Hyppää pääsisältöön
Yhteistyössä
Yrittäjälinja
Klaava.fi
 

 

Nordnetbank

Julkaise syötteitä
Just another Nordnetboggen Sites site
Päivitetty: 33 min 45 s sitten

Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla?

Pe, 27/11/2015 - 18:00

Yleinen taloustilanne on viime vuodet ollut Euroopassa, ja etenkin Suomessa, melko synkkä. Tästä huolimatta osakkeet ovat tuottaneet hyvin. Keskeinen syy tälle on matalalla pysytellyt korkotaso. Finanssikriisin pohjilta maaliskuusta 2009 Helsingin pörssin tuottoindeksi (osingot huomioiva indeksi) on noussut 191 % eli noin 17 % vuodessa. Harva onnistuu ostamaan pohjilta tai valitsemaan parhaita nousijoita, mutta pelkästään tasaisesti indeksiin sijoittamalla vuoden 2009 aikana, kun tunnelma markkinoilla oli synkkä, on tähän päivään mennessä voinut saavuttaa tuolloin tehdyille sijoituksille noin 11 % vuosituoton. Tämä on taas kerran hyvä osoitus siitä, että sijoittamalla pienissä erissä ajallisesti hajauttaen silloin kun kaikki näyttää synkältä, on melko helppoa saavuttaa keskimääräistä osakkeiden vuosituottoa parempi tuotto jopa ilman aikaa vievää osakevalintaa. Valitettavasti useimmille on psykologisesti helpompaa sijoittaa kurssien jo noustua merkittävästi, jolloin tuotot jäävät vaatimattomiksi.

Vanhoja blogimerkintöjäni lukeneet muistavat varmasti hyvin, että pyrin itse olemaan kriisien aikana aktiivisena markkinoilla. En yritä osua absoluuttiseen kurssipohjaan, vaan käytän nimenomaan edellä mainittua ajallista hajautusta osto-ohjelmien avulla, kun tiedän koko markkinan olevan aliarvostettu. Pääosin hyvien yhtiövalintojen ansiosta oma salkkuni on tuottanut vuoden 2009 alusta 273 % eli noin 21 % vuodessa. Tämä on mielestäni erittäin hyvä saavutus, kun ottaa huomioon, että noin puolet varallisuudestani on indeksisijoituksissa enkä siten täysimääräisesti hyödynnä omaa näkemystäni. Toisaalta taas 20 % sijoitussalkustani on listaamattomissa yhtiöissä, joissa tuotto on ollut huomattavasti pörssituottoa parempi. Joka tapauksessa suurimpana syynä erinomaiseen tuottoon pidän arvosijoitusstrategiaan tekemääni hienosäätöä. Aiemmin olin fokusoitunut enemmän todella halpoihin yhtiöihin (hyvin matala P/E tai P/B ja suuri ero pörssikurssin ja intrinsic valuen välillä) välittämättä niin paljon yhtiön laadusta. Vuoden 2009 aikana päätin, että jatkossa keskittyisin vain alansa parhaimpiin ja kovalla pääoman tuotolla operoiviin laatuyhtiöihin, kun niitä saa kohtuullisella hinnalla. Pienen strategiamuutoksen järkevyyttä kuvaa myös se, että 14 vuoden mittaisen sijoittajan urani keskimääräinen vuosituotto on ”vain” 12 % (mikä toki on täsmälleen tavoitteeni mukainen) johtuen alkuvuosien vaatimattomammista tuotoista. Tuottotavoitteeni on edelleen 12 % vuodessa, mutta nykymuotoisella strategiallani toivon tietysti pääseväni jatkossakin tätä parempaan tuottoon.

Korkotason madaltumisen lisäksi finanssikriisin jälkeisen periodin hyvää osaketuottoa luonnollisesti selittää kurssien alhainen lähtötaso. Jos satuit menemään ”all-in” osakkeisiin esimerkiksi vasta vuoden 2010 alusta, kun pahimmat pelot olivat jo takana, tuottosi jää hieman alle 10 prosenttiin vuodessa, jota voidaan pitää suurin piirtein keskimääräisenä osakemarkkinoiden tuottona. Finanssikriisin jälkeiselle sijoitusmatkalle on toki osunut pari korjausliikettä (ensimmäinen vuonna 2011 ja toinen tänä vuonna), kuten yleensä aina pidempään nousumarkkinaan kuuluu, mutta tämä ei ole menoa haitannut. Päinvastoin, nuo lyhyeksi jääneet laskujaksot olivat erinomaisia ostopaikkoja, jotka itsekin hyödynsin.

 

Kuva 1. Helsingin pörssin tuottoindeksin (OMX Helsinki GI) kehitys vuoden 2009 alusta lähtien.

 

Osakekurssien voimakas nousu on saanut jokaisen sijoittajan pohtimaan arvostustasojen järkevyyttä. Ovatko osakkeet kokonaisuudessaan (indeksitasolla) vielä ostohinnoissa tai löytyykö markkinoilta yksittäisiä osakkeita, jotka tarjoavat riittävän suuren tuotto-odotuksen? Vai onko ”normaali” arvostustaso jo ylitetty? Tässä kirjoituksessa esittelen kehittämäni mallin, jonka avulla seuraan Helsingin pörssin (indeksin) arvostusta ja kuvaan sen avulla näkemykseni markkinan nykyisestä hintatasosta. Tutkin myös sitä, miten hyvin malli on osannut indikoida parhaat ostopaikat finanssikriisin jälkeen. Lisäksi tarkastelen pörssin 50 suurinta yhtiötä (jotka ovat aktiivisessa seurannassani) tunnuslukujen kautta ja pohdin löytyykö näiden joukosta vielä nykyhinnoilla houkuttelevia sijoituskohteita.

