten toiveita saa esittää.

Tilausmekanismi mahdollistaa kirjalähetyksen ja laskun lähettämisen eri osoitteisiin. Pakettitilauksissa kirjat voidaan toimittaa eri posti- ja toimitusosoitteisiin.

Normaalitilanteessa lasku matkustaa kirjan välissä 14 päivän maksuajalla. Uudet kirjatilaukset käsitellään kampanja-aikana vuorokauden sisällä tilauksen saapumisesta.

Molemmille kirjoille annetaan kahden viikon tyytyväisyystakuu palautusoikeudella.

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Sijoituskirjat ovat nyt saatavilla tarjoushinnoin (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa).

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

Siirry tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Tarjouskampanja ei koske jälleenmyyjiä. Kaikissa mahdollisissa lisäkysymyksissä, ulkomaille tilattaessa ja suurten tilausmäärien osalta voi olla yhteydessä sähköpostitse: jukka.oksaharju@nordnet.fi

Hajauta tai hajoa ISBN: 978-952-93-1730-1
Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen ISBN: 978-952-93-1111-8

Merkintä sisältää markkinointia sekä linkkejä esittely- ja tilaussivustolle Nordnetissä.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen

Ti, 29/09/2015 - 22:56

Monet tunnetut talouden asiantuntijat ennustivat, että Kreikka eroaa eurosta 90 prosentin todennäköisyydellä juuri ennen kuin kolmas tukipaketti solmittiin. Kaikkein pessimistisimpien asiantuntijoiden mielestä Kreikan euroeron todennäköisyys oli samaa luokkaa juuri ennen kuin kaksi edeltävää tukipakettia solmittiin. Jos tukipaketteja voi pitää toisistaan riippumattomia tapahtumia, on oikeastaan ihme, että Kreikka yhä on euromaa.

Erään pohjoismaisen pankin ekonomistit arvioivat, että Kreikan euroeron todennäköisyys oli 45 prosenttia ennen kansanäänestystä heinäkuun alussa. Miksi todennäköisyys oli 45 prosenttia eikä esimerkiksi 50 prosenttia? Kansanäänestyksen jälkeen pankki nosti todennäköisyyden 65 prosenttiin, kun taas erään ranskalaisen pankin mielestä todennäköisyys oli vain 20 prosenttia. Arvioiden hajonta oli valtavan suuri.

Ihmettelin miten tarkkoja ennusteet olivat, mistä todennäköisyydet oikeastaan tulivat ja mille aikavälille ennusteet oli luotu. Äärettömän pitkällä aikavälillä Kreikka tulee ilman muuta korvaamaan euron jollain muulla valuutalla. On erittäin epätodennäköistä, että euro jää Kreikan viimeiseksi valuutaksi ikuisuuteen asti. Nykyaikaisen Kreikan ensimmäinen valuutta ei muuten ollut drakma vaan feeniks, joka korvattiin jo neljän vuoden kuluttua drakmalla.

Tietämättä sen tarkemmin väittäisin, että todennäköisyydet on otettu hatusta ja ne kuvaavat ainoastaan asiantuntijan luottamusta ennustukseensa. Toisin sanoen 90 prosentin todennäköisyys tarkoittaa, että asiantuntija on erittäin vakuuttunut Kreikan euroerosta. Todennäköisyys ei tarkoita, että Kreikka eroaisi eurosta yhdeksässä kymmenestä vaihtoehtoisesta hypoteettisesta tulevaisuudenskenaariosta. 10 prosentin todennäköisyys on edellä mainitun vastakohta, kun taas 50 prosentin todennäköisyys tarkoittaa sitä, että asiantuntijalla ei ole harmainta aavistusta miten tulee käymään.

Väitän, että Kreikan tai jonkin muun euromaan euroeron todennäköisyyden laskeminen on mahdotonta. Meillä ei ole minkäänlaisia tilastoja, joita voisi hyödyntää eron todennäköisyyttä laskettaessa ja maa voi erota eurosta ainoastaan kerran. Poliittinen tahtotila pitää euroa kasassa. Vaikka voisimme kaikesta huolimatta laskea Kreikan euroeron todennäköisyyden, emme kuitenkaan pystyisi sanomaan mitkä euroeron kustannukset olisivat muiden euromaiden valtionvelkakirjoihin sijoittaneille sijoittajille. Todennäköisyysennusteiden laaja kirjo on vain todiste siitä, että markkinat ovat huonoja arvioimaan poliittisia riskejä.

Tarkat numeeriset ennusteet voivat antaa harhaanjohtavan kuvan siitä, että markkinoilla olisi ylivoimainen kyky ennustaa tulevaisuutta. Tämä voi johtaa ongelmiin, mikäli sijoittajat alkavat uskoa ennusteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Vaikka ennusteilla ei olisi mitään tekemistä todellisuuden kanssa, ovat asiantuntijat aina oikeassa niin kauan kuin todennäköisyys ei ole nolla tai sata prosenttia. Esimerkiksi jos ennustaisin, että kurssit puoliintuvat loppuvuonna 60 prosentin todennäköisyydellä, olisin romahduksen ennustanut guru, jos tämä todellakin tapahtuisi. Toisaalta jos kurssit eivät romahtaisi, olisin yhä oikeassa. Epäsuorasti ennustin, että kurssit eivät romahda 40 prosentin todennäköisyydellä, ja voisin luottaa siihen, ettei kukaan enää muistaisi ”väärää” ennustustani.

Jos on olemassa joku, joka osaa tehdä järkeviä ennusteita, niin sen on oltava analyytikkokunta, eikö niin? He ovat paneutuneet yrityksiin, kaivavat päivänvaloon tärkeää tietoa yhtiöstä ja pyörittelevät numeroita päivät pitkät. Tästä syystä on luonnollista, että heidän ennusteensa ovat kaikkein tarkimmat, eikö totta?

Muun muassa David Dreman ja Michael Berry ovat tutkineet analyytikkojen amerikkalaisista yhtiöstä tekemiä ennusteita. Heidän materiaalinsa koostui 66.000 konsensusennusteesta. Lopputulos oli lohduton: 73 prosenttia konsensusennusteista poikkesi enemmän kuin viisi prosenttia toteutuneista tuloksista ja 56 prosenttia poikkesi enemmän kuin kymmenen prosenttia. Tutkimuksen mukaan analyytikkojen tulosennusteet ovat keskimäärin liian optimistisia.

Analyytikot ovat suhtautuneet erittäin happamasti siihen kun olen maininnut, että analyytikot ovat huonompia ennustamaan kuin meteorologit, vaikka analyytikoilla on suurempi luottamus tekemiinsä ennusteisiin. Tämä ei tarkoita, että analyytikot tekisivät työnsä huonosti. Mielestäni analyytikkojen tärkein tehtävä on kerätä tietoa. Parhaimmillaan analyysi on kokonaisvaltainen raportti yhtiön toiminnasta ja toimintaympäristöstä, strategiasta, taloudellisesta asemasta, markkinoista, kilpailijoista jne.

Ennusteita ja tavoitehintoja ei sen sijaan pidä ottaa liian vakavasti. Asiakkaiden on välillä vaikea ymmärtää, että ennusteet ovat ainoastaan yhden ihmisen tekemiä arvauksia. Muutamat ystävät ovat kertoneet asiakkaiden soittavan ja haukkuvan analyytikot lyttyyn, jos toteutunut tulos on ennusteita heikompi. Asiakkaat luulevat ilmeisesti, että analyytikoilla on kristallipallo, mistä he voivat lukea tulevaisuuden. Todellisuudessa yksinkertainen ennuste, jossa käytetään edellisen kauden lukuja seuraavan kauden ennusteeseen, on suurin piirtein yhtä hyvä kuin analyytikkojen ennusteet. Analyytikkojen kannalta asian tekee pahemmaksi se, että heidän ennusteensa ovat kauempana toteutuneista tuloksista kuin muiden analyytikkojen ennusteista. Tämä tarkoittaa, että ennusteissa on havaittavissa jonkinkaltainen sopuli-ilmiö.

Sattumalla on luultavasti suurempi merkitys kuin mitä monet kuvittelevat. Ehkä analyytikot eivät yksinkertaisesti pysty tekemään kovinkaan paljon tarkempia ennusteita talouden kohinan vuoksi. Tästä huolimatta ennusteita voisi parantaa ainakin yhdellä saralla. Yksittäisellä tulosennusteella ei tee paljoakaan, ellei tiedä analyytikon luottamusta ennusteeseen. Ajatelkaapa, että on kaksi samanlaista yhtiötä, joiden tulosennuste on 100 miljoonaa euro. Tällöin on samantekevää kumman yhtiön osakkeita omistaa, jos osakkeiden hinta on sama. Mikäli analyytikko kertoisi tämän lisäksi, että uskoisi toisen yhtiön tuloksen olevan 10 miljoonan euron sisällä ennusteesta kun taas toisen yhtiön tulos on 100 miljoonan sisällä, eikö tämän pitäisi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin?

Ihmisen luonne on sellainen, että hän yrittää löytää selityksen asialle kuin asialle, jopa sellaista asioille joille ei ole olemassa mitään loogista selitystä. Selitys saattaa jälkikäteen kuulostaa loogiselta, mutta ennakkoon oli mahdotonta päätellä samaa. Kun kurssit romahtavat, iltauutisiin kutsutaan asiantuntija kertomaan, miksi kurssit romahtivat. Miksi hän ei kertonut selitystään päivää aikaisemmin?

Mielestäni yksi syksyn parhaista selityksistä on, että sijoittajat huolestuivat Kiinan taloudellisesta kehityksestä. Kun kurssit nousivat seuraavana päivänä saman verran kuin mitä ne laskivat edellisenä päivänä, eivätkö sijoittajat enää olleetkaan huolissaan Kiinasta? Ei kestänyt kauan ennen kuin sijoittajat olivat jälleen äärimmäisen huolestuneita Kiinan suhteen. Syksyn mittaan sijoittajat ovat myös ehtineet panikoida siitä, että FED saattaa korottaa ohjauskorkoaan ja että FED jättää sen ennalleen.

Ekonomit ovat hyviä monissa asiassa, mutta yleensä he eivät ymmärrä sattumaa. Olen varmaan syyllistynyt moneen tässä kirjoituksessa mainitun kaltaiseen virheeseen. Tärkeintä on kuitenkin olla tietoinen sattuman olemassaolosta ja yrittää huomioida se. Miettiessäni opiskeluaikojani sattumalla ei ollut paljoakaan sijaa opetuksessa. Esimerkiksi kurssikirjan uusimmassa painoksessa, joka käsittelee yritysten arvomääritystä, sana ”random” mainitaan yhdeksän kertaa kirjan 840 sivulla. Sanaa edelsi useimmiten sana ”not” ja muissa tapauksissa sen jälkeen tuli ”noise”. Tämä ehkä selittää miksi rahoitusalan yritykset yleensä palkkaavat matemaatikkoja kun on kyse jostain vakavasta. Ekonomit taas soveltuvat hyvin viihdyttämään pankin vähemmän tärkeitä asiakkaita.

Tom Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Miten valita ETF-indeksirahasto oikein?

Ti, 29/09/2015 - 15:59

Yhä useampi on oivaltanut että säästäminen ei tarvitse olla vaikeaa. Säästämällä osakkeisiin ja minimoimalla kulut saat tuoton, joka kuuluu markkinoiden parhaimpaan neljännekseen. Ainoa edellytys on se, että olet pitkäaikainen ja mahdollisimman laiska sijoittaja.

”Osta- ja unohda” strategialla tuo suhteellinen tuottomenestys on lisäksi pitkässä juoksussa varmaa. Minimoimalla kulut, saat suuremman osan sinulle kuuluvasta tuotosta. Välittämättä kurssiheilahduksista sinulle tuloutuu se keskimääräinen, noin 8 prosentin vuotuinen nimellistuotto*, mikä jo etukäteen tiedetään toteutuvan.

Kustannustehokkaiden ETF indeksirahastojen valikoima on kuitenkin paisunut lähes mahdottomaksi viidakoksi, josta se kuuluisa Erkkikään ei ota selvää. Rahastovalinnassa avainsanat ovat kasvu-osuus, pienet kulut ja fyysinen replikointi.

Indeksi

Indeksi kuvaa tiettyjen osakkeiden yhteenlaskettua kehitystä. Indeksejä löytyy joka lähtöön, mutta tavallisin on jonkin pörssin yleisindeksi, joka kuvaa miten kaikki kyseisen pörssin osakkeet ovat keskimäärin kehittyneet, esimerkiksi yhden päivän aikana.

Käytännössä indeksin pisteluku määräytyy indeksissä mukana olevista osakkeista, osakkeiden lukumäärästä ja näiden hinnasta. Kun osakkeiden hinta muuttuu, indeksin pisteluku muuttuu.

Indeksirahasto

Indeksiin ei voi suoranaisesti sijoittaa, koska se on pelkkä laskuharjoitus, mutta indeksirahasto mahdollistaa indeksiin sijoittamisen käytännössä.

Indeksirahaston pyörittäminen on tarkkaa puuhaa ja hyvän erottaa paitsi alhaisista kuluista, alhaisesta tuotto-erosta indeksiin nähden (alhainen tracking-error), sekä siitä, että rahastonhoitaja viitsii lainoittaa rahaston osakkeita lisätuoton aikaansaamiseksi.

Indeksirahastossa ei pyritä arvailemaan minkä osakkeen kurssi kehittyisi markkinoita paremmin. Indeksirahasto sijoittaa täsmälleen samoihin osakkeisiin, samoilla painoilla (osakkeiden suhteellisiin lukumääriin pohjautuen) kuin mitä sen vertailuindeksissäkin on.

Indeksirahastoja on kahta laatua: sellaisia missä merkintä ja lunastus tehdään päivän arvoon tilisiirtona, sekä indeksiosuusrahastoja (Exchange Traded Fund, ETF), jotka ovat jatkuvan kaupankäynnin kohteena pörssissä aivan kuten osakkeet (Huom! Kaikki ETF:t eivät ole indeksirahastoja).