 

Helsingin pörssin arvostus

Aloitetaan tarkastelu indeksitasolta. Kuvassa 2 OMXH-indeksin kehityksen rinnalle on piirretty malliini perustuva indeksin ”oikeaa arvoa” (fair value) kuvaava käyrä. Mallissa indeksin oikea arvo on normaalin arvostustason (P/E) ja indeksin yhtiöiden normalisoitujen tulosten funktio (indeksin fair value = indeksin normaali P/E x yhtiöiden normalisoitu nettotulos). Olipa kyse yksittäisistä osakkeista tai markkinaindeksistä arvostustaso (P/E) voidaan laskea oman pääoman tuoton, tuloksen kasvun ja tuottovaatimuksen avulla. Yksittäisten osakkeiden kohdalla normaalin arvostuksen määrittäminen on huomattavasti haastavampaa, koska esimerkiksi tuloksen kasvun arvioiminen on yrityskohtaisesti vaikeaa. Indeksin kohdalla tehtävä helpottuu huomattavasti, koska kasvuna voi käyttää suoraan bkt:n pitkän aikavälin keskimääräistä kasvua 5 % (koska bkt:han kuvaa nimenomaan kaikkien yhtiöiden kasvua) ja tuottovaatimuksena markkinoiden keskimääräistä tuottoa 9 %. Indeksiyhtiöiden keskimääräinen oman pääoman tuotto puolestaan määritetään yllä mainitun kasvun ja indeksiyhtiöiden keskimääräisen voitonjakosuhteen avulla.

Koska yritys kasvaa aina täsmälleen sillä nopeudella mitä uudet investoinnit tuottavat, voidaan kasvulle muodostaa kaava:

Kasvu = investointisuhde x oman pääoman tuotto

Näin ollen oman pääoman tuoton täytyy olla riippuvainen kasvusta ja investointisuhteesta:

Oman pääoman tuotto = kasvu / investointisuhde

Kun investointisuhde ilmaistaan voitonjakosuhteen (tuloksen osuus, jota ei käytetä investointeihin, vaan voidaan jakaa omistajille osinkoina tai omien osakkeiden takaisinostoina) avulla, saadaan oman pääoman tuotto selville kaavalla:

Oman pääoman tuotto = kasvu / (1-voitonjakosuhde)

Konsensusennusteiden mukaan voitonjakosuhde tälle vuodelle on noin 60 %, joten saamme indeksin oman pääoman tuotoksi 12,5 % [5%/(1-60%)]. Tämä on myös riittävän hyvin linjassa 50 suurimmalle yhtiölle yhtiökohtaisesti määrittämieni oman pääoman tuottojen keskiarvon (12,6 %) kanssa.

Muokataan seuraavaksi Gordonin perusyhtälöä ja muodostetaan kaava normaalin P/E:n laskemiseen:

P = (normaali E x voitonjakosuhde) / (tuottovaatimus – kasvu)

=> normaali P/E = (1 – kasvu/oman pääoman tuotto) / (tuottovaatimus – kasvu)

Käyttämällä edellä kuvattuja parametreja (tuloksen kasvu 5 %, tuottovaatimus 9 %, oman pääoman tuotto 12,5 %), saadaan Helsingin pörssin normaaliksi arvostustasoksi 15.

Toisin sanoen ostamalla indeksiä P/E-luvulla 15 eli arvostustason ollessa normaali, sijoittaja saa aina sijoitukselleen 9 % vuotuisen tuoton, kunhan yritysten tulokset kasvavat keskimäärin 5 % ja yhtiöiden oman pääoman tuotot säilyvät keskimäärin 12,5 % tasolla.

Olen laatinut pörssin 50 suurimmalle yhtiölle normalisoidut tulosennusteet ja, kun vertaan tulossummaa nykyiseen kurssitasoon, saan tämän hetken P/E-luvuksi 18. Vaikka laskelmani kattaa vain 50 suurinta yritystä, voidaan niiden perusteella määritettyä arvostustasoa mielestäni pitää riittävän tarkkana estimaattina koko markkinan (OMXH-indeksin) arvostuksesta. Kun verrataan aiemmin määritettyä normaalia P/E-lukua (15) tämän hetken P/E-lukuun (18), voidaan Helsingin pörssin todeta olevan kokonaisuudessaan 20 % yliarvostettu [(18-15)/15].

OMXHGI-indeksin pisteluku on tätä kirjoittaessani (20.11.) 18 930. Oikein arvostettuna tulisi indeksin pisteluvun olla 15 775 (18930/18×15), kuten voimme päätellä edellä esitetystä P/E-lukujen tarkastelusta. Kun tiedämme markkinan tuottovaatimuksen, mikä aiemmin esitetyn mukaisesti on 9 %, voimme mallintaa indeksin oikeaa arvoa (fair value) kuvavan käyrän kulkemaan indeksikäyrän rinnalla niin, että jokaisessa indeksi-käyrän ja fair value –käyrän yhtymäkohdassa indeksi on oikein arvostettu. Toisin sanoen jokaisessa yhtymäkohdassa sijoittajan tuotto-odotus indeksiin tehdylle sijoitukselle on 9 %. Fair value -käyrän yläpuolella indeksi on yli- ja alapuolella aliarvostettu.

 

Kuva 2. Helsingin pörssin tuottoindeksin (OMXH GI) kehitys ja indeksin fair value vuoden 2009 alusta lähtien.

 

Jos osakemarkkinan arvostusta tarkastellaan edellä kuvatun mallin avulla vuoden 2009 alusta lähtien, on indeksiä kannattanut ostaa 13.1.2009 ja 21.4.2009 välisenä aikana sekä 2.8.2011 ja 2.9.2013 välillä. Näinä ajankohtina indeksi on ollut aliarvostettu (muutamia poikkeuspäiviä lukuun ottamatta) ja sijoitukset ovat tuottaneet tähän mennessä keskimääräistä paremmin. Malli ei luonnollisestikaan ota kantaa yksittäisten osakkeiden ali- tai yliarvostukseen, mutta indeksin aliarvostus tietysti parantaa todennäköisyyksiä löytää myös yksittäisistä osakkeista houkuttelevia kohteita. Koska oma sijoituskohteille asetettu tuottovaatimukseni on 12 %, tulee indeksin olla yleensä selvästi alle fair valuen ennen kuin alan löytää markkinalta ostettavaa. Suorissa osakesijoituksissa tarkastelen kuitenkin jokaista yritystä erikseen eikä indeksikehityksellä ole näissä tapauksissa mitään merkitystä sijoituspäätökseeni. Pääasia on, että yksittäisen osakkeen tuotto-odotus yltää tavoitteeseeni. Indeksimalli toimii kuitenkin hyvänä työkaluna myös yksittäisten osakkeiden poimintaan, sillä se antaa hyvän yleiskuvan markkinan arvostuksesta ja vähintään varoittaa ajankohdista, jolloin houkuttelevien osakkeiden etsiminen on turhaa.