Pitkäjänteisen sijoittajan kannalta ero tavallisen- ja ETF indeksirahaston välillä on hävivän pieni: ETF:t ovat hieman halvempia ylläpitää (pienemmät kulut?), toisaalta markkinahinta ei aina vastaa todellista osuuden arvoa.

Fyysinen ja synteettinen

Indeksiin tuottokehitykseen voi sijoittaa paitsi rahastojen kautta, myös sopimalla toisen markkinaosapuolen kanssa, että mikäli indeksi menee ylös, toinen maksaa toiselle ja päinvastoin. Nämä sopimukset on markkinoilla standardoitu kaupankäynnin helpottamiseksi ja niitä kutsutaan futuurisopimuksiksi.

Tavallisesti indeksirahasto pyrkii jäljittelemään vertailuindeksiään sijoittamalla rahaston varat indeksissä oleviin osakkeisiin. Tätä kutsutaan fyysiseksi replikoimiseksi. Rahastoyhtiön kannalta helpompi tapa on makauttaa rahaston rahat pankkitilillä ja pyörittää sopivaa määrää futuurisopimuksia. Tätä kutsutaan synteettiseksi replikoimiseksi.

Synteettisessä replikoimisessa on kuitenkin kaksi haittaa: a) osinkotuotto jää saamatta ja b) futuurissa on aina pieni vastapuoliriski siitä, että toinen osapuoli ei maksa velvoitteitaan.

Siksi pitkäaikaisen säästäjän  kannatta valita indeksirahasto, joka pyrkii vertailuindeksin tuottoon fyysisellä replikoimisella, eli suoraan osakkeisiin sijoittamalla.

Pienet kulut

Kun tyypillisen aktiivisesti hoidetun suomi-rahaston kulut keskimäärin ovat 1,6 prosenttia, suomi-indeksirahaston kulut ovat noin prosentin viidennes.

Koska aktiivisesti hoidettujen rahastojen tuotot pitkässä juoksussa jäävät vertailuindeksilleen suunnilleen aiheuttamansa vuotuisten kulujen verran, indeksirahaston idea perustuu pitkälti juuri alhaisempien kulujen aiheuttamaan pienempään haittaan.

Siksi halvempi on lähtökohtaisesta aina vaan parempi.

Kasvu-osuus

Kulujen lisäksi merkittäväksi tekijäksi nousee rahastoon kertyvien osinkojen kohtelu. Rahastoilta löytyy kahdenlaisia osuuksia: sellaisia mitkä maksavat osinkotuotot ulos, joita kutsutaan tuotto-osuuksiksi, ja sellaisia missä osinkorahat sijoitetaan uudestaan rahaston sijoittamiin osakkeisiin, joita kutustaan kasvu-osuuksiksi.

Tuotto-osuuksien maksamista osinkomaksuista joutuu maksamaan veroa joka vuosi. Suomalaisen pitkäaikasäästäjän kannattaa siksi sijoittaa vain kasvu-osuuksiin, koska siten osinkotuotto kasvaa täysimääräisesti korkoa korolle. Tämä on siis paitsi helpompaa, myös kannattavampaa.

Joten

Kun etsit sijoituskohteita ETF rahastoviidakosta keskity sellaisiin, joissa on mahdollisimman pienet kulut, kasvu-osuudet ja fyysinen replikointi. Tämä pienentää kummasti tarjolla olevia vaihtoehtoja jo ihan siksi, että useimmat yhdysvalloissa listatut ETF:t maksavat osinkotuoton ulos – jopa neljännesvuosittain.

 

*Osakepreemio, eli osakkeiden tuottolisä korkoihin nähden on noin 3%. Tämä on osakkeiden ja bondien tuotto-ero Siegelin kuvaajassa. Reaalituotto on osakkeista saatu todellinen inflaatiokorjattu tuotto, kuvaajassa 6,6%. Reaalituotto saadaan poistamalla inflaatio nimellistuotosta – Siegelin datan pohjalta 8%, osakkeiden reaalituotto + inflaatio

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Onko yhtiön suuruudella väliä?

Su, 27/09/2015 - 14:56

Elokuun lopussa Helsingin pörssin markkina-arvoksi ilmoitettiin 170,8 miljardia euroa. Tästä pitäisi tosin vähentää viitisen prosenttia eli viisi pörssissämme noteerattavaa ruotsalaisyhtiötä. Niistä tärkeimmät ovat Nordea, SSAB ja TeliaSonera.

Pörssimme on hyvin suuryhtiövaltainen. Large Cap -listalla noteerattavien 30 yritysten yhteenlaskettu markkina-arvo oli 149 miljardia euroa, peräti 87,4 prosenttia koko pörssin markkina-arvosta 31.8.2015. Keskisuuria eli MidCap-yhtiöitä oli puolestaan 34, mutta niiden markkina-arvo jäi vajaaseen 18 miljardiin. Niiden osuus koko pörssiarvosta oli siten 10,3 prosenttia. Melkein puolet kaikista pörssiyhtiöistä eli 60 oli pienyrityksiä. Suuresta lukumäärästä huolimatta niille jäi markkina-arvosta vain rippeet eli 3,9 miljardia. Osuus koko pörssistä oli vaivaiset 2,3 prosenttia.

Elokuun tilaston mukaan arvokkaimmat yhtiömme olivat Sampo (24,0 miljardia euroa), Nokia (20,5), Kone (15,8) ja Fortum (12,9). Hyppäys seuraaviin on pitkä, sillä UPM-Kymmene oli kahdeksan miljardin pinnassa, Wärtsilä hieman yli seitsemän miljardia, Stora Enso ja Neste noin kuusi miljardia sekä Elisa ja Orion melko tarkkaan viisi miljardia euroa. Kuvaavaa suuryritysten valta-asemalle on että pörssin suurin kuusikko vastaa yli puolesta koko pörssiarvosta.

Pohjoismaisittain tarkasteltuna jäämme kainoina lehdelle soittelemaan. Alueen ylivoimaisesti arvokkain yhtiö on tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk 102 miljardin euron arvoisella osakekannallaan. Pohjoismaiden kakkonen on Hennes & Mauritz (50), jolta Seppälämme voisi oppia, miten taitavalla markkinoinnilla valloitetaan maailma. Kolmas listalla onkin vanha tuttu, Nordea (43). Listan nelonen, norjalainen Statoil (42), on pudonnut aika lailla öljyn hinnanlaskun seurauksena.

Elokuun lopussa Pohjoismaissa oli 52 yhtiötä, joiden markkina-arvo oli vähintään viisi miljardia euroa. Joukossa oli 10 suomalaista, 22 ruotsalaista, 13 tanskalaista ja seitsemän norjalaista.

Mutta onko yhtiön suuruudella väliä sijoittajan kannalta? Ainakin on selvää, että kokonainen armada analyytikkoja seuraa ns. blue chips -yhtiöitä, joten voisi kuvitella, että niiden osakekurssi koko ajan vastaa mahdollisimman tarkasti niistä annettua informaatiota. Käytännössähän näin ei kuitenkaan ole markkinapsykologian keskeisen merkityksen vuoksi. Finanssikriisin aikana lähes kaikki ulkomaiset suursijoittajat myivät paniikissa osakkeita uskomattomiin pohjahintoihin eikä toiminnassa näyttänyt olevan järjen hiventäkään.

Suuryhtiöiden antama tieto toiminnastaan on yleisesti ottaen sekä laadultaan että kattavuudeltaan huomattavasti parempaa kuin mihin pienyhtiöt kykenevät tai joissakin tapauksissa edes haluavat tarjota sijoittajille. Informaation vajavaisuus lisää merkittävästi Small Cap -sijoitusten riskitasoa. Lisäksi se kasvattaa sisäpiiriläisten informaatioetua muihin nähden.

Pienosakkeisiin liittyy myös selvä likviditeettiriski, sillä kauppaa saatetaan käydä vain satunnaisesti ja pörssivaihto on usein euromääräisestikin vaatimaton. Tämän seurauksena osto- ja myyntinoteerausten ero voi olla hyvin suuri. Käytännössä osakkeista voi olla hyvin vaikeaa päästä eroon ilman osakekurssin polkemista, mikäli saadaan myyntiä puoltavia uutisia. Vastaavasti järkevien osakemäärien ostaminen voi olla hankalaa ilman kurssivaikutusta. Pienyhtiöistä innostuva suursijoittaja olisi kuin norsu posliinikaupassa. Nopeasti suursijoittaja päätyy kuitenkin siihen, ettei hänen kannata käyttää aikaa markkina-arvoltaan pienten yritysten osakkeiden ostoon, koska niiden paino salkussa jää olemattomaksi.

Yksityissijoittajan kannalta Small Cap -osakkeen vaatimaton pörssivaihto ja alhainen markkina-arvo ei ole välttämättä samanlainen ongelma kuin suursijoittajalle. Kun analyytikkojenkaan ei ole järkeä tuhlata aikaa osakkeisiin, jotka eivät tuota merkittäviä välityspalkkioita työnantajalle, näiden joukossa saattaa piillä useimmilta huomaamatta jääviä kultajyviä. Yksityissijoittajalla on myös varaa toimia pitkäjänteisemmin kuin toisten rahoja hoitava pörssiammattilainen, jonka toimia seurataan jatkuvasti ja jonka pelko työpaikastaan näyttää välillä johtavan sopulimaiseen käyttäytymiseen.

Edellisestä on käynyt ilmi, että Small Cap -osakkeisiin liittyy enemmän riskiä kuin blue chips -osakkeisiin. Talousteorian mukaan riskitason nousun pitäisi myös kasvattaa tuottoa. Onko näin? Useiden akateemisten tutkimusten mukaan pienten yhtiöiden osakkeiden kokonaistuotto on keskimäärin korkeampi kuin suurten yritysten osakkeiden ainakin suurissa pörsseissä. Entäs Suomessa?

Halusimme selvittää asian ja siihen löytyi oiva apuväline laatimastamme suomalaisten osakkeiden kokonaistuotosta 28.2.2002–31.8.2015, jota vastikään esiteltiin Nordnetblogissa (Osakesäästäminen palkitsevaa 2000-luvulla, 12.8.2015). Laskentamenetelmä on esitetty yksityiskohtaisesti kyseisessä artikkelissa, samoin ajanjakson valintaan liittyvät perustelut.

Artikkelissa tutkimme myös olisiko sijoittaja hyötynyt tunnuslukujen käytösta sijoittaessaan vuonna 2002 varoja kaikkiin niihin 102 yhtiöön, joihin löytyi vertailukelpoista kurssitilastoa koko 13,5 vuotta käsittävästä tutkimusperiodista. Kävi ilmi, että käyttämällä osinkotuottoa ja P/E-lukua olisi ollut mahdollista saada salkkuunsa selvää ylituottoa. P/B-luku ei sen sijaan tuottanut yhtä hyvää lopputulosta.

Edellisten lisäksi olisi kuitenkin myös mielenkiintoista tietää, miten tuotto olisi käyttäytynyt sijoittamalla pelkästään Large Cap-, MidCap- tai Small Cap -yhtiöiden osakkeiin. Tutkimme siis osakkeiden kokonaistuottoa myös tältä näkökulmalta. Koko tarkastelukautena noteerattiin 26 nykyisistä Large Cap -yhtiöistä, 25 MidCap -yhtiöistä ja 51 Small Cap -yhtiöistä. Akateemisten tutkimusten vuoksi meidän oli syytä olettaa, että Small Cap -sijoitukset palkitsisivat paremmalla tuotolla muita suuremman riskin vastapainona.

Näin ei kuitenkaan yllätykseksemme käynyt. Suuryhtiöiden osakkeet tuottivat 13,5 vuotta käsittäneenä tarkastelukautena keskimäärin 12,7 prosenttia vuodessa eli tarjosivat huomattavaa ylituottoa kaikkien osakkeiden 9,0 prosentin keskiarvoon nähden. Myös MidCap-osakkeet menestyivät keskimääräistä paremmin 11,1 prosentin kokonaistuotollaan. Pienyritysten osakkeilla ei keskimäärin päässyt tekemään rahaa, sillä tuotto oli vain 4,5 prosenttia. Kuinka tämä on selitettävissä?

Ensinnäkin pörssin suuryritykset toimivat maailmanlaajuisesti. Niiden markkina-asema on huomattavasti vahvempi kuin pienten yhtiöiden ja maamme vientitoiminta on hyvin pitkälti keskittynyt pieneen joukkoon suuryrityksiä. Tämä heijastuu myös yhtiöiden kannattavuuteen. Edellisen kirjoituksemme yhteydessä julkaisimme kaikkien 102 yhtiön osakkeiden kokonaistuoton. Listan kärjessä oli lähes poikkeuksetta maamme johtavia suuryhtiöitä.

Pienyhtiöt ovat muita enemmän riippuvaisia kotimarkkinoista, joista tuskin löytyy ilonaiheita tänä päivänä. Ehkä vielä suurempi syy pörssin Small Cap -yhtiöiden heikkoon menestykseen on, että ne ovat jokseenkin kaikki heikosti kannattavia ja osakkeet vieläpä usein parjatussa senttisarjassa. Aivan poikkeuksellisesti peräti 19 tutkimuksen 51 Small Cap -yhtiöistä ei kyennyt maksamaan edes osinkoa vuodelta 2014. Keskisuurten ja suurten yritysten ryhmässä oli niin ikään yhteensä 51 yhtiötä, mutta vain seitsemän nollakerholaista.

Tässä yhteydessä on muistettava, että tällaiseen tutkimukseen voi ottaa mukaan vain ne osakkeet joista on kurssitietoa koko tarkastelukaudelta, tässä tapauksessa 2002-2015. Vuosien saatossa suuri määrä yhtiöitä on kadonnut. Muutama on mennyt nurin, useita kymmeniä on ostettu pois pörssistä tai fuusioitu toiseen yhtiöön. Tutkijat käyttävät tästä sellaista termiä kuin ”survival bias” tai ”survivorship bias”. Monet listalta poistuneista yhtiöistä ovat kuitenkin edelleen tavalla tai toisella läsnä pörssissä, joskin rakennejärjestelyn jälkeen toisessa muodossa.