Koska kaikki mallit ovat vain malleja eli mikään malli ei tietenkään kerro täydellä varmuudella parhaita ostoajankohtia, käytän yksittäisten osakkeiden kohdalla osto-ohjelmia ajalliseen hajauttamiseen (kuten useaan kertaan olen kertonut). Aloitan ostot, kun kurssi laskee alle tavoitehintani. Yksittäisiä osakkeita en osta milloinkaan muulloin. Tästä syystä teen suoria sijoituksia vain hyvin harvoin. Indeksi- ja rahastosijoitukset puolestaan teen säännönmukaisesti kuukausittain, mutta pyrin panostamaan eniten ajankohtiin, jolloin koko markkina on aliarvostettu. Etenkin Venäjällä tallainen tyyli on toiminut erinomaisesti, sillä heilahtelut ovat olleet voimakkaita. Panostukseni 2008-2009 ja 2014-2015 vuoden vaihteisiin ajoittuneisiin RTS-indeksin kurssiromahduksiin ovat jo osoittautuneet tuottoisiksi liikkeiksi, vaikka Venäjän osakemarkkina on edelleen kaukana normaalista arvostustasosta. Kun kurssit ennemmin tai myöhemmin normalisoituvat, markkinapaniikissa tehtyjen sijoitusten koko potentiaali realisoituu.

 

Yksittäisten osakkeiden arvostus

Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan Helsingin pörssin yksittäisiä osakkeita. Yksittäisten osakkeiden seurannassa ja seulonnassa (”screenauksessa” ennen varsinaista yritysanalyysia ja osakkeen laajempaa arvonmääritystä) käytän myös samoja tunnuslukuja kuin edellä kuvatussa koko markkinan arvostustasoa kuvaavassa mallissa. Koska yrityksen arvon tärkeimmät ajurit ovat kannattavuus (jota mittaan pääoman tuotolla), kasvu (jota mittaan tuloksen kasvulla) ja liiketoiminnan riski (jota mittaan tuottovaatimuksella), on luontevaa rakentaa myös osakkeiden seulontamalli näiden tekijöiden varaan. Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi seulontamallini rakenne ja tarkastellaan sen jälkeen mallin avulla Helsingin pörssin yhtiöiden tämän hetken arvostusta.

Seuraan aktiivisesti 50 pörssin suurinta yhtiötä (plus muutamia pienempiä tapauskohtaisesti). Jokaiselle näille olen määrittänyt normaalin oman pääoman tuottotason, jolla yhtiö kykenee keskimäärin syklin yli operoimaan. Lisäksi määritän yhtiöille ns. kestävän kasvutekijän, jolla arvioin yhtiön keskimäärin kasvavan tästä ikuisuuteen. On selvää, ettei minkään yhtiön kasvu voi jatkua pitkään edes korkealla yksinumeroisella prosentilla, vaan pitkällä aikavälillä yhtiöiden kasvut lähestyvät bkt:n kasvua. Siksi käyttämieni kestävien kasvutekijöiden haarukka on 4-6 % yhtiöstä riippuen (taustalla olevaa logiikkaa olen käsitellyt tässä kirjoituksessa). Kolmanneksi olen arvioinut yhtiökohtaiseen riskiin perustuen jokaiselle yhtiölle tuottovaatimuksen. Jotta ei sorruttaisi liialliseen näpertelyyn, joka ei ole arvonmäärityksen kannalta oleellista, käytän myös tuottovaatimuksen kohdalla vain kolmea eri muuttujan arvoa (8-10 %). Logiikka on myös tässä yksinkertainen. Koska pörssi tuottaa keskimäärin 9 % vuodessa, riskiltään keskimääräinen yhtiö saa arvon 9 %. Keskimääräistä korkeampiriskiset (esim. sykliset yhtiöt ja vahvasti Venäjä-sidonnaiset yhtiöt) saavat tuottovaatimukseksi 10 % ja matalampiriskiset (esim. kiinteistösijoitusyhtiöt) 8 %. Viimeinen seulontamalliin tarvittava lähtötieto on yhtiön oman pääoman tasearvo (joko osaketta kohden tai kokonaisuudessaan riippuen siitä tarkastelenko suoraan osakekohtaista tilannetta vai koko osakekantaa). Tämän kohdalla ei tarvitse tehdä oikaisuja tai normalisointeja, vaan luvut nähdään suoraan yhtiön taseesta.

Tämän jälkeen määritän edellä kuvattujen tunnuslukujen avulla jokaisen yhtiön kassavirran, joka on mahdollista jakaa omistajille. Omistajille kuuluva kassavirta saadaan selville vähentämällä nettotuloksesta kannattavuuden ylläpitämiseen ja kasvuun vaadittavat investoinnit.

Koska tulos on pääoman tuoton ja pääoman määrän funktio (nettotulos = oman pääoman tuotto x oma pääoma) ja investoinnit kasvun ja pääoman määrän funktio (investoinnit = kasvu x oma pääoma), saamme muodostettua omistajille kuuluvan kassavirran laskemiseen kaavan:

Kassavirta = oman pääoman tuotto x oma pääoma – kasvu x oma pääoma.

Tämä voidaan ilmaista vielä lyhyessä muodossa seuraavasti:

Kassavirta = (oman pääoman tuotto – kasvu) x oma pääoma.

Kun jokaisen yhtiön kassavirta on laskettu, sovellan Gordonin perusyhtälöä osakkeiden fundamenttiarvon (fair value) määrittämiseen:

Fair value = kassavirta / (tuottovaatimus – kasvu)

Lopuksi vertaan jokaisen yhtiön fundamenttiarvoa pörssikurssiin ja muodostan listan houkuttelevimmista osakkeista. Kun lähtötiedot ja kaavat on kerran syötetty taulukkolaskentaohjelmaan (esim. Excel), listan päivittäminen onnistuu käden käänteessä. Ainoastaan osakkeiden pörssikurssit vaativat aktiivista säännöllistä päivittämistä (ja nekin voi ajaa tai kopioida suoraan laskentataulukkoon monilta eri verkkosivuilta). Yhtiöiden tulosraportoinnin yhteydessä (kvartaaleittain tai vuosittain) päivitän yhtiöiden oman pääoman tasearvot. Oman pääoman tuoton, kasvun ja tuottovaatimuksen päivittäminen tapahtuu vain silloin, kuin yhtiön narratiivi (”sijoitustarina”) muuttuu (ks. taulukko 1).