”Elonjäämis”-tekijän vaikutus laskelmiin lienee melko marginaalinen. Sen vaikutus laskelmiin olisi todennäköisesti positiivinen, sillä julkisia ostotarjouksia tehdään mieluiten keskimääräistä paremmin menestyneistä yrityksistä. Poistuneiden yritysten joukossa on ollut sellaisia ensiluokkaisia sijoituskohteita kuin Chips, Instrumentarium, Nordic Aluminium, Tekla ja Vacon.

Kim Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

#rahapodi – mikä se on, ketä varten ja miksi?

To, 24/09/2015 - 15:00

Nordnetin rahapodi on podcast, netistä ladattava äänitallete, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetää minun lisäksi Nordnetissa yhteistyökumppanuuksista vastaava Miikka Luukkonen.

Julkaisemme uuden podcastin joka torstai-iltapäivä. Kyseessä  on kymmenen lähetyksen kokeilu, Suomen ensimmäinen puhtaasti talousasioita käsittelevä podi, joten toivomme rakentavaa palautetta, aiheita ja ideoita mahdollisimman mielenkiintoisen sisällön ja formaatin löytämiseksi.

Mikä ihmeen podcast?

Wikipedian mukaan (tässä itse kukin on uuden edessä…) podcasting on tilauspohjaista äänitiedostojen julkaisua verkossa. Julkaisun kuuntelu voi tapahtua milloin vain tietokoneen lisäksi MP3-soittimella tai millä tahansa älypuhelimella.

Itse sana podcasting tulee sanoista iPod ja broadcasting, joka viittaa audiotiedostojen siirtämiseen Applen MP3-soittimeen. Koska iPod ei kuitenkaan ole välttämätön podcastin kuunteluväline, termi on myöhemmin määritelty myös lyhenteeksi sanoista ”portable on demand”.

Aiheet ja sisältö

Rahapodissa puhumme talouteen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä aiheista, eli pitkälti samoista asioista mitä myös nordnetblogissa käsitellään. Kokeilemme näin ensi alkuun 20 minuutin lähetystä, mutta voi olla, että podin pituus venyy jopa tunnin mittaiseksi jos aihetta on.

Ensimmäisessä lähetyksessämme puhumme muun muassa Kiinan tilanteesta, Yhdysvaltojen keskuspankin (Fedin) viimeviikkoisesta korkopäätöksestä, sivuamme Kreikan vaaleja ja puhumme näiden vaikutuksesta EKP:n päätöksiin.

Mikä sinua kiinnostaa?

Ehdotuksia rahapodin sisällöstä voit lähettää twitterin kautta #rahapodi tai sähköpostitse rahapodi@nordnet.fi. Teemmehän tätä sinua varten.

Aiheet voi olla syvältäluotaavia, jolloin podissa käsitellään vain yhtä asiaa kerrallaan, lyhyitä täsmäkysymyksiä joihin aina olet halunnut saada vastauksen tai yhdistelmä molempia.

Kysy mitä vaan, me vastaaamme

Työnjako Miikan ja minun välillä on periaatteessa seuraava: Miikka pyrkii esittämään (myös) niitä tiukkoja kysymyksiä mitä tavallisesti kukaan ei uskalla esittää – minä pyrin antamaan sellaisia vastauksia joita muut ei välttämättä suostu tai (esimerkiksi työnkuvansa takia) pysty antamaan.

Aiheet ja kysymykset voivat olla vakavia tai sitten ei. Pääasia on, että lähetyksestämme tulisi mielenkiintoinen ja kuuntelemisen arvoinen.  Joten nyt kaikki mukaan kehittelemään Suomen ensimmäistä, puhtaasti talousasioihin keskittyvää podia!

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Maailman suurin keskuspankki umpikujassa

Su, 20/09/2015 - 16:16

USAn keskuspankki Federal Reserve (Fed) on nostanut edellisen kerran korkoja kesäkuussa 2006. Ensi vuonna tästä tulee kuluneeksi jo 10 vuotta. Moni tänä päivänä Wall Streetilla tai Lontoon Cityssä työskentelevistä markkina-analyytikoista oli vielä koulun penkillä kun Fed edellisen kerran nosti Fed Funds korkoaan (ohjauskorko). Tämä on todella pitkä aika.

Vielä vuoden alussa mediassa esiintyneistä ekonomisteista suurin osa piti selvyytenä, että Fed aloittaa vihdoin koronnostot tämän vuoden aikana. Kiistelyä oli lähinnä siitä, alkavatko koronnostot keväällä, kesällä vai syksyllä. Mikäli joku vieras vielä vuosi sitten täräytti CNBC:llä Bloombergilla tai muulla johtavalla talouskanavalla, että Fed ei pysty nostamaan korkoja pitkiin aikoihin (tai kenties koskaan), leimattiin hänet yleensä talouslukutaidottomaksi. Näyttää kuitenkin, että nämä näkemykset alkavat tämän syksyn tapahtumien jälkeen saada enemmän kannatusta.

Vieläkö joku muistaa 2000-luvun alkuvuodet, jolloin Alan Greenspan oli Fedin johdossa? Greenspania syytettiin jatkuvasti – mielestäni täysin aiheesta – valtavien kuplien synnyttämisestä löysän rahapolitiikan avulla. ”Greenspan put” oli tuolloin markkinoiden eliksiiri, jota Wall Street janosi kuin uutta muotihuumetta. Greenspanin politiikka mahdollisti subrime-asuntolainakuplan syntymisen jälkiseurauksineen.

Herra Greenspan ei kuitenkaan koskaan laskenut Fed Funds korkoa alle 1 prosentin eivätkä matalien korkojen aikakudet koskaan kestäneet kovin pitkiä jaksoja – ainakaan nykypäivän mittakaavassa. Mielenkiintoista on sekin, että Greenspan on nykyisin yksi kuuluisimmista Fed-kriitikoista ja hän on toistuvasti varoitellut matalien korkojen synnyttämistä kuplista.

Greenspanin seuraajat, Ben Bernanke ja Janet Yellen ovat pitäneet Fed Funds-korkoa vuodesta 2006 lähtien 0-0.25 prosentissa (puhumattakaan määrällisestä elvytyksestä, mikä on tullut kaupan päälle). Tämä saa Alan Greenspanin toimet näyttämään huippukireältä rahapolitiikalta. Jos Greenspanin elvytykset saivat aikaan valtavia kuplia ja markkinavääristymiä, niin voi vain arvailla kuinka suuria kuplia maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki on saanut aikaan Bernanken ja Yellenin kipparoimana. Löysän rahapolitiikan seuraukset alkavat näkyä viiveellä vasta kun politiikka muuttuu kireään suuntaan.

Koko viime aikainen koronnostokeskustelu on hyvä laittaa perspektiivin. Mikäli nykyinen ohjauskorko nelinkertaistuisi, mikä on hyvin epätodennäköistä ja johtaisi todennäköisesti järisyttäviin seurauksiin, olisi ohjauskorko silti vain 1 prosenttia, mikä on historiallisesti katsottuna edelleen todella alhainen taso.

Aiheeseen liittyen, lue myös tämä:

Osakemarkkinat eivät kestä korkojen nousua

Uskon itse, että Fed Funds-korko ei tule enää koskaan nousemaan yli 1 prosentin… tai no ehkä voi siinä tapauksessa, jos inflaatio lähentelee Venäjän nykyisiä lukemia tai dollari menettää asemansa maailman reservivaluuttana ja keskuspankki joutuu koronnostoilla torjumaan valuuttapakoa.

Rohkeimmatkin ennusteet lähivuosien koronnostoista ovat olleet muutaman prosentin kymmenyksen luokkaa. Tätä on pidetty lähinnä vain symbolisena koronnostona. Ikään kuin osoituksena siitä, että USAn elvytys on ollut menestystarina ja talous olisi viimeinkin valmis ”selviytymään omillaan”. Tästä kaikesta herää kuitenkin kysymys, että miksi edes pienen symbolisen koronnoston tekeminen on niin valtavan vaikeaa. Vastauksena on useimmiten uskoteltu sitä, että talous on edelleen ”hauras” ja keskuspankki tarvitsee lisää ”todisteita” talouskasvun elpymisestä.

Mitä nämä lisätodisteet voisivat olla? Työttömyysaste on jo nyt todella alhainen, eikä parantamisen varaa juuri löydy. Muut työmarkkinoiden tilaa kuvaavat indikaattorit tuskin tulevat paranemaan. Työllisyysaste on heikointa sitten 70-luvun ja trendi on koko ajan jatkunut huonompaan suuntaan. Palkkakehitys ei alhaisesta työttömyysasteesta huolimatta näytä lupaavalta (tämä artikkeli havainnollistaa, kuinka heikkoa palkkakehitys todellisuudessa on). USAn ongelmana on, että uudet työpaikat ovat syntyneet pääasiassa matalapalkka-aloille, kun taas paremmin palkatut teollisuustyöpaikat ovat vähentyneet. Tämä takia keskimääräinen tulotaso on laskupaineessa, eikä rahapolitiikalla tähän juuri pysty vaikuttamaan. Lisäksi näyttää siltä, että ainoa keino saada inflaatiota korkeammaksi olisi halpa dollari. Tällöin tuontihinnat nousisivat ja raaka-aineiden hintoihin tulisi nousupainetta. Korkojen nousu vaikuttaisi kuitenkin täysin päinvastaisesti dollarin arvon ja sitä kautta inflaatiotavoitteiden kannalta.

Näkisin, että USAn talousdata on jo nyt niin vahvaa kuin se näissä olosuhteissa voi olla. Tilanne tuskin tulee merkittävästi paranemaan tämän tai ensi vuoden puolella (tässä videossa asia hyvin perusteltu), joten mitä ”lisätodisteita” koronnosto enää vaatii? Nyt olisi todennäköisesti paras hetki tehdä symbolinen koronnosto, jos se ylipäätään joskus aiotaan tehdä.

Syy Fedin avomarkkinakomitean syyskuun päätökselle olla nostamatta korkoa ei liitynytkään kotimaan talousdataan, vaan ”epävakauteen kansainvälisillä finanssimarkkinoilla”. Tämä on tietääkseni ainutlaatuinen perustelu, sillä ainakin virallisesti Fedin pitäisi keskittyä ainoastaan kaksoismandaattinsa (kotimaan inflaatio ja työllisyyskehitys) hoitamiseen.

Jos kerran Fedin politiikkaa ohjaa nykyisin kotimarkkinakehityksen sijaan kansainvälisten finanssimarkkinoiden vakaus (lähinnä Kiina ja kehittyvät markkinat), niin tilanne näyttää synkältä koronnosto-odotusten kannalta. Jos Fed on ainoa suuri keskuspankki, joka nostaa korkoja, tulee tämä vahvistamaan dollaria entisestään ja samalla lisäämään valuuttamarkkinoiden epävakautta. Syyskuun korkopäätös osoitti sen, että Fed ei tähän halua lähteä.

Lue myös nämä aiheeseen liittyvät kirjoitukseni:

Varo kehittyviä markkinoita!

Miksi dollari vahvistuu?

Vahvistuva dollari ja siihen liittyvät riskit

Näkisin, että Fedin tämänhetkisen politiikan mukaisesti koronnosto olisi mahdollista ainoastaan teoreettisessa tilanteessa, jossa ensinnäkin USAn talousdata säilyy nykyisellään ja toiseksi kaikki maailman suuret keskuspankit yhdenmukaistavat rahapolitiikkansa, eli kaikki alkaisivat samaan aikaan kiristämään rahahanoja. Tällöin voitaisiin kenties välttyä dollarin liialliselta vahvistumiselta.  En kuitenkaan näe että tämä skenaario voisi onnistua ilman vakavia seurauksia.

Luulen, että pikkuhiljaa alkaa käydä yhä selvemmäksi se, että keskuspankkien vuosia kestäneelle löysälle rahapolitiikalle – joka tapahtuu ensimmäistä kertaa globaalissa mittakaavassa – ei ole olemassa luonnollista päätöstä. Valuuttasodat alkoivat Fedin päätöksestä aloittaa massiiviset elvytysoperaatiot. Valuuttasodat eivät taida olla vielä lähelläkään loppuaan.

 

**********************************

Seuraa Twitterissä : @timotikkala

Vieraile myös kotisivullani timotikkala.com

 

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Yhdysvaltojen keskuspankki ja ohjauskorko

To, 17/09/2015 - 14:06

Yhdysvaltojen keskuspankki (Federal Reserve System, ”Fed”) keskustelee parhaillaan siitä, nostaako se ohjauskorkoaan. Tänään torstaina klo 21 tiedämme mihin he päätyivät.

Päätöstä jännitetään markkinoilla tavallista enemmän, koska odotukset ovat poikkeuksellisen jakautuneet. Mistä tuleva päätös sitten kertoo, mihin, miten ja miksi se vaikuttaa?

Ohjauskorko talouden ruorina

Keskuspankit hillitsevät talouskasvua nostamalla ohjauskorkoa ja elvyttävät taloutta laskemalla sitä. Kun lainaraha on halpaa, yritykset käyttävät sitä uusiin sijoituksiin, kotitaloudet kuluttavat ja talouskasvu kiihtyy. Kun lainaraha on kallista, sijoitukset siirtyvät tulevaisuuteen, kotitaloudet säästävät ja talouden kasvu hidastuu.

Kun korkotaso on normaali, eli noin parin prosentin suuruusluokkaa, ohjauskorolla voi paitsi jarruttaa, myös kaasuttaa laskemalla sitä. Kun ohjauskorko on nolla, korkoa ei voi enää alentaa. Silloin joudutaan hyödyntämään poikkeuksellisia toimenpiteitä kuten määrällistä elvytystä, mistä viimeaikoina on ollut paljon puhetta.

Tämänpäiväinen keskuspankin päätös on vaikea. Jos se nostaa korkoja liian aikaisin, kasvuntynkä tyrehtyy. Jos korkoja nostaa liian myöhään, talous ylikuumenee. Vaikutukset näkyvät kuitenkin huomattavalla viiveellä, vähän kuten supertankkeria ohjattaessa. Siksi keskuspankki tähyileekin talouden tilaa muutaman vuoden päähän.

Korko arvopapereiden nykyarvon määrittäjänä

Edellä keskuspankki ohjaa todellista taloutta ohjauskoron avulla. Keskuspankin tavoitteena on ”maksimaalinen työllisyys” ja ”vakaat hinnat”. Arvopaperimarkkinoita kiinnostaa kuitenkin paitsi talouden tila, myös arvopapereiden nykyarvo. Se muodostuu arvopaperin tulevista kassavirroista, jotka pitää diskontata nykyhetkeen.

Jos esimerkiksi yrityslaina maksaa kuponkikorkoa, jokainen yksittäinen vuotuinen korkomaksu ”siirretään nykyhetkeen”, jakamalla se sopivalla vuotuisella korkoprosentilla. Sen suuruuteen vaikuttaa paitsi arvopaperin riskitaso, myös vallitseva korkotaso, jota keskuspankki siis ohjaa.

Kun diskonttokorko on matalampi, arvopaperin arvo on korkeampi ja kun korkotaso on korkeampi, arvopaperin arvo on matalampi. Keskuspankin nostaessa korkoa, arvopapereiden hinnat laskevat ja päinvastoin.

Yhdysvaltojen ohjauskorko ja muu maailma

Kun Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan, sillä on vaikutuksia myös muuhun maailmaan. Kun dollarimääräinen talletus koronnoston myötä tulee kannattavammaksi, raha hakeutuu dollareihin ja sen arvo nousee.

Dollarin arvon noustessa kaikkien siihen sidottujen valuuttojen arvo nousee. Siksi yhdysvaltalaisesta koronnostosta seuraa, että esimerkiksi myös kiinalaisen Juanin arvo nousee. Tämä kaikki olisi hyvä uutinen eurolle, jonka arvo vastaavasti heikkenee kyseisiin valuuttoihin nähden. Näin euroalueen kilpailukyky maailmanmarkkinoilla paranisi.

Ei vain korkopäätös vaan myös ohjeistus

Keskuspankin 0,25 prosentin koronnostolla ei luulisi olevan suurta merkitystä mihinkään, ja eristettynä tapahtumana se olisikin näin. Mutta neljännesprosentin koronnostopäätöksellä on viestinnällistä arvoa siitä, miten keskuspankki tulkitsee tulevaisuutta. Jos koronnosto tulee, se on samalla merkki siitä, että keskuspankin mielestä talous on lähdössä kasvuun.

Korkopäätöksen kyytipoikana keskuspankki kuitenkin tarjoaa lisäksi hyvin tarkasti muotoiltua sanomaa, jota ekonomistit sitten ympäri maailman tulkitsee kilpaa. Ohjeistus saattaa sisältää eriasteisia viestejä siitä, mitä keskuspankki tällä hetkellä luulee seuraavan kokouksen päätöksistä. Tällä ohjeistuksella on usein suurempi merkitys kuin varsinaisella korkopäätöksellä.

Miten markkinat reagoi?

Markkinoiden reaktio voidaan aina suhteuttaa markkinoiden kollektiiviseen ja näkymättömään odotukseen jostain asiasta, esimerkiksi koronnostosta.  Jos kaikki markkinoilla hääräävät meklarit, salkunhoitajat, ekonomistit ja muut ovat liikuttavan yksimielisiä esimerkiksi juuri korkopäätöksen sisällöstä ja se myös toteutuu, markkinoilla ei tapahdu mitään.

Jos markkinat taas odottavat jotain ja loppu tulema onkin päinvastainen, markkinareaktio on raju. Markkinoiden on silloin – heti – säädettävä arvostustasot heijastamaan tätä uutta yllättävää tietoa. Siksi myös esimerkiksi yritysten julkaisema tulosvaroitus johtaa rajuun kurssiliikkeeseen.

Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto tänään olisin merkki talouden elpymisen jatkumisesta ja sinänsä siis hyvä asia. Arvopapereiden diskonttokorko kuitenkin nousisi koronnoston myötä, mikä olisi huono asia arvopapereiden arvostuksille. Nähtäväksi jää kumpi tekijä painaa enemmän vaakakupissa. Sitä ohjaa pitkälti markkinoiden keskimääräinen odotus korkopäätöksen sisällöstä.

Odotukset tänään

Odotukset tämänpäiväisestä korkopäätöksestä ovat kuitenkin hyvin jakautuneet. Yhdysvaltalaisten kotitalouksien parantunut tilanne ja alhainen 5,3 prosentin työttömyys antaisi tilaa pienelle koronnostolle. Lisäksi keskuspankkilaiset näkevät alhaisen inflaation lähinnä väliaikaisten ilmiöiden, kuten alhaisen öljynhinnan syynä.

Jo lähes varmaksi luultua koronnostoa on toisaalta hillinnyt muun muassa huoli kiinalaisen talouden kasvutahdin hiipumisesta, joka omalta osaltaan vaikuttaa negatiivisesti myös Yhdysvaltojen talouteen. Myös kohtalainen 1,2 prosentin inflaatio tukee koron jättämistä nykyiselle tasolle (0-0,25% välillä).

Lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankki halunnee lopettaa poikkeukselliset elvytystoimet (määrälliset elvytykset) ja siirtyä normaaliin, ohjauskorolla ohjattavaan talouteen. Silloin kannattaisi pyrkiä välttämään aikaisemmin tehdyt, ennenaikaiset hötkyilyt ja antaa talouden ensin päästä kunnolla vauhtiin.

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Sammon pääomamarkkinapäivä 2015 – oliko uutta auringon alla?

Ke, 16/09/2015 - 01:24

Blogisti Jukka Oksaharju on muutaman viimeisen vuoden aikana kirjoittanut varsin ansiokkaasti raportteja Sampo-konsernin pääomamarkkinapäivistä, tämän vuoden tapahtumasta häneltä ei tosin ole vielä mainintaa tullut. Päätin siis itse ryhtyä tuumasta toimeen, ja kirjoittaa hyvin tiiviin sekä pintapuolisen tekstin aiheesta. Sampo järjesti pääomamarkkinapäivänsä Lontoossa viime viikon perjantaina, mitkä olivat ydinsanomat, ja näyttääkö tulevaisuus yhtä valoisalta kuin aikaisemminkin? Kuvassa esiintyvän soittoryhmän meille niin usein musisoima ”Don’t you worry ’Bout a thing”-kappale saattaisi tulla ensimmäisenä mieleen, mikäli asiaa täytyisi tarkastella taloudellisesta näkökulmasta.

Jukka Kurki / Mandatum Life

Sammon pääomamarkkinapäivän ensimmäinen puhuja oli Mandatum Lifen Jukka Kurki, joka aloitti presentaationsa kertomalla uudesta Solvenssi II-direktiivistä. Tämän kyseisen direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää sääntelyä EU-tasolla liittyen muun muassa jälleen- sekä vahinko- ja henkivakuutustoimintaan ensi vuoden alusta lähtien. Direktiivin tarkoituksena on samalla varmistaa, että vakuutustoimintoja tarjoavilla toimijoilla on tarpeeksi korkeat vakavaraisuus- sekä pääomatasot tietyn riskitason säilyttämiseksi. Pähkinänkuoressa voisi todeta, että kyseisen toimialan viranomaissääntely on siis muuttumassa osittain tulevaisuudessa. Muun muassa Finanssialan Keskusliitto kuvailee kyseistä direktiiviä seuraavanlaisesti;

”Solvenssi II -direktiivillä yhdenmukaistetaan EU-alueella vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskenta ja vakavaraisuusvalvonta. Vakavaraisuusvaatimusten lisäksi direktiivissä on hallintojärjestelmää koskevia vaatimuksia. Solvenssi II myös yhdenmukaistaa valvontakulttuuria.

Tarkoitus on parantaa vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien turvaa ja sisämarkkinoiden toimintaa. Direktiivin myötä eri maissa toimivia vakuutusyhtiöitä on helpompi verrata keskenään, kun vakuutusyhtiöiden taloudellinen informaatio on ymmärrettävämpää ja yhdenmuotoista.”

Ricard Wennerklint / If P&C

Digitalisoituva toimintaympäristö. Siinä oli Ifin Wennerklintin ensimmäiset ajatukset siitä, mitä Ifin liiketoimintaympäristö on kohtaamassa nykypäivänä. Hän nosti erään merkittävän faktan pöydälle heti aluksi, jonka mukaan pohjoimaiset kuluttajat ovat tottuneet hoitamaan pankki- sekä vakuutusasiansa yhä enemmissä määrin sähköisesti. Wennerklintin mukaan If on viime vuosina investoinut merkittävästi tähän osa-alueeseen, jotta he pystyisivät täyttämään asiakkaidensa odotukset myös jatkossa. Kyseisen esityksen aluksi esiteltiin myös muutama esimerkki siitä, kuinka helppoa uuden asiakkaan on esimerkiksi laskea asuntonsa vuosittainen vakuutuskustannusarvio, syöttämällä ainoastaan palveluun henkilötunnus sekä asunnon sijaintipaikka. Kun tämä mahdollisuus lanseerattiin jokunen aika sitten, myynti nousi internetin kautta peräti 74%, mikä on omiaan kertomaan palvelun helppoudesta.

Tämän jälkeen Wennerklint siirtyi esittelemään asiakaskontaktien rakentumista tänä päivänä. Ifin saamista asiakaskontakteista perinteisien puheluiden kautta tapahtuvat yhteydenotot ovat pysyneet hyvin tasaisena, mutta internetsivujen kautta kasvua on tapahtunut todella paljon, mikä kertonee jälleen kerran ”digitalisoituvasta maailmasta”. Viimeisen kolmen vuoden aikana If onkin onnistunut kasvattamaan myyntiä internetin sekä mobiilijärjestelmien avulla noin 18% vuodessa. Tämän jälkeen päästiin jälleen itse päivän pääaiheeseen, eli Solvenssi II-direktiiviin. Wennerklint kertoi, että Ifille kyseisestä direktiivistä aiheutuvat pääoma- sekä vakavaraisuusvaatimukset ovat hyvällä pohjalla, esimerkiksi Ifin ”oman mallin mukaan” laskettuna heillä on minimivaatimuksiin nähden lähes kaksinkertainen määrä pääomaa käytössään.

Snorre Storset / Nordea Life & Pension

Kahvitauon jälkeen oli Nordean Snorre Storsetin vuoro jatkaa päivän aiheesta. Storset aloitti kuvailemalla sitä, kuinka Nordean Life & Pension-yksikkö on pohjoismaiden johtavassa asemassa oleva toimija omalla sarallaan. Tämä liiketoiminta muodostaa samalla noin 5% koko Nordean vuosittaisesta tuloksesta, Operating Profitin ollessa 8%. Storset myös kertoi, että kyseinen liiketoiminta on saanut viime vuosina kuluja karsittua sangen raskaalla kädellä, mikä on osittain vaikuttanut tulokseen positiivisesti. Toisaalta matalan korkotason ympäristössä sijoitustuottojen metsästäminen korkopapereista on osoittautunut hieman hankalaksi toimenpiteeksi. Life & Pension on myös saanut nostettua oman pääoman tuottoaan hieman yli kahdessa vuodessa peräti kuusi prosenttiyksikköä, tänä päivänä lukeman näyttäessä noin 18 prosenttia.

Peter Johansson / Sampo

Storsetin jälkeen vuoron pääomamarkkinapäivässä sai Sammon talousjohtaja, Peter Johansson. Johanssonin tehtävänä esityksessään oli koota numerot yhteen, ja kertoa jokaisesta liiketoiminnasta numeroiden valossa hieman, Ifistä, Nordeasta, sekä Mandatum Lifesta. Eräs keskeisimmistä asioista tässä yhteydessä oli se, että uuden direktiivin vaatimien minimipääomavaatimuksien saavuttaminen ei tuota mitään ongelmia nällä näkymin, Indereksen osaketutkimustiimin sanoja lainaten, yhtiön tase on hieman ”ylikapitalisoitunut” tällä hetkellä. Johansson antoi myös ymmärtää, että vahva tase on toisaalta tietynlainen vahvuus yhtiölle, jonka avulla voidaan jatkaa omistaja-arvon luomista myös tulevaisuudessakin, esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden vastaavien toimenpiteiden muodossa. Numeroiden valossa Sammolta on myös totuttu näkemään nousujohteista osinkoa tällä vuosituhannella, eikä voimaantulevan direktiivin pitäisi olla este tälle myös tulevaisuudessakaan.

Kari Stadigh / Sampo

Päivän viimeinen puhuja oli konserninjohtaja Stadigh. Varsin lyhyen presentaationsa alkuun hän totesi, että tämän vuoden pääomamarkkinapäivä poikkesi monella tavalla siitä, mihin aikaisemmin on totuttu, pääosin johtuen tietenkin Solvenssi II-direktiivistä. Stadigh painotti erityisesti paikalla olleille analyytikoille ja muille pääomamarkkinoiden edustajille sitä, kuinka heidän tulisi itse miettiä ja ymmärtää, kuinka Sampo kykenee jatkossakin luomaan omistaja-arvoa pitkässä juoksussa. Konsultit eivät voi sitä heidän puolestaan tehdä. Hän myös kertoi, kuinka eräs asia mietityttää häntä erityisesti finanssibisneksessä. Tämä miete kuului jotakuinkin näin, ja tähän lausahdukseen on hyvä samalla tämä teksti päättää; ”Uudet asetukset ja säännöt tulevat yleensä kaikkien tietoon hyvissä ajoin, monia ja monia vuosia ennen niiden toteuttamista. Silti ne aina kuitenkin tuntuvat yllättävän kaikki, koska viimeisen kolmen kuukauden aikana ennen aikarajaa, saattaa jopa syntyä pienimuotoista paniikkia ilmoille.”