 

Taulukko 1. Narratiivin muutoksen tasot.

 

Taulukossa 2 on nähtävillä seurannassani olevien yhtiöiden tunnuslukuperusteiset arvonmääritykset edellä kuvatulla logiikalla (oma pääoma kuvastaa Q3-raportoinnin jälkeistä ennustettani tälle vuodelle). Yhtiöt on esitetty aakkosjärjestyksessä. Lisäksi viimeisellä sarakkeella on kommenttini yhtiön laadusta (hyvä, kohtuullinen, heikko). Arvio on osin subjektiivinen, mutta taustalla on kuitenkin aina yhtiön nykyinen kannattavuus ja kasvupotentiaali sekä analyysini yhtiön tuloksen vakaudesta ja velkaisuudesta. Korkean pääoman tuoton, hyvät kasvunäkymät, vähän heiluvan tuloksen ja vahvan taseen omaavat yhtiöt luokittelen aina laadultaan ”hyväksi”. Joidenkin yhtiöiden kohdalla teen myönnytyksiä, jonkin kriteerin suhteen, jos jokin toinen kriteeri on riittävän vahva. Valitettavasti Helsingin pörssissä tällaiset ”hyvät”-yhtiöt ovat harvassa, kuten taulukosta 2 voidaan havaita.

 

Taulukko 2. Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden tunnuslukuperusteinen arvonmääritys (osakekurssi kuvaa tilannetta 20.11.2015).

 

Taulukossa 3 on esitetty samojen yhtiöiden arvotuskertoimet. Vertaamalla normaalia P/E-lukua (osakkeen fair valuen ja normalisoidun EPS:n osamäärä) ja nykyisellä osakekurssilla laskettua P/E-lukua (osakekurssin ja normalisoidun EPS:n osamäärä) keskenään, saa nopeasti kuvan osakkeen ali- tai yliarvostuksesta. Normaali P/E on siis toisin sanoen yrityksen fundamentteihin (pääoman tuotto, kasvu, tuottovaatimus) perustuva P/E, jolla yhtiö tulisi arvostaa pörssissä. Jos nykyiseen pörssikurssiin perustuva P/E-luku on korkeampi, on osake yliarvostettu ja päinvastoin. Sama logiikka pätee P/B-lukuun.

 

Taulukko 3. Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden arvostuskertoimet.

 

Katsotaan seuraavaksi mitkä yhtiöt ovat seulontamallini mukaan houkuttelevimpia sijoituskohteita tällä hetkellä. Kiinnittämällä huomio ainoastaan yhtiöiden arvostukseen, laadusta välittämättä, listani TOP 10 näyttää seuraavalta:

 

Taulukko 4. Arvostukseltaan houkuttelevimmat osakkeet Helsingin pörssissä (TOP 10).

 

Blogiani seuranneille ei liene yllätys, että Fortum komeilee listan ykköspaikalla. Vaikkei yhtiö pääsisikään tulevaisuudessa tavoittelemaansa 12 % pääoman tuottoon, vaan ROE jäisi vain 9 % tasolle ja kasvu pysyisi alle bkt:n kasvun (mikä toimialalla on hyvin todennäköistä), seulontamallini näyttää yhtiölle peräti 37 % aliarvostusta ja 22,5 EUR tavoitehintaa. Osittain tätä selittää keskimääräistä maltillisempi 8 % tuottovaatimus, mutta pidän Fortumia Venäjä-riskistä huolimatta keskimääräistä pienemmän riskin sijoituksena. Sama näkemys riskistä vaikuttaa olevan useimmilla analyytikoilla.

Kakkospallille yltää Tikkurila. Seulontamallini antaa osakkeelle 26 % aliarvostuksen ja 21,7 EUR tavoitehinnan. Tikkurilan markkina ei itsessään kasvane juuri bkt:n kasvua nopeampaan tahtiin, mutta uskon yhtiön jatkavan tulevaisuudessa hyvien yritysostojen sarjaansa ja valtaavan näin markkinaosuutta. Siksi käytän kestävänä kasvutekijänä 6 %. Tikkurila on tuloksen tasaisuudessa ja ennustettavuudessa pörssin aatelia, mutta pidän yhtiön riskiä Venäjä-sidonnaisuuden takia keskimääräisenä, jolloin tuottovaatimus on 9 %. Normaaliksi oman pääoman tuotoksi olen arvioinut 20 %, jolloin tuotolla on varaa tippua nykytasosta.

Katsotaan vielä esimerkin omaisesti kolmantena listalla olevaa Lassila & Tikanojaa. Malli antaa osakkeelle 24 % aliarvostuksen ja 23,3 EUR tavoitehinnan. Fortumin tapaa yhtiö on kohtuullisen vähäriskinen (tuottovaatimus 8 %). Kasvu tullee olemaan pitkällä aikavälillä bkt:n mukaista ja oman pääoman tuotto keskimäärin 14 % tasolla.

Jokainen TOP 3 -osakkeista täyttää ”hyvän” yhtiön kriteerini, joten periaatteessa voisin hankkia jokaista niistä salkkuuni (laadultaan kohtuullisia yhtiöitä ostan vain huippusuurella alennuksella ja heikoista yhtiöistä yritän pysyä erossa). Ongelma piilee kuitenkin siinä, että markkinoiden (yhtiökohtaiseen riskiin perustuvaa) tuottovaatimusta käyttäen aliarvostetuiksi luokitellut osakkeet eivät vielä ole omasta näkökulmastani houkuttelevia. Tämä johtuu siitä, että tuottovaatimukseni on korkeampi (12 %). Vain Fortumin aliarvostus on tällä hetkellä sen verran merkittävä, että yhtiö tarjoaa tavoitteideni mukaisen tuotto-odotuksen. Fortumin osto-ohjelma onkin edennyt täysin suunnitelmieni mukaan (1. osto 20.7. hinnalla 15,95 EUR, 2. osto 24.8. hinnalla 14,05 EUR ja 3. osto 28.9. hinnalla 13,35 EUR). Muiden yhtiöiden kohdalla odottelen edelleen kurssien laskua.