_______________

Tekstin tarkoituksena ei ole antaa sijoitussuosituksia, eikä ottaa kantaa yksittäisiin yhtiövalintoihin tai sijoituskohteisiin. Kirjoittaja omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Sampo Oyj:n sekä Nordea Bank AB:n osakkeita. Kuvan lähde: Sammon vuoden 2013 vuosikertomus.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Pari sanaa suhteellisesta p/e-luvusta / Tikkurila ostohinnoissa

Ti, 15/09/2015 - 00:52

Edellisessä blogimerkinnässä tarkastelin osakehinnoittelua absoluuttisen p/e-luvun kautta. Tällä kertaa havainnollistan suhteellisen p/e-luvun hinnoittelumallia esimerkkitapauksella. Helsingin pörssissä noteerattu, salkkuyhtiöihinikin lukeutuva Tikkurila on ansainnut paikkansa esimerkissä, koska sen osake on perinteisin arvostusmittarein sijoittajalle selvästi huokeampi vaihtoehto kuin kansainväliset kilpailijansa.

Maailmanlaajuisesti kymmenen suurinta maalinvalmistajaa edustavat lähes 60 prosenttia markkinaosuudesta. Kolme suurinta yksittäistä toimijaa (PPG, Akzo Nobel, Sherwin Williams) ovat kaikki pörssilistattuja.

Keskimmäisenä mainitun osakkeella käydään kauppaa enimmäkseen Amsterdamissa, kahdella muulla New Yorkissa. Yhtä kaikki, jokainen näistä on suomalaiselle sijoittajalle ostonapin päässä omistussuhteen alkamisesta.

Kuitenkin myös Helsingin pörssissä noteerataan maaliyhtiö, joka on omalla maantieteellisellä kotialueellamme (naapurialueineen) selvä markkinajohtajayhtiö. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Suomessa (markkinaosuus ylittää 50 prosenttia), Ruotsissa (markkinaosuus 37 prosenttia), Baltiassa (markkinaosuus ylittää 20 prosenttia) ja Venäjällä (markkinaosuus 16 prosenttia).

Huomioiden maalimarkkinoiden kilpailussa paikallisesti korostuvat vahvat tavaramerkit, on Tikkurila omassa rajauksessaan erittäin vahva yhtiö – ja 2010-luvun pörssihistoriansa track recordin mukaan myös vakaa sellainen, niin tuloksentekokyvyltään kuin osingonmaksultaankin.

Listaan seuraavassa Tikkurilan ja maailman kolmen suurimman maalinvalmistajan yleisimmät arvostuskertoimet: tuloskertoimen eli p/e-luvun ja osinkotuoton.

Tuloskerroin (p/e-luku):

Sherwin-Williams 26,08
PPG Industries 24,08
Akzo Nobel 21,25
Tikkurila 13,64

Osinkotuotto-%:

Tikkurila 5,71 %
Akzo Nobel 2,44 %
PPG Industries 1,49 %
Sherwin-Williams 1,05 %

Kotikutoinen Tikkurila hinnoitellaan tarkasteluhetkellä selvästi huokeimmin suhteessa nykytulokseensa osaketta kohden. Vallitsevaan tuloskuntoon nähden toimialan ”kallein” on lähes kaksi kertaa hintavampi kuin Tikkurila.

Samoin Tikkurila kohoaa nykyosinkotuotolla mitattuna ylivoimaisesti vertailuryhmänsä kärkeen. Kolme muuta maalinvalmistajaa eivät tuota edes yhteenlaskettuna samaa osinkotuottoa kuin Tikkurila.

Koska edeltävät listaukset johtavat helposti ja vaarallisesti yksioikoisiin johtopäätöksiin, on syytä todeta, että osalla vertailuyhtiöistä on maaliliiketoiminnan ohella myös muita liiketoimintoja samassa yhtiörakenteessa.

Toisaalta ”hyväksyttävään p/e-lukuun” vaikuttaa toki moni muukin asia: esimerkiksi tulosmuutoksen suunta, trendin voimakkuus sekä sen kesto, riskitaso ja ennustettavuus. Vertailut ovat siten suuntaa antavia, ja esimerkiksi osinkotuottoa saattavat hieman kohentaa omien osakkeiden takaisinostot.

Myös taseriski, kuten kiinteän omaisuuden maantieteellinen sijainti ja velkaantuneisuus on otettava huomioon p/e-luvun ja osinkotuottoprosentin takaa. Tosin näistä tekijöistä Tikkurilalla voidaan todeta olevan vahva tase, joka saadaan tarvittaessa vain muutamassa kvartaalissa nettovelattomaksi.

Tikkurilaa saa nyt kauhean rangaistuksen Venäjä- ja Suomi-riskeistä

Oletettavasti Tikkurilan osakekurssia painaa nyt Venäjän markkinariskin kohouma. Yhtiöllä on siellä merkittävää valmistustoimintaa, ja ainakin toistaiseksi myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa (myyntiä). Toisaalta osa arvostuskertoimien masennuksesta voitaneen laittaa myös kotimarkkinoiden, Suomen, heikon suhdannetilanteen piikkiin.

Henkilökohtaisesti tarkastelen potentiaalisia ostokohteita kolmen ulottuvuuden kautta. Ne ovat liiketoiminnan laatu, osakkeen arvostustaso ja kasvu. Tikkurilan kohdalla koen ainoastaan viimeisen kohdan puuttuvan nykytilassa ideaalisesta ostoasetelmasta. Muutoin yhtiö täyttää monet ostokriteerit, kuten vahvan brändin ja hinnoitteluvoiman (kilpailuedun), vankan taseen, korkean pääoman tuottoasteen ja hyvän johdon.

Olen viime aikoina lisännyt useammassa erässä omistustani Tikkurilassa, sillä ”puuttuvan kasvun” näen kompensoituvan osakkeen kurssilaskun myötä ”kasvaneena” turvamarginaalina. Olen varustautunut kärsivällisyydellä Venäjä-riskin sietämiseen (sen kääntöpuolellahan on korkea tuotto-odotus, mikäli pahimmat skenaariot eivät toteudu), enkä odota ihmeitä tapahtuvan lähikvartaalien aikana itämarkkinoilla.

Pitkässä juoksussa näen kuitenkin Tikkurilassa kaksinkertaisen tuottopotentiaalin. Tällä tarkoitan sekä tuloksen (e) kasvuvaraa että p/e-luvun kasvupotentiaalia.

Uskon, että aikanaan ympäröivän markkinatilanteen piristyessä Tikkurila saa jälleen volyyminsä kasvu-uralle. Kun myyntimäärät kasvavat, levenee todennäköisesti myös voittomarginaali, ja yhtiö saavuttaa uusia ennätystuloksia operatiivisesti. Ja mikäli geopoliittiset riskit aikanaan lieventyvät, on Tikkurilalla nähdäkseni selvä potentiaali kuroa umpeen edellä esitettyä eroa p/e-arvostuksessa suhteessa kilpailijoihinsa, joiden suhteellinen Venäjä-riski on selvästi Tikkurilan nykyistä rajallisempi.

Tuplavipu ylöspäin vaatii siis ennen kaikkea malttia, ja luonnollisesti sitä, etteivät huolestuttavimmat skenaariot toteudu sijoitusaikana. Osakekohtaisella 0,80 euron osingolla laskettuna Tikkurila tarjoaa odotusaikana 5,3 prosentin osinkovirtaa, mikä on erittäin hyvä lähtötaso.

Kolikon varjopuolelta on kuitenkin mainittava, että Tikkurilan liiketoiminnan tuloskunto ei saa radikaalisti notkahtaa, jotta osinko voidaan laittaa edelleen maksuun suoraan tulorahoituksesta. Tosin tässä tapauksessa nykyosinkoa olisi mahdollista jakaa taseen puolesta tuloksen tilapäisessä notkahduksessakin.

Alleviivaan vielä, ettei sijoittajan tule koskaan tehdä lopullisia sijoituspäätöksiä pelkästään suhteellisen p/e-tarkastelun perusteella. Tämä olisi ollut katastrofaalinen strategia esimerkiksi it-kuplan huipulla. Osakkeen ”edullisuus” vertailuryhmään nähden ei lohduta sijoittajaa, jos koko markkina tai toimiala on kuplassa, joka puhkeaa.

Mutta vaikka suhteellinen valuaatio ei olekaan koskaan itsenäinen peruste tehdä mitään, on se kuitenkin erinomainen peruste alkaa tarkastella sijoituskohdetta absoluuttisin p/e-mittarein. Tämä pätee luonnollisesti sekä mahdollisiin osakeostoihin että -myynteihin.

Tämänkertainen merkintä saakoon loppunsa arvosijoittamisen isän, Benjamin Grahamin, sanoin.

”If we assume that it is the habit of the stock market to overvalue common stocks which have been showing excellent growth or are glamorous for some other reason, it is logical to expect that it will undervalue – relatively, at least – companies that are out of favor because of unsatisfactory developments of a temporary nature.”

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Tikkurilan osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: markchadwickart / Foter / CC BY-NC-ND

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Osakesäästäminen palkitsevaa 2000-luvulla

La, 12/09/2015 - 00:23

Pääomamarkkinoilla tuntuu melkein jatkuvasti olevan kriisejä. Vuosituhannen vaihteen aikoihin meillä oli teknokupla. Finanssikriisin takia pörssivuosi 2008 oli kaikkien aikojen surkein koko maailmassa. Tuolloin suursijoittajien salkunhoitajat kaatoivat valtavia määriä osakkeita markkinoille hinnasta piittaamatta. Finanssikriisin jälkeinen toipuminen keskeytyi, kun Kreikan ja hieman myöhemmin eräiden muiden euromaiden velkaongelmat aiheuttivat paniikkia markkinoilla vuonna 2011. Suomen taloudessa koetaan taloushistoriamme pitkäaikaisinta lamaa ja kokonaistuotantomme on edelleen vuoden 2008 tason alapuolella. Siitä huolimatta pörssikurssit ovat olleet nousuvoittoisia vuodesta 2012, vaikka välillä on hermoiltu oikein kunnolla. Tästä olemme kiitoksen velkaa Euroopan keskuspankille sen noudattaman erittäin kevyen rahapolitiikan ansiosta.

Myöskin aivan viime aikoina sijoittajat ovat keksineet huolestumisen aiheita. Kesällä Kreikka oli jälleen otsikoissa. Maailmantalouden kannalta huomattavasti vakavampaa on Kiinan kasvuvauhdin mahdollinen hyytyminen. Raaka-aineiden hinnanlasku kurittaa etenkin kehittyviä talouksia. Niihin lukeutuu myös Venäjä, joka on täysin riippuvainen öljyn ja kaasun hinnoista. Suomen talouden kannalta ongelmallista on Venäjän arvaamaton ulkopolitiikka ja siihen liittyvä eristäytyminen muusta maailmasta.

Toistuvat kriisit saattaisivat vihjaavan siihen, etteivät sijoitukset suomalaisiin osakkeisiin voi olla erityisen kannattavia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan pikemminkin päinvastoin. Tosin Helsingin pörssissä toimivan on myös siedettävä rajuja kurssivaihteluja, jotka pahimmillaan voivat häiritä jopa yöunia.

Kuten runsas vuosi sitten halusimme selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomalaisten osakkeiden kokonaistuoton pitkällä aikavälillä. Erityisesti meitä kiinnosti arvostrategian toimivuus maassamme. Rahoitusalan professorit ovat jo pitkään todistaneet, että arvosijoittaminen tarjoaa ylituottoa, kunhan sijoitushorisontti on riittävän pitkä. Näin on ainakin maailman johtavissa pörsseissä, mutta entäs Suomessa?

Asian selvittäminen vaati huomattavan paljon laskentatyötä ja vanhojen arkistojen penkomista, mutta onneksi tämä työ oli jo suurelta osin tehty. Viime vuona täydensimme Tomin ja minun vuonna 2011 julkaiseman teoksen (”Onnistu osakemarkkinoilla”, Talentum) vastaavaa laskelmaa. Yhden vuoden lisääminen laskelmiin ei enää ollut ylivoimainen urakka.

Selvitykseni alkuajankohdaksi valitsin 28.2.2002 kuten kirjassammekin. Siihen mennessä käytännöllisesti katsoen kaikki pörssiyhtiöt olivat julkistaneet tilinpäätöksensä ja osinkoehdotuksensa vuodelta 2001, joten sijoittajalla oli käytettävissään mahdollisimman tuoretta tietoa sijoituspäätöstensä tueksi.

Teknokuplakaan ei enää vääristänyt tutkimustuloksia, sillä markkinatilanne oli pitkälti normalisoitunut. Alkuvuonna 2002 kurssitaso ei vielä ollut erityisen alhainen vastaten siten kohtuullisen hyvin nykytilannetta. Laskelmaamme tulivat mukaan kaikki ne 102 yhtiötä, jotka ovat olleet vertailukelpoisessa muodossa Helsingin pörssissä koko tarkastelukautena eli 28.2.2002–31.8.2015. Tosin moni yhtiö on kokenut melkoisen muodonmuutoksen. Usein pörssi on saanut ”keittiöoven” kautta uusia yhtiöitä, jotka ovat ostaneet vanhan uinahtaneen yhtiökuoren. Kurssien vertailukelpoisuus on näin säilynyt, vaikka liiketoiminta on muuttunut. Myös Rautaruukin omistajien pörssitaival jatkuu, joskin he nyt ovat ruotsalaisen SSAB:n osakkeenomistajia.