Vaikka keskimääräistä markkinoiden tuottovaatimusta käyttävällä sijoittajalla ostovaihtoehtoja on hieman enemmän, ei runsaudenpulasta voi puhua. Taulukon 4 osakelistaus tukee hyvin indeksimallin antamaa kuvaa osakkeiden yliarvostuksesta. Ainoastaan kuutta osaketta (Fortum, Tikkurila, Lassila & Tikanoja, Outotec, Technopolis, Sponda) voidaan pitää aliarvostettuna. Ja kun taas huomioidaan, että mallit ovat vain malleja eli aliarvostuksesta kannattaa puhua vasta mallin antamien merkittävien aliarvostusten (Fortum, Tikkurila, Lassila & Tikanoja, Outotec) kohdalla, näyttää tilanne sijoittajan kannalta lohduttomalta.

Sivuhuomiona on lopuksi pakko mainita kolmesta kiinteistösijoitusyhtiöstä, jotka nousevat TOP 10 –listalle, sillä moni varmasti ihmettelee miksi olen luokitellut ne laatukategoriaan ”heikko”. Sinällään esim. Technopolis on varmasti ihan kohtuullisen hyvä yhtiö, mutta en itse lähtökohtaisesti pidä kiinteistöyhtiöistä ja kuten totesin, laatuluokitukseni on osin subjektiivinen. Hieman kärjistäen (jotta pointtini tulee esille) syy tälle on se, että kiinteistöihin sijoittamalla ei lähtökohtaisesti voi koskaan yltää osakemarkkinoiden vaatiman tuoton tasolle. Kiinteistöt kun eivät ole osakkeita, vaan kiinteistöjä. Näin ollen kiinteistöihin sijoittavat yhtiöt tulevat pitkässä juoksussa tekemään omalle pääomalleen vivutettuna maksimissaan vain noin 7 % tuottoa. Osakemarkkinat kuitenkin odottavat osakkeilta vähintään noin 8 % tuottoa (vähäriskisimmistä kohteista), joten kiinteistösijoitusyhtiöt eivät tuota omistaja-arvoa. Tämä on myös selitys sille, miksi kiinteistösijoitusyhtiöillä käydään kauppaa pörssissä pääasiassa aina vähän alle tasearvon. Tämä on sijoittajille ainoa tapa varmistaa tuottovaatimuksen toteutuminen. Koska oma tuottovaatimukseni on keskimääräistä huomattavasti korkeampi, en tule ikinä löytämään kiinteistösijoitusyhtiötä, joka olisi hinnoiteltu niin matalalle, että voisin sellaista ostaa.

R.W.

 

___________

Kirjoittaja omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Cramon, Fortumin, Konecranesin, Nesteen, Nokian, Nokian Renkaiden ja Sampon osakkeita.

Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Kuvalähde: tivi.fi

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Volkswagen kriisi: miksi huijata jos ratkaisu on helppo?

To, 26/11/2015 - 16:11

 

Volkswagenin toimitusjohtaja Matthias Müller kertoi kuluneella viikolla, että huijausmoottoreiden korjaaminen sääntöjen mukaisiksi ei tulisi maksamaan niin paljon kuin ensin oli kuviteltu. Analyytikoiden arviot korjauskuluiksi ovat, moottorista vähän riippuen vaihdelleet 200 ja 1000 dollarin välillä. Mutta jos tämä on näin helppoa, miksi VW:n insinöörit alun perin katsoi huijaamisen tarpeelliseksi?

Dieselmoottoreita suunniteltaessa moottorin ominaisuuksista voi valita vain kaksi kolmesta: teho, kulutus ja/tai päästöt. Koska Volkswagenin ehdottama korjaussarja alentaa päästöt, teho tai taloudellisuus todennäköisesti kärsivät. Sijoittajan ja kriisimoottorilla varustetun auton omistajan kannattaa siis pitää silmällä korjaussarjan vaikutusta moottorin muihin ominaisuuksiin. Ryhmäkanteiden korvausvaatimukset ja Volkswagenin lopulliset kulut määrittyvät pitkälti tämän pohjalta.

Taustaa

Volkswagenia keitetään tätä kirjoitettaessa kolmessa sopassa. Ensinnäkin yhtiö on jäänyt kiinni siitä, että insinöörit asensivat 11 miljoonaan autoon huijausohjelmiston vääristämään typen oxidi-, eli NOx päästöjä. NOx aiheuttaa muun muassa smogia, happosadetta (acid rain) ja otsonia. Tämän huijauksen on laskettu aiheuttavat noin miljoonan tonnin ylimääräiset päästöt vuodessa, mikä vastaa Iso-Britannian vuosittaista yhdistettyä kokonaispäästömäärää.

Toiseksi Yhdysvaltojen ympäristövirasto (EPA) kyseenalaistaa noin 85 000, kolmen litran dieselmoottorilla varustetun auton ohjelmiston toimintaperiaatetta, mikä saattaa olla laiton Yhdysvalloissa (mutta ei Euroopassa).

Kolmanneksi noin 800 000:ssa, vuoden 2016 mallin autoissa on todettu epäjohdonmukaiset hiilidioksidipäästöt. Volkswagen selvittää parhaillaan koskeeko tämä myös muita vuosimalleja. Mikäli hiilidioksidipäästöt ovat keinotekoisen alhaiset, voi sillä olla vaikutusta myös suomalaiseen autoverotukseen.

Volkswagen konsernin dieselautoille on vuosien varella jaettu useita ympäristöpalkintoja, esimerkiksi Green Car of The Year Award ja Eco-Friendly Car award.

Dieselmoottorin haaste

Dieselmoottori puristaa ilmaa ja polttonestettä uskomattoman korkeaan paineeseen ja kuumuuteen, mikä itsessään aiheuttaa kaasun syttymisen (eli sytytystulppia ei tarvita). Dieselmoottoreiden korkeammat toimintapaineet antavat bensiinimoottoreita korkeamman vääntövoiman. Lisäksi diesel-polttoaineessa on enemmän energiaa kuin bensiinissä. Näistä syistä dieselmoottori saavuttaa bensiinimoottoreita paremmat kulutusarvot.

Kohtalaisen jalostamattomana nesteenä diesel sisältää kuitenkin suhteellisen paljon epäpuhtauksia kuten rikkiä, mikä varsinkin ennen vanhaan näkyi dieselautojen savuamisena. Autonvalmistajat ovat kuitenkin ajan mittaan oppineet käsittelemään dieselautojen pakokaasut siten, että päästöarvot ovat lähennelleet bensiinimoottoreiden arvoja. Mutta niillä kuumuuksilla ja paineilla joilla dieselmoottorit synnyttävät eniten tehoa, syntyy myös eniten NOxia.

Kohtalokas päätös

NOx -päästöjen hallitseminen onkin osoittautunut erittäin haastavaksi. Merecedes-Benz kehitti BlueTec -teknologian, joka ruiskuttaa pakokaasujärjestelmään ureaa (eli tosiaan virtsa-ainetta), joka (kolmen edeltävän puhdistusvaiheen jälkeen) muuttaa muuten karkuun pääsevän NOxin typeksi ja vedeksi. Tämä ratkaisu ei vähennä taloudellisuutta tai tehoja, mutta vaatii urean lisäystä (keinolla tai toisella).

Volkswagen sen sijaan päätti kehittää NOx -loukun, joka pesusienen tavoin imee itseensä haitallisen NOxin. Kun loukku noin 10 minuutin välein täyttyy siihen ruiskutetaan muutaman sekunnin ajan polttoainetta, joka tekee NOxista vaaratonta. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että Volkswagen ei onnistunutkaan kehittämään vähäpäästöistä ja tehokasta dieselmoottoria. Moottoreista katosivat joko teho tai taloudellisuus.

Helppo ratkaisu?

Jos NOxin poistaminen pakokaasuista ilman tehon tai taloudellisuuden huononemista on ollut näin vaikeaa, miten ongelmaan on nyt parissa kuukaudessa keksitty helppo ratkaisu? Lisäksi jos ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, miksi insinöörit olisivat kehittäneet huijauskeinon?

Varmaa on, että Volkswagen haluaa katkaista negatiivisten uutisten tulvan, kriisin syvenemisen ja kustannusten kasautumisen. Yhtälailla varmaa on, että NOxin poistaminen pakokaasuista ilman muita seuraamuksia ei ole helppoa. Varmaa on sekin, etteivät autonomistajat hyväksy merkittävä tehonalenemisia tai korkeampia kulutusarvoja.

Korvausvaateet ja kurssikehitys

Volkswagen on aiheuttanut asiakkailleen haittaa alentuneen jälleenmyyntiarvon, ylimääräisen vaivan ja (valikoidusti, sekä eriävässä määrin) huonon omatunnon muodossa. Arviot näiden seuraamuksista yhtiölle, kuten myös kertyvät sakot, myyntimenetykset ja korjauskulut näkyvät jo yhtiön osakekurssissa.

Mutta jos käy ilmi, että Volkswagen on huijannut myös hiilidioksidipäästöissä tai, että sen ehdottamilla korjauskeinoilla on nykypuheita suuremmat vaikutukset moottoreiden tehoille ja taloudellisuuksille, korvausvaateet voivat helposti nousta luultua merkittävämmiksi.

Jos kriisikiesisi korjauksen jälkeen vaikuttaa tehottomalta, etkä mielestäsi ole saanut asianmukaista korvausta, korjaa tilanne pystyttämällä ryhmäkanne ja myymällä Volkkaria lyhyeksi.

 

Yleisiä lähteitä: LivescienceMoottoriThe Guardian.

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

 

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Pari sanaa erikoistilanteista osakemarkkinoilla

Ke, 25/11/2015 - 15:21

Osakemarkkinoilla voi valita kohteensa monella tapaa. Tällä palstalla on käytetty huomattava määrä millimetrejä osinkojen ennustettavuutta ja niiden asteittaista kasvua kuvaavaan näkökulmaan yhtiövalinnoissa. Tässä merkinnässä kuitenkin tarkastelen ostokohteiden valintaprosessia hieman laajemmin erikoistilanteiden valossa. Mitkä asiat ovat olennaisia syklisissä yhtiöissä tai nopean kasvun kohteissa? Entä käänneyhtiöissä tai osien summaa laskettaessa?

Seuraavat jaottelut noudattelevat rakenteen osalta Peter Lynchin One Up on Wall Street -kirjassa lanseeraamaa kategorisointia. Jokaisen väliotsikon tulkinnoista vastaan kuitenkin itse.

Perustilanne

– Katso osakkeen tuloskerrointa eli p/e-lukua. Vertaa sitä muiden saman toimialan osakkeisiin kartoittaaksesi, hinnoitellaanko yhtiö keskimääräistä korkeamman vai matalamman laatutason kohteeksi. Sitten vertaa hinnoittelua yhtiön reaaliseen toimintaan, kuten myyntiin ja suhteelliseen kannattavuuteen selvittääksesi, onko nykyinen hintalappu perusteltu faktojen valossa. Pyri hahmottamaan myös tulevaisuuden kehitysnäkymä sekä toimialalla että yhtiökohtaisesti. Perustuuko yhtiön kasvutarina markkinaosuuksien voittoon vai koko alan kasvuun?

– Edeltävän ohella pyri kuitenkin hahmottamaan yhtiön arvostustaso järkevälle pallokentälle myös irrallaan muun pörssin arvostuskertoimista. Kuplassa kaikki on kallista, eikä pieni suhteellinen alennusmyynti silloin pelasta.

– Selvitä institutionaalisten (suur)sijoittajien ja ulkomaisten sijoittajien omistukset yhtiössä. Mitä pienempi heidän osuutensa on, sitä parempi. (Tämä perustunee Lynchin sanomana siihen, että mikäli suurpääoma kiinnostuu myöhemmin osakkeesta, on sijoittaja ehtinyt jo hankkia omistuksensa ennen kysynnän kasvua.)

– Tutki yhtiön ja sen sisäpiirin osakekaupat. Ostaako yhtiö takaisin omia osakkeitaan? Ostaako yhtiön johto johtamansa yhtiön osakkeita nykyhinnoilla? Molempien (yhtiön ja johdon) ostot ovat positiivisia merkkejä. Erityisen positiivista on, jos useampi yritysjohdon jäsen hankkii yhtiön osakkeita samanaikaisesti omalla rahallaan.