Jokaiseen edellä mainittuun 102 osakkeeseen ajateltiin sijoitetun 28.2.2002 yhtä paljon eli 10.000 euroa. Osakeindekseistä poiketen kaikille osakkeille annettiin siis sama paino. Sijoitusten kokonaistuotto tarkasteltiin 31.8.2015. Sijoitusaika oli siten 13,5 vuotta, mikä on jo riittävän pitkä aika jotta todellinen pitkän ajan kehitystrendi selviäisi. Lyhyen aikavälin kurssivaihtelut ovat merkityksettömiä näin pitkäaikaisissa sijoituksissa.

Kunkin vuoden yhtiökokouskuukauden päättyessä osingoilla on ostettu niin paljon lisää osakkeita kuin osinkotuloilla on senhetkisellä pörssikurssilla saanut. Mahdolliset lisäosingot on käytetty samaan tarkoitukseen. Kaikki yhtiötapahtumat (osakeannit, splitit, käänteiset splitit, fuusiot ym.) on otettu huomioon sillä periaatteella, ettei uutta pääomapanosta ole tarvittu. Maksullisissa osakeanneissa myydään siten niin monta merkintäoikeutta, että myyntituloilla voi rahoittaa myymättä jääneiden merkintäoikeuksien käyttöä annissa. Jakautumisissa saadut ”väärät” osakkeet on myyty, ja myyntituloilla on ostettu lisää alkuperäisiä osakkeita.

Jotta selvitys olisi mahdollisimman realistinen yksityissijoittajan kannalta, vuoden 2005 alusta saaduista osingoista on vähennetty sijoittajan maksama osinkovero, joka on noussut 19,6 prosentista (kevät 2005) nykyiseen 25,5 prosenttiin (progressiokynnystä ei ole otettu huomioon). Ennen vuotta 2005 saadut osingot tulivat puhtaana käteen käytössä olleen veronhyvitysjärjestelmän ansiosta samoin kuin pääomanpalautukset vuoden 2013 loppuun asti. On oletettu, että osakkeenomistaja jatkaa omistajana myös tarkastelupäivän 31.8.2015 jälkeen, joten piilevänä pysyvää mahdollista luovutusvoittoveroa ei ole tarpeen ottaa huomioon.

Alla olevassa taulukossa näkyy kaikkien osakkeiden keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto sekä 28.2.2002 tehdyn 10.000 euron alkusijoituksen arvo 31.8.2015:

OSAKKEIDEN KOKONAISTUOTTO
HELSINGIN PÖRSSISSÄ 28.2.2002-31.8.2015,
ALOITUSPÄÄOMA 10.000 EUROA OSAKETTA KOHTI

Loppu-    Vuotuinen
sijoitus    kokonais-
31.8.2015,    tuotto,
Yhtiö    euroa    %

1    Kone    195 983    24,7
2    PKC Group    142 174    21,7
3    Olvi A    128 090    20,8
4    Wärtsilä (B)    122 101    20,4
5    Nokian Renkaat    109 132    19,4
6    Sampo A    98 255    18,4
7    Ponsse    95 865    18,2
8    Basware    93 567    18,0
9    Orion B    83 127    17,0
10    Panostaja (A)    73 187    15,9
11    Fiskars (A)    70 214    15,5
12    Cramo (B)    67 699    15,2
13    Aspo    64 128    14,8
14    Kesko B    63 615    14,7
15    Saga Furs C    58 576    14,0
16    Investors House    57 922    13,9
17    Elisa    56 057    13,6
18    Citycon    53 935    13,3
19    Fortum    53 358    13,2
20    Konecranes    53 248    13,2
21    Marimekko    52 946    13,1
22    Ramirent    52 036    13,0
23    eQ    48 819    12,5
24    Raisio V    44 941    11,8
25    Etteplan    44 831    11,8
26    Huhtamäki    41 702    11,2
27    YIT    41 636    11,1
28    Amer Sports    40 943    11,0
29    Revenio Group    38 679    10,5
30    Kemira    38 241    10,4
31    Technopolis    37 900    10,4
32    Metso    37 522    10,3
33    Nordea Bank    36 227    10,0
34    Kesla    35 760    9,9
35    Bittium    35 042    9,7
36    SSH Comm. Security    30 262    8,5
37    Lassila & Tikanoja    29 909    8,5
38    Norvestia (B)    28 726    8,1
39    Efore    28 245    8,0
40    Pohjois-Karjalan Kirjap.    28 127    8,0
41    Raute A    27 937    7,9
42    F-Secure    27 879    7,9
43    Solteq    27 072    7,7
44    Uponor    26 921    7,6
45    TeliaSonera    25 213    7,1
46    Exel    23 826    6,6
47    Yleiselektroniikka (etu)    23 704    6,6
48    Sponda    23 478    6,5
49    Alma Media (II)    22 116    6,1
50    Biohit B    21 454    5,8
51    Atria A    21 400    5,8
52    Rautaruukki / SSAB    20 479    5,5
53    Apetit    20 296    5,4
54    Rapala    19 650    5,1
55    HK Scan A    19 130    4,9
56    Keskisuomalainen A    18 528    4,7
57    Elecster A    18 202    4,5
58    Digia    17 864    4,4
59    Scanfil    17 807    4,4
60    Finnlines    17 505    4,2
61    Afarak Group    17 364    4,2
62    Ålandsbanken B    16 340    3,7
63    Okmetic    15 997    3,5
64    Dovre Group    15 946    3,5
65    Lemminkäinen    15 227    3,2
66    Ilkka-Yhtymä II    14 575    2,8
67    Vaisala A    13 969    2,5
68    UPM-Kymmene    13 259    2,1
69    Tieto    12 820    1,9
70    Viking Line    12 358    1,6
71    Metsä Board B    11 426    1,0
72    Pöyry    10 693    0,5
73    Teleste    10 615    0,4
74    Stockmann B    10 601    0,4
75    Nurminen Logistics    9 352    -0,5
76    Stora Enso R    9 189    -0,6
77    Finnair    8 906    -0,9
78    Talentum    8 589    -1,1
79    Sievi Capital    7 754    -1,9
80    Suominen    6 611    -3,0
81    CapMan B    6 355    -3,3
82    Biotie Therapies    6 337    -3,3
83    Componenta    6 047    -3,7
84    Comptel    5 528    -4,3
85    Sanoma (B)    5 511    -4,3
86    Honkarakenne A    5 440    -4,4
87    Neo Industrial    4 493    -5,8
88    Wulff Group    4 125    -6,3
89    Martela    3 952    -6,6
90    Nokia    3 279    -7,9
91    Glaston    2 049    -11,1
92    Outokumpu    1 848    -11,8
93    Tulikivi A    1 765    -12,1
94    Innofactor    1 467    -13,3
95    Turvatiimi    1 155    -14,8
96    Tecnotree    930    -16,1
97    Trainer’s House    927    -16,2
98    Vaahto Group (A)    869    -16,6
99    Incap    578    -19,0
100    Ixonos    436    -20,7
101    Aspocomp    396    -21,3
102    Valoe    215    -24,7

Muutamia kommentteja lukuihin liittyen. Kone, PKC Group, Olvi ja Wärtsilä ovat tuottaneet parhaiten tarkastelukautena. Niissä kaikissa vuotuinen tuotto on ollut yli 20 prosenttia. Korko korolle -tekijän ansiosta sijoituksen arvo kiihtyy tällaisilla tuottoluvuilla hurjasti ja esimerkiksi Koneessa alkuperäinen 10.000 euron sijoitus on 13,5 vuodessa kasvanut 196.000 euron, vaikka osingoista on maksettu veroa. Erinomaisia yli 15 prosenttia tuottaneita osakesijoituksia olivat myös Nokian Renkaat, Sampo, Ponsse, Basware, Orion, Panostaja, Fiskars ja Cramo.

Ottaen huomioon, että tarkastelukauden keskimääräinen vuosi-inflaatio oli vain 1,5 prosenttia, hieman yli kaksi kolmannes kaikista yhtiöistä kykeni tarjoamaan reaalituottoa omistajilleen. Riski on kuitenkin olennainen osa osakesäästämistä ja se on monessa tapauksessa myös toteutunut. Sijoitettu pääoma on nimellisestikin osittain menetetty yli neljäsosassa kaikista yhtiöistä. Vähintään 80 prosenttia sijoituksesta katosi 11 yhtiössä. Peränpitäjänä on tälläkin hetkellä vajaan kahden sentin osake Valoe, jossa 10.000 euron sijoituksesta on jäljellä hieman yli 200 euroa. Valoe tunnettiin aikaisemmin nimillä PMJ automec ja Cencorp.

Lukuja tarkastelemalla voidaan tehdä monta johtopäätöstä. Passiivinen ja usein myös parjattu ”buy and hold”-strategia on toiminut erinomaisesti, luonnollisesti sillä edellytyksellä että riskinhajautus on asianmukaisesti toteutettu. On varsin todennäköistä, että aktiivinen kaupankäynti olisi johtanut selvästi huonompaan lopputulokseen, eikä pelkästään verottajan ja kaupankäyntikulujen takia. Päinvastaisista väitteistä huolimatta hyvin harva kykenee irrottautumaan markkinapsykologian rautaisesta otteesta. Kun markkinoilla on paniikkia, harva on niin kylmähermoinen, että uskaltaa ostaa. Ja kun Aleksilla jonotettiin IT-osakkeita, harva uskalsi siirtyä näiden osakkeiden myyntipuolelle.

Kaikkien 102 yhtiön keskimääräinen vuosituotto tarkastelukautena oli 9,0 prosenttia. Vaikka kaikille osakkeille annettiin sama paino, lukema on hämmästyttävän lähellä pörssin painorajoitetun tuottoindeksin vastaavaa lukua 8,8 prosenttia. Suurin ero osakeindeksin ja omien laskelmiemme välillä on itse asiassa, ettei indeksissä oteta veroja huomioon.

Kolmas havainto on mitä selkein: osakkeen kokonaistuotto ei nouse kovin korkeaksi, ellei yhtiö kykene kasvattamaan osingonjakoaan ripeästi. Teoreetikot ilman käytännön markkinatuntumaa saattavat väittää, ettei osingonjaosta ole mitään hyötyä, sillä voittovarat kuuluvat omistajille riippumatta siitä, ovatko ne yhtiön kassassa tai jaetaanko ne omistajille osinkoina. Itse asiassa sijoittajat säästävät veroissa, kun osinkoja ei jaeta. Väite pätee kuitenkin vain enemmistöomistajan näkökulmasta. Hänhän pystyy käytännössä yksin päättämään yhtiön varojen käytöstä ja hänen kannaltaan saattaa olla jopa edullista, etteivät vähemmistöomistajat pääse käsiksi voittovaroihin. Enemmistöomistaja pystyy myös aina myymään osakkeidensa lisäksi päätäntävallan yhtiössä.

Vähemmistöomistajille voittojen kerryttäminen yhtiöön luo arvoa, joka vasta osinkoina muuttuu tuotoksi. Vähemmistöomistaja on täysin enemmistöomistajan hyväntahtoisuuden varassa. Ellei viime mainittu halua, että yhtiö jakaa osinkoa, rivisijoittaja jää ilman tuottoa osakesijoituksestaan eikä hänellä ole näin ollen mitään syytä sijoittaa yhtiöön. Käytännössä esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voisi olla vaikkapa Finnlines ja sen italialainen enemmistöomistaja. Pitkällä aikavälillä osinkojen kasvuvauhti ja osakkeen arvonnousu liikkuvat lähes täysin samaa tahtia.

Hyvä esimerkki erinomaisesta kannattavuuskehityksestä ja osakasystävällisestä osinkopolitiikasta on tarkastelukauden hyvätuottoisin osake, Kone. Vuodelta 2001 yhtiö jakoi 42 miljoonaa euroa osinkoa, viime vuodelta 15-kertainen määrä eli 616 miljoonaa euroa. Jo vuoteen 2001 mennessä yhtiö oli lyhyessä ajassa moninkertaistanut osingonjakoaan, sillä vuodelta 1995 jaettiin vain 10 miljoonaa euroa (tarkasti ottaen 59 miljoonaa markkaa). Kahdessakymmenessä vuodessa Koneen osinkopotti on siis paisunut 62-kertaiseksi!

Muillakin kärkiyhtiöillä on komea osinkohistoria. Kärkeen ei olisi ollut asiaa, ellei voittojen kehitys olisi mahdollistanut osinkojen kasvattamisen. Yhtiöillä on kuitenkin myös pitänyt olla selvä kiinnostus ajatella osakkeenomistajiensa etua ja kasvattaa osakekohtaista osinkoaan. Esimerkiksi Nokian Renkaissa jaettiin vuodelta 2001 antioikaistua osinkoa 0,08 euroa osaketta kohti. Vuodelta 2014 jaettiin jo 1,45 euroa Venäjä-ongelmista huolimatta.

Yhteistä tutkimuksen häntäpään yhtiöille on, että osinko on niiden piirissä jokseenkin tuntematon asia. Ellei joku hyväntekijä tule ostamaan pois yhtiön pörssistä hyvään hintaan, kuten tapahtui Stonesoftin tapauksessa, yhtiön kohtalona on useimmiten kitua pörssissä senttiosakkeena. Häntäpään lista on hyvin pienyritysvaltainen, mutta löytyyhän sieltä myös Nokia, joka toki yhtä vuotta lukuunottamatta on myös maksanut osinkoa. Vielä helmikuussa 2002 Nokian osakkeista maksettiin 25 euroa. Hinta oli jo tuolloin selvästi alle puolet vuoden 2000 huippukursseihin verrattuna.