– Kartoita yhtiön viime vuosien tuloskasvu ja sen tasaisuus. Mitä ennustettavampaa ja ripeämpää kasvu on, sen parempi. Ja mitä parempi kasvunäkymä on, sitä korkeampi p/e-luku on sijoitushetkellä perusteltavissa.

– Varmistu siitä, että yhtiö on vakavarainen ja maksukykyinen. Heikossa suhdanteessa vahvat yhtiöt voivat investoida tulevaan kasvuun paremmin kuin heikot kilpailijat, jotka saattavat päätyä myös vahvojen kilpailijoidensa syömiksi halpaan hintaan taantumassa. Vakavaraisuus luo lisäksi puskuria osingonmaksukyvyn säilymiselle yli aikojen.

– Tutustu yhtiön kassatilanteeseen hahmottaaksesi yhtiön velattoman arvon. Suuri kassa ei välity tuloslaskelmaan välittömästi, mutta siinä voi piillä merkittävä arvo pidemmässä juoksussa. Kassa realisoituu aikanaan omistajan hyväksi joko tuottavina investointeina (tulos kasvaa) tai suurina osinkoina (sijoittajan poistamaton hankintahinta laskee ja siten nykyinen tuloskunto tuottaa kohtuullisesti jäljelle jäävälle sijoituspääomalle). Kassan avulla voi myös pyrkiä hahmottamaan kurssikäyrän järkiperusteista pohjakosketusta: jos yhtiön kassassa on riihikuivaa käteistä 10 euroa osakkeelta, on epätodennäköistä, että ainakaan selvästi voitollinen yhtiö valahtaisi tämän arvostustason alle osakemarkkinoilla.

– Suuren kokoluokan yhtiöt kasvavat usein keskimääräistä hitaammin, mutta kuitenkin keskimääräistä varmemmin jo vakiintuneesta markkina-asemastaan johtuen. Koska kasvuelementti on vaatimaton, muodostuu sijoitustuotto näissä kohteissa ensisijaisesti osingoista. Siksi sijoitushetkellä kannattaa varmistua siitä, että pohjaosinkotuotto on riittävän korkea. Toisaalta on myös syytä varmistaa, että yhtiö on ollut historiassa vakaa ja asteittain voitonjakoaan kasvattava osingonmaksaja. Ja koska sijoitusten arvo on aina tulevaisuudessa, on lopuksi syytä analysoida osingonmaksunäkymän kehittyminen jatkossa.

– Voit lisätä turvamarginaalia osinkovirtasi jatkumisen suhteen, mikäli varmistut siitä, että sijoitushetken osinko jää selvästi alle sataan prosenttiin, mielellään alle 70 prosenttiin, yhtiön nettotuloksesta. Näin osinkotasolla on puskuria tilapäisesti heikon suhdannevaiheen varalle. Jos osingonjakosuhde on lähellä sataa prosenttia tai jopa yli sen, on nykyosinko riskivyöhykkeellä. Mainittakoon kuitenkin, että poikkeuksellisen hyvät yhtiöt voivat jakaa lähes koko tuloksensa osinkoina, kasvaen silti.

– Siinä missä suuret vahvan markkina-aseman osinkoyhtiöt eivät tule todennäköisesti poistumaan konkurssi niskassaan markkinoilta, ne eivät kovinkaan todennäköisesti löydä enää huiman nopeaa kasvuvaihdetta. Siksi sijoittajan hankintahetken p/e-kerroin määrittää pitkälle sijoitustuoton tulevaisuudessa. Mitä matalammalta tasolta mukaan on mahdollista hypätä, lähtökohtaisesti sitä parempi. Huomionarvoista on tarkastella laskukaavassa myös e-tekijää siitä näkökulmasta, ettei se sisällä poikkeuksellisen hyvää kannattavuutta esimerkiksi kertaluonteisen erän tai kuumentuneen suhdanteen vuoksi.

– Etsi kriittisellä silmällä tekijöitä, kuten uutta teknologiaa tai uusia jakelukanavia, jotka voisivat murtaa vakaan yhtiön markkina-aseman ja ansaintamallin tulevaisuudessa.

Sykliset toimialat

– Seuraa kysynnän ja tarjonnan kehittymistä toimialalla. Mikäli alalle puskee sankoin joukoin uusia toimijoita, pitäisi hälytyskellojen soida ylikuumentumisen ja tulevan romahduksen merkiksi. Myös varastotasojen kehittyminen on olennaista syklin tunnistamiseksi.

– Oleta laskeva p/e-luku kohti suhdanteen huippua ja kasvava kohti suhdanteen pohjaa (koska sijoittajat ennakoivat tuloskunnon käännettä).

– Mitä jyrkempi suhdannepudotus, sitä ripeämpi seuraava nousu (ei kuitenkaan aina, mikäli toimialan rakenteet muuttuvat pysyvästi rysäyksessä).

Nopean kasvun yhtiöt

Selvitä, että huimaan kasvuvireeseen ennusteiden mukaan yltävä tuote muodostaa merkittävän osan yhtiön liiketoimintakokonaisuudesta. Muussa tapauksessa tuotekategorian kasvu ei välity tuntuvasti konsernitason lukuihin.

– Eduksi lasketaan, mikäli yhtiön kasvumalli on osoittanut toimivuutensa jo useilla eri maantieteellisillä markkinoilla.

– Hahmota, mistä kasvun tavoittelemisen rahoitus tulee. Riittääkö yhtiön muiden yksiköiden jo olemassa oleva tulovirta rahoittamaan kasvuhankkeet? Vai käydäänkö tarvittaessa omistajien pusseilla? Miten käy osingonmaksun kasvuvaiheen aikana?

Käänneyhtiöt

– Kartoita, kuinka lähellä yhtiö on velkojien haltuun joutumista? Toisin sanoen millainen aikaikkuna yhtiöllä on kääntää päivittäinen liiketoimintansa kannattavaksi?

– Tutki, johtuvatko yhtiön ongelmat suhdannekohtaisista, toimialakohtaisista vai yhtiökohtaisista syistä (tai miten nämä painottuvat). Suhdanne kyllä kohenee aikanaan. Toimialan kannattavuus voi muuttua pysyvästi rakennemurroksen takia. Yhtiökohtainen kriisi ei välttämättä selviä koskaan. (Todettakoon, että joka vaihtoehto sisältää merkittävän tuottopotentiaalin, mutta eri riskeillä.)