Tänään kaikki tietävät, mihin olisi pitänyt sijoittaa helmikuussa 2002. Mutta asettautukaamme hetkeksi silloisen osakesäästäjän saappaisiin. Parhaimmillaan hän oli ehkä arvosijoittaja, joka käsitteli tottuneesti tunnuslukuja. Vuoden 2001 tuoreiden tilinpäätöslukujen ja osinkoehdotusten perusteella hän pystyi vaivattomasti laskemaan kolme keskeistä tunnuslukua eli P/B-lukua (Price to Book, kurssi suhteessa omaan pääomaan osaketta kohti), P/E-lukua (Price to Earnings, kurssi suhteessa tulokseen osaketta kohti) ja osinkotuottoa (osinko osaketta kohti suhteessa kurssiin). Olisiko tunnuslukujen käyttö ollut omiaan parantamaan sijoitusmenestystä?

Aloittakaamme P/B-luvusta. Sijoittajamme asettaa kaikki 102 yhtiötä paremmuusjärjestykseen siten, että P/B-luvultaan edullisin osake on ensimmäisenä ja epäedullisin viimeisenä. Sitten hän jakaa osakkeet neljään yhtä suureen ryhmään eli kvartiiliin (kahteen ensimmäiseen kvartiiliin tulee 26 yhtiötä, kolmanteen ja neljänteen kvartiiliin 25 yhtiötä). Tarkastelu osoittaa välittömästi, että P/B-luvun käytöllä ei olisi vuonna 2002 päässyt keskimääräistä parempaan tuottoon. Alhainen P/B-luku saattaa kyllä viitata siihen, että osake on aliarvostettu. Vielä useammin alhainen P/B-luku on täysin paikallaan, kun yhtiö tuottaa tappiota ja polttaa omaa pääomaansa.

Sijoittajamme olisi voinut helmikuussa 2002 panna yhtiöt paremmuusjärjestykseen myös P/E-luvun ja osinkotuoton perusteella. P/E-luvun käyttö on ongelmallista, koska tulokset heittelehtivät vuodesta toiseen. Lisäksi niihin liittyy paljon tulkintaongelmia ennen kaikkea kertaerien vuoksi. Näistä heikkouksista huolimatta tutkimus osoittaa, että P/E-luvun avulla olisi pystynyt seulomaan suuren osan keskimääräistä paremmin kehittyvistä osakkeista.

P/E-luvun avulla edullisimmin arvostetut osakkeet eli ensimmäisen kvartiilin 26 yhtiötä tuotti vuosittain keskimäärin 10,3 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin koko pörssin keskiarvo. Toiseen kvartiiliin sijoitetut yhtiöt menestyivät vielä paremmin. Keskituotto oli peräti 11,9 prosenttia ja ylituottoa siten kokonaista 2,9 prosenttiyksikköä. Tällainen lisätuotto kiihdyttää sijoituspääoman kasvua uskomattoman paljon pitkällä aikavälillä korkoa korolle -vaikutuksen vuoksi.

Neljänteen kvartiilin yhtiöissä P/E-luku oli joko tavattoman korkea tai sitä ei pystynyt edes laskemaan tappiotuloksen takia. Näiden häntäpään yhtiöiden keskimääräinen vuosituotto oli vain 5,8 prosenttia, joka toki sekin lyö laudalta lähes kaikkia korkosijoituksia. Mikäli sijoittaja olisi vuonna 2002 jättänyt pois salkustaan kolmannen ja neljännen kvartiilin 50 osaketta, hän olisi pystynyt saamaan 2,2 prosenttiyksikön verran ylituottoa.

Myös osinkotuotto osoittautui vuonna 2002 melko käyttökelpoiseksi keskimääräistä paremmin tuottavien osakkeiden etsinnässä. Osinkotuoton laskennassa oli lähes aina käytettävissä mahdollisimman tuoretta tietoa eli osinkoehdotus vuodelta 2001.

Osinkotuoton perusteella ensimmäisen kvartiiliin tulleet 26 hyvätuottoista osingonmaksajaa tarjosivat 31.8.2015 mennessä keskimäärin 10,1 prosenttia arvonlisäystä vuodessa ja toisen kvartiilin yhtiöt 10,0 prosenttia. Neljännen kvartiilin yhtiöt tuottivat vain 5,7 prosenttia. Tähän ryhmään sijoittuneet yhtiöt olivat suurelta osin enintään satunnaisia osingonjakajia.

On syytä muistaa, että korkea osinkotuotto on pelkkä näköharha siinä tapauksessa, että yhtiön tulos on menossa alaspäin ja osinkonäkymät synkkenemässä. Lisäosingotkin saattavat heikentää tunnusluvun käyttökelpoisuutta. Tarkka osakesäästäjä on toki perillä osinkotuoton taustatekijöistä ja näin pystynee välttämään karikot.

Helmikuussa 2002 oli mahdotonta tietää, olisiko mitään hyötyä tunnuslukujen käytöstä ja mikä niistä mahdollisesti olisi käyttökelpoisin. Eräs tapa pienentää tunnuslukujen käyttöön liittyvää riskiä, on käyttää niitä kaikkia kolme yhtaikaa. Tunnuslukujen yhdistämisen voi tehdä monella tavalla. Seuraavaksi esitetään ehkä yksinkertaisin keino.

Sijoittajalla on jokaisesta tunnusluvusta taulukko, jossa kaikki 102 yhtiötä on paremmuusjärjestyksessä sen mukaan kuinka edulliselta osake näyttää. Laskemalla yhteen jokaisen yhtiön sijoituksen näissä kolmessa taulukossa saadaan summa jonka perusteella yhtiöt voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen neljänteen taulukkoon. Mikäli joku yhtiö olisi sattunut olemaan pörssin edullisin sijoituskohde kaikkien kolmen tunnusluvun mukaan, sijoitusten summa olisi näin kolme, mikäli olisi taannut ykkössijan myös neljänteen taulukkoon.

Käyttämällä helmikuussa 2002 kaikkia kolmea tunnuslukua osakkeiden seulonnassa havaitsemme, että 26 kärkiyhtiötä olisi tuottanut keskimäärin 11,5 prosenttia. Heikoimman kvartiilin 25 yhtiön tuotto olisi jäänyt 5,9 prosenttiin. Johtopäätöksenä voi siis sanoa, että sijoittajan tähän numeroleikkiin käyttämänsä aika vuonna 2002 ei olisi mennyt hukkaan, vaan tuottanut mukavasti lisäeuroja.

Samalla on kuitenkin korostettava, että edellä saamamme tulokset koskevat kuhunkin kvartiiliin sijoittuvaa yritysjoukkiota kokonaisuudessaan. Vaikka tämä tunnuslukuseulonta keskimäärin tuotti mainion lopputuloksen, ei se aina pystynyt yhtiötasolla seulomaan menestyjiä häviäjistä. Esimerkiksi yllä olevaan ykköskvartiiliin tuli menestyjien lisäksi sellaisia kriisiyhtiöitä kuin Componenta, Tulikivi ja Vaahto Group, jotka vielä vuonna 2002 näyttivät varsin edullisilta sijoituskohteilta. Siinä vaiheessa ne eivät itse asiassa olleet edes kriisiyhtiöitä.

Neljännessä eli huonoimmassa kvartiilissa lapsi olisi mennyt pesuveden mukana, kun sellaiset tulevat menestyjät kuin Basware ja Elisa olisivat myös huuhtoutuneet pois sijoittajamme ostoslistalta. Mutta onneksi seulontamenetelmämme karsi sijoitusvalikoimasta myös pörssin lähes kaikki surkeimmat alisuorittajat. Se yksinään riittäisi ylituoton saavuttamiseen.

Tutkimus osoittaa, että osakesäästäminen on varsin palkitsevaa pitkällä aikavälillä. Tämän ei sinänsä pitäisi olla yllätys. Yrityssektori kasvaa keskimäärin nopeammin kuin useimmat muut kansantalouden sektorit, ja pörssissä on lisäksi yritystemme valiojoukko. Kun tarkastelukausi on riittävän pitkä, osakkeiden reaalituoton tulisikin ylittää selvästi bruttokansantuotteen keskimääräistä kasvua. Korkea tuotto on samalla korvaus lyhyen aikavälin kurssiriskistä. Jotta tämä riski pysyisi aisoissa, sijoittajan on luonnollisesti huolehdittava asianmukaisesta riskinhajautuksesta. Eikä ole pahitteeksi, että sijoittaja tutustuu kunnolla tarjolla oleviin sijoitusvaihtoehtoihin ennen toimeksiannon antamista.

Kim Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Kaksinkertaisen osinkoverotuksen poistaminen: Tapaus Sveitsi

To, 10/09/2015 - 11:20

Tämä kirjoitus on suunnattu ensisijassa osingon lähdeverojen takaisinperinnässä pidemmälle edenneille, mutta voi olla hyödyllinen myös aloittelijalle. Tapausesimerkki koskee Suomessa asuvaa Suomeen verovelvollista.

Suomen ja Sveitsin välillä on voimassaoleva verosopimus (90/1993), jota on myöhemmin muutettu (92/2006). Verosopimus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ”Suomessa asuvan luonnollisen henkilön [Sveitsistä] saamia osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomesta saatuja osinkoja” (Korpela 2012, 157). Suomen ja Sveitsin välinen verosopimus rajoittaa Sveitsin verotusoikeuden korkeintaan 10 %:iin osingon kokonaismäärästä ja koska Suomen ja Sveitsin välillä on verosopimus, ulkomailla peritty vero (10 %) hyvitetään Suomen verottajan toimesta lopullisessa verotuksessasi.

Jos siis yksityishenkilönä omistat julkisesti noteerattua Sveitsistä yhtiötä, osingosta on Suomen nykykäytännön mukaisesti 85 % veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Tavallisesti arvopaperinvälittäjät soveltavat erilaisiin verotustilanteisiin vaihtelevasti verokantoja. Sveitsin tapauksessa ne vaihtelevat 0 %, 25 % ja 35 % välillä. Nordnet tekee 35 % lähdeveronpidätyksen sveitsiläisyhtiöiden osingoista (mukaan lukien ADR:t).

 

Esimerkki: Nestlén osinko

Matti Meikäläinen asuu Suomessa ja on verovelvollinen Suomeen. Matilla on sveitsiläisen Nestlé S.A.:n osakkeita. Nestlé jakaa vuonna 2014 Matille osinkoa bruttona 100 euroa. Matille maksetusta osingosta pidätetään poikkeuksellisesti sveitsiläistä lähdeveroa 35 euroa (35 %). Suomessa Matin verotettavaan pääomatuloon lisätään Nestlé S.A.:n osingosta 15,5 euroa, sillä 100 euroa * (25,5 – 10) % = 15,5 euroa. Osinkotulosta maksettavasta verosta Suomen verottaja ei hyvitä 35 %:ia, vaan vain verosopimuksen mukaisen 10 %. Matti joutuu siis maksamaan 35 euroa ensin Sveitsiin ja vielä 15,5 euroa Suomeen, joten kokonaisvero 100 euron osingosta on 50,5 euroa.

Jos Matti ei tee takaisinperintää Sveitsistä, hän menettää 35 % – 10 % = 25 % eli 25 euroa. Matti haluaa saada tämän erotuksen takaisin ja ryhtyy toimenpiteisiin kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.

 

Esimerkkilaskelman logiikka

Pörssinoteeratun yhtiön maksama kokonaisosinko on 100 euroa. Yhtiön maksamaa osinkoa on kuormitettu 35 % lähdeverolla (engl. tax at the source) ja Suomessa osingosta peritään 30 % (tai 32 %) niin, että efektiivinen verokanta verovelvolliselle on joko 25,5 % (tai 27,2 %). Suomen ja Sveitsin välisen verosopimuksen mukainen verokanta on 10 %.

Sveitsiläisen yhtiön kokonaisosingosta on maksettu Sveitsiin 35 euroa ja Suomeen verosopimuksen nojalla maksetaan 15,5 euroa. Kokonaisosinkoverokuormitus on 50,5 euroa. Verosopimuksen nojalla osakeosinkoon kohdistuva Suomen kokonaisvero on 25,5, joten takaisinhaettavaa lähdeveromaasta on 25 euroa.

Tässä vielä esimerkki piirakkadiagrammein.

 

Muutama vinkki eli lomakerumban perusteet

Sveitsiläiset lähdeveron takaisinperintälomakkeet (Form 88 -lomake) voit joko tilata maksutta kotiin tai ladata ja täyttää QDF-muodossa. Jos sinulla ei ole käytössä Snapform Viewer -ohjelmaa, voit tilata lomakkeet myös suoraan Sveitsistä. Suosittelen kuitenkin asentamaan Snapform Viewerin koneelle, koska näin lomakkeiden täyttäminen ja korjaaminen on huomattavasti vaivattomampaa.

Tilasin lomakkeet itselleni postitse ja huomasin, että sain täytellä niitä useamman kerran, jotta ne menisivät varmuudella oikein. Posti toi lomakkeet noin viikon kuluessa niiden tilaamisesta

Täytä lomakkeet siis mielellään QDF-muodossa koneella ja vältät esimerkiksi epäselvän käsialan aiheuttamat ylimääräiset harmit. Sveitsistä lomakkeet tilatessasi saat kaikki lomakkeet ja täyttöohjeet yhdessä paketissa. Lisäksi Sveitsin verottajalta saa tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimitse apua.

Sveitsissä lähdeveron takaisinmaksuhyvitystä voi hakea vielä maksuvuoden jälkeen seuraavan kolmen vuoden aikana. Toimita asiakirjat kuitenkin heille hyvissä ajoin ennen määräaikojen umpeutumista.

Takaisinperintälomakkeen liitteeksi tulee toimittaa arvopaperinvälittäjän tai pankin vahvistama todistus sveitsiläisen lähdeveronpidätyksestä (engl. tax voucher). Tällaisten selvitysten tai asiakirjojen toimittamisesta palveluntarjoaja voi periä sinulta erillisen palvelumaksun.

Kun takaisinperintämenettely on Sveitsissä käynnissä, Sveitsin verottaja voi vaatia sinulta lisäselvitystä ja/tai -dokumentaatiota. Varmista siis, että Sveitsin verottajalle lomakkeessa ilmoittamasi yhteystiedot ovat voimassa ja sähköpostiosoite varmasti oikein.