Uudelleenjärjestelytapaukset

– Vaikka liiketoiminnan tuloskunto olisi heikko, voi omaisuuserillä olla yhä realisointiarvoa. (Sen vapautuminen tosin vaatii aktiivisen omistajan ilmaantumisen, muutoin piiloarvo laskee jatkuvasti tappioputken mukana.)

– Selvitä, kuinka paljon omaisuuteen kohdistuu velkarahoitusta. Velkojat saavat yhtiön purkutilanteessa omansa ennen osakkeenomistajia. Muuan tavarataloyhtiön kohdalla on saanut lukea jopa analyysejä, joissa on laskettu osien summalla yhteen vain omaisuuseriä, muttei ole huomioitu lainkaan velkaa.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Brian Rinker / Foter.com / CC BY

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Verokompa Talentumin myynnissä Almalle

Su, 22/11/2015 - 18:30

Alma Media ilmoitti syyskuun lopulla ostavansa koko Talentumin oltuaan jo vuodesta 2001 yhtiön suurin osakkeenomistaja. Alma teki Talentumin muille osakkeenomistajalle tavallisuudesta poikkeavan vaihtotarjouksen. Jokaisesta Talentumin osakkeesta tarjottiin 0,25 Alma Median osaketta sekä 0,70 euron käteisvastike. Tarjousaika, joka alkoi 15.10.2015, päättyi 12.11.2015. Alma Median vaihtotarjoukseen tartuttiin niin hyvin, että yhtiöllä on nyt hallussaan 95 prosenttia Talentumin osakkeista ja pääsee pakkolunastamaan loput. Talentumin entisillä osakkeenomistajilla on kuitenkin ongelma. Miten verottaja suhtautuu osakevaihtoon?

Normaalitilanne on täysin yksiselitteinen. Mikäli julkinen ostotarjous tehdään käteisvastikkeella, tarjouksen hyväksyjä maksaa veroa mahdollisesta luovutusvoitostaan. Lähes yhtä tavallista on, että ostava yhtiö tarjoaa vaihdossa omia osakkeitaan ostettavan yhtiön omistajille. Tällaisen vaihtotarjouksen hyväksymistä ei pidetä osakkeiden myyntinä eikä se aiheuta veroseuraamuksia, vaan osakeomistus jatkuu yhtiömuutoksesta huolimatta. Mutta entäpä silloin, kun vaihdossa saadaan sekä osakkeita että käteistä?

Tällaiset sekatarjoukset ovat erittäin harvinaisia. Joskus sentään annetaan ostettavan yrityksen osakkeenomistajan valita, maksetaanko hänelle osakkeilla vai käteisellä. Aikaisemmin 2000-luvulla on vain kolme kertaa tarjottu sekä rahaa että osakkeita. Niissäkin kerran aikaisemmin asialla oli Alma Media, joka Almanova-nimisenä vuoden 2005 monimutkaisessa järjestelyssä osti vanhan Alma Median ja otti sen jälkeen Alma Media -nimen itse käyttöön. Sekä rahaa että osakkeita tarjottiin myös Novo Groupin omistajille vuonna 2003, kun ostajana oli ruotsalainen WM-Data, sekä FIMin suuromistajille, kun sittemmin konkurssiin mennyt islantilainen Glitnir oli ostoretkellä vuonna 2007.

Mutta palataan vielä verokysymykseen. EVL:n 52 f § (laki elinkeinotulon verottamisesta) ja siihen viittaava TVL  45 § (tuloverolaki) valaisevat asian. EVL:n 52 f § 1 momentissa todetaan näin:

Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tai, jos osakeyhtiöllä jo on enemmän kuin puolet äänimäärästä, hankkii lisää tämän yhtiön osakkeita ja antaa vastikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan tai hallussaan olevia omia osakkeitaan. Vastike saa olla myös rahaa, ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa.

Tuota lainkohtaa voisi Talentumin tapauksessa kääntää selkokielelle siten, että kyse on mitä suurimmalla todennäköisyydellä veronalainen luovutus. Se merkitsee käytännössä sitä, ettei pelkästään käteisosuus vaan koko vastike (ml. vaihdossa saadut Alma-osakkeet) on veronalaista tuloa. Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osalta Alma Median päätti toteuttaa tarjouksensa 17.11.2015. Vaihdossa annetut Alma Median osakkeet sekä käteissuoritus tulivat kunkin arvo-osuustilille 20.11.2015.

Verojuristit voinevat kiistellä siitä, kumman päivämäärän mukaan Talentumin luovutushintaa pitää laskea. Henkilökohtaisesti lähtisin liikkeelle uusien osakkeiden saantihetkestä 20.11.2015, josta päivästä myös näiden uusien Alma-osakkeiden omistusaika alkaa. Kyseisenä päivänä Alma Median päätöskurssi oli 2,93 euroa. Talentumin osakkeiden luovutushinta on siten käteis- ja osakevastikkeiden yhteismäärä eli 2,93*0,25 + 0,70 = 1,4325 euroa. Alkuperäisestä hankintamenosta riippuu, syntyykö veronalaista luovutusvoittoa tai vähennyskelpoista luovutustappiota. Talentumin oma päätöskurssi 20.11.2015 oli 1,38 euroa, mutta hinnoittelu on jo varsin epäluotettavalla pohjalla, kun liikkeellä olevia osakkeita on enää vain viitisen prosenttia kokonaismäärästä.

Meillä on Alma Median osakkeita, joista osa on tullut vaihtotarjouksen yhteydessä.

Kim Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Hyvän sijoituskohteen tuntomerkit Buffettin mukaan

To, 19/11/2015 - 16:01

Warren Buffettin tiedetään sijoittaneen vuosien varrella pitkälti arvosijoittamisen periaatteiden mukaan. Toki mukaan on mahtunut lukuisia erikoistapauksia ja myös riittävän suurten ostokohteiden kaarti on kaventunut, mutta perusteet ovat säilyneet. Tarkastelen tässä merkinnässä yritysostoprosessin pääpiirteitä Buffettin silmin.

Buffett tekee sijoituspäätöksensä neljää eri ulottuvuutta tarkastelemalla. Ne