Sinun on hyvä pitää mielessä se, ettei Sveitsin verottaja palauta sinulle mitään heille toimittamiasi asiakirjoja. Ota papereista itsellesi siis ainakin kopiot. Sveitsin verottaja ei myöskään vahvista sinulle asiakirjojen saapumista.

Huomioithan myös sen, että ne asiakirjat, joihin vaaditaan Suomen verohallinnosta päiväys, (takaisinhakijan) henkilötunnus, leimaus ja paikka/päiväys kannattaa jättää suosiolla verohallinnon täytettäväksi. Älä siis itse täytä niihin mitään, vaan ota virallinen henkilöllisyystodistus mukaan, vieraile lähimmässä verottajan toimistossa ja pyydä heitä täyttämään nämä kohdat.

Kahtena kappaleena täytetyt lomakkeet tulee toimittaa Sveitsin verohallinnolle kaikkine liitteineen (ja Suomen verottajan leimoin ja tiedoin):

  • 1st copy for the Federal Tax Administration, Bern
  • [ADVICE OF PAYMENT] / 2nd copy for the Federal Tax Administration, Bern

Lomakkeet toimitetaan Sveitsin verohallinnolle seuraavaan osoitteeseen (alle 2 cm paksun Priority-kirjeen hinta Sveitsiin on 1,7 euroa):

Swiss Federal Tax Administration
Main Division for Federal Direct Tax, Anticipatory Tax and Stamp Duty
Refund Division
Eigerstrasse 65
CH 3003 BERNE
SVEITSI – SWITZERLAND

Huomioithan, että sveitsiläiset maksavat suorituksen mitä todennäköisimmin Sveitsin frangeina (CHF) noin 8-10 kuukauden kuluessa täydellisesti täytettyjen asiakirjojen saapumisesta heille. Varmista myös omasta pankistasi, mitä kuluja CHF-muotoinen kansainvälinen maksusuoritus voi sinulle aiheuttaa.

Tässä on esimerkki valmiiksi täytetystä takaisinperintälomakkeesta (kaksipuolinen) ja täyttöohjeista.

* Lomakkeiden esimerkinomaiseen esittelyyn sain luvan Sveitsin verohallinnosta.

 

Lähteet

Korpela, Vesa (2013). Sijoittajan verokirja. Helsinki: Verotieto.

Vastuuvapaus: Tämä kirjoitus ja sen sisältämä verotusta koskeva näkemys on tarkoitettu vain esimerkiksi ja yleistiedoksi. Veroviranomaisten todellinen tulkinta asiasta voi erota yllä esitetystä. Kirjoituksen sisältö on koottu luotettavina pitämistäni tietolähteistä, mutta mahdollisista virheistä tai esittämäni näkemyksen perusteella tekemistäsi päätelmistä tai toimista en ota vastuuta. Verotusta koskevissa asioissa on viime kädessä syytä kääntyä verottajan tai verotuksen erityisasiantuntijan puoleen. Jos huomaat virheen tai puutteen, kerro siitä ja pyrin täydentämään/korjaamaan tekstiä.

Kuvalähde: Curlous Expeditions (Flickr)

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Pari sanaa absoluuttisesta p/e-luvusta

Ke, 09/09/2015 - 12:34

Sijoitustoiminnassa osakkeen edullisuutta tarkastellaan yleensä ensisijaisesti tuloskertoimen eli p/e-luvun kautta. Se kertoo, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa nykytuloksellaan osakkeensa nykyhinnan takaisin uudelle sijoittajalle. Lähtökohtaisesti matala p/e on ”halpa” ja korkea ”kallis”. Esittelen tässä merkinnässä erästä p/e-luvun käyttökelpoista sovellutusta, absoluuttista p/e-lukua, joka tunnetaan myös Katsenelsonin mallina. Malli ottaa yhtiökohtaisen laadun mukaan analyysiin, jolloin selviää, onko korkea p/e sittenkään niin kallis.

Absoluuttisen p/e-luvun tarkastelussa perusajatuksena on, että muutaman yksinkertaisen ulottuvuuden yhdistämisellä sijoittaja voi pyrkiä hahmottamaan ”osakkeelle oikeutetusti kuuluvaa p/e-lukua”. Luonnollisesti arvio on aina subjektiivinen, koska tässäkin mallissa joudutaan ottamaan rajusti kantaa useisiin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Parhaimmillaankin analyysi on siten karkea arvio, mutta se voi kuitenkin olla varsin osuvasti suuntaa antava.

Yksi mallin keskeisistä vahvuuksista liittyy siihen, ettei se ota kantaa osakkeen vallitsevaan markkinahinnoitteluun suhteessa muihin osakkeisiin ja yleisindeksiin. Mikäli sijoittaja tekisi osto- ja myyntipäätöksiä vain tällaisen suhteellisen p/e-tarkastelun kautta, muodostuisi keskeiseksi riskiksi se, että koko markkina on tarkasteluhetkellä ylihinnoiteltu suhteessa reaalimaailmaan.

Absoluuttisen p/e-luvun malli tarjoaa järkevän näkökulman koko markkinan sijaan vallitsevan markkinahinnoittelun analyysiin yhtiökohtaisesti. Mikäli osake hinnoitellaan tarkasteluhetkellä selvästi alle mallin mukaisen hyväksytyn absoluuttisen p/e-luvun, on sijoittajalla lähtökohtaisesti syytä perehtyä kohteeseen ostokiikareilla tarkemmin. Jos sen sijaan vallitseva p/e-luku ylittää absoluuttisen p/e-luvun mallin mukaisen sallittavan tason, on yleensä joko syytä jättää ostot väliin tai luopua kyseisen yhtiön osakkeista, ainakin osittain keventäen.

Koska yritän pitää tässä tarkastelussa absoluuttisen p/e-luvun esittelyn mahdollisimman yksinkertaisena, tiivistän mallin elementit viiteen osaan seuraavasti:

1) tuloskasvu
2) osinkotuotto
3) liiketoimintariski
4) rahoitusriski
5) tuloksen ennustettavuus

Nämä elementit yhdistämällä (ja eri ulottuvuuksia yhtiökohtaisesti arvioimalla) sijoittaja saa tietoonsa absoluuttisen p/e-luvun. Elementit yhdistyvät seuraavassa laskentakaavassa.

Absoluuttinen p/e-luku

(tuloskasvu + osinkotuotto) x
[1 + (1 – liiketoimintariski)] x [1 + (1 – rahoitusriski)] x [1 + (1 – ennustettavuus)]

Mallissa tuloskasvun elementissä lähtökohtaisena oletuksena on nollakasvu ja p/e-luku 8. Pistelukuun 8 sijoittajan tulee lisätä 0,65 pistettä jokaisesta täydestä tuloskasvuprosentista, joka yhtiölle voidaan jatkoa ajatellen arvioida.

”Jatkon” osalta lienee syytä pitäytyä seuraavan viiden vuoden keskimääräisen tuloskasvuvauhdin arvioinnissa. Mikäli yhtiön kasvuprosentti on huomattava, lisätään kasvuprosentista 17 alkaen vain 0,50 pistettä.

Mallissa osinkotuoton elementissä osake ansaitsee yhtä monta pistettä kuin se tuottaa tarkasteluhetkellä osinkotuottoprosentteja uudelle sijoitukselle. Esimerkiksi 3 prosentin osinkotuotolla varustettu yhtiö saa näin ollen 3 pistettä. Erityistapauksissa osinkotuotto jää alle prosentin, jolloin mallissa tulee käyttää osinkotuoton kohdalla pistelukua 0,5.

Seuraavat kolme elementtiä vaativat sijoittajalta erityisen huolellista perehtymistä yhtiöön, ja nähdäkseni näiden kohdalla subjektiivisuus lisääntyy huomattavasti. Toki sitä on olemassa merkittävästi jo ensimmäisessä vaiheessa, kun tuloksen kasvunopeutta arvioidaan malliin.

Mallissa liiketoimintariski, rahoitusriski ja tuloksen ennustettavuus toimivat siten, että keskimääräistä yhtiötä riskisemmäksi koettu saa korkeampia pistearvoja ja vastaavasti keskimääräistä yhtiötä turvallisemmaksi koettu saa matalampia pistearvoja. Nyrkkisääntö pätee jokaiseen kohtaan seuraavassa.

Kuten edellä esitetty kaava osoittaa, arvioidaan riskisyyttä suhdeluvun 1 molemmin puolin. Esimerkiksi Coca-Cola, jota voidaan pitää liiketoimintariskiltään verrattain maltillisena vahvan tavaramerkkinsä, huomattavan markkina-asemansa ja globaalin hajautuksensa vuoksi, voisi saada mallin kolmannen elementin kohdassa sanan ”liiketoimintariski” kohdalle sijoitettavaksi numeroarvoksi 0,85. Sen sijaan esimerkiksi velkaisempi ja syklisellä toimialalla toimiva yhtiö voisi saada vastaavaksi arvoksi 1,25.

Samalla logiikalla sijoittajan tulee edetä rahoitusriskin (taseen omavaraisuus, kassavirta, maksuvalmius) ja tuloksen ennustettavuuden (vakaa toimiala, asiakasrakenne, toimialan suhdannekestävyys) kohdissa.

Esimerkkilaskelma

Tuloskasvu = 9 %                    13,85 = [8 + (9 * 0,65)]
Osinkotuotto = 3 %                   3,00
Liiketoimintariski = 1,1              1,10 (keskimääräistä korkeampi riski liiketoiminnassa)
Rahoitusriski = 0,9                    0,90 (keskimääräistä vahvempi tase ja kassavirta)
Ennustettavuus = 1,0                1,00 (keskimääräinen tuloksen ennustettavuus)

(13,85 + 3,00) x [1 + (1 – 1,1)] x [1 + (1 – 0,9)] x [1 + (1 – 1,0)] = 16,68

Absoluuttinen p/e =                 16,68

Absoluuttinen p/e-luku siis kertoo, mikä olisi osakkeelle hyväksyttävissä oleva p/e-luku, jos tehdyt oletukset osuvat kohdilleen. Luonnollisesti arvio on aina vain suuntaa antava.

Tulkintaohjeena sijoitustoimintaan on, että mikäli osakemarkkinoilla vallitseva p/e-luku on laskelman lopputulosta selvästi alhaisempi, on yleensä ostotoimeksianto järkevä vaihtoehto. Sama pätee kääntäen, jos markkinoilla vallitseva p/e-luku on korkeampi kuin absoluuttinen p/e.

Henkilökohtaisesti pidän absoluuttista p/e-lukua käyttökelpoisena apuvälineenä, koska tavanomainen p/e-luku ei ota huomioon tulosmuutoksen suuntaa, sen voimakkuutta tai yhtiön velkaantumista. Tässä pyritään yhdistämään nämä ulottuvuudet mukaan analyysiin, tosin merkittävällä määrällä subjektiivisuutta, kuten malleissa on useimmiten tapana muutoinkin.

Katsenelsonin absoluuttisen p/e-luvun mallissa sijoittaja voi täydentää perinteistä p/e-analyysiä tuomalla kaavaan mukaan esimerkiksi yhtiön tehokkuuteen, pääomarakenteeseen, tuloksen ja kassavirran vakauteen, liiketoiminnan kasvunäkymiin ja kokoluokkaan sekä taloudelliseen vahvuuteen liittyviä näkökulmia.

Yleisen tason johtopäätökset eivät tässä mallissa kuitenkaan muutu tavanomaisen p/e-luvun mallista: korkean kasvuodotuksen, terveen taseen ja vakaan tuloskunnon yhtiöt ansaitsevat keskimääräistä korkeamman p/e-arvostuksen. Täytyy kuitenkin huomata, että absoluuttisen p/e-luvun mallissa tuloksen kasvunopeudella on dominoiva rooli, joten sitä reivaamalla sijoittaja saa myös tehtyä tarvittaessa itsepetoksen perustellessaan suosikkiosakkeensa arvostustasoa.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: / Foter / CC BY-SA

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Arbitraasimahdollisuus SRV:n osakkeessa

Ke, 09/09/2015 - 11:47

Kaupankäynti SRV:n uusilla osakkeilla alkoi tänään. Osakkeen kaupankäyntitunnus on SRV1VN0115. Tällä hetkellä vanhojen ja uusien osakkeiden viimeksi toteutuneiden kauppojen päätöskurssit ovat 2,63 euroa ja 2,55 euroa. Toisin sanoen hintaero on 0,08 euroa, vaikka kauppojen välillä on kulunut vain muutama sekunti.

Sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan SRV:hen, kannattaa ostaa uusia osakkeita vanhojen osakkeiden sijaan, koska niiden välillä on selvä hintaero. Viikon kuluttua uudet osakkeet ovat yhdenvertaisia vanhojen osakkeiden kanssa, jonka takia hintaerolle ei ole olemassa mitään perusteita.

Se, että uusien ja vanhojen osakkeiden välille syntyy hintaeroja, on tavallista. Sijoittajat eivät seuraa yhtä hyvin uuden osakkeen kehitystä kuin vanhaa osaketta. Uuden osakkeen myyntipaine on myös vanhaa osaketta suurempi, kun monet nopean voiton toivossa antiin osallistuneet haluavat myydä mahdollisimman nopeasti. Toisin sanoen, jos haluaa vähentää omistustaan kannattaa ensisijaisesti myydä vanhoja osakkeita.

Ellei halua muuttaa omistustaan, voi tienata ylimääräisen lantin myymällä vanhoja osakkeita ja ostamalla uusia osakkeita tilalle. Jos on valmis ottamaan pienen kurssiriskin, voi tienata jopa yllä mainitun 0,08 euroa osakkeelta. Ilman kurssiriskiä joutuu tyytymään kahdesta neljään senttiin, josta tietysti vähennetään kulut. Jaossa on toisin sanoen ilmaista rahaa!

Omistamme SRV:n osakkeita.

Tom Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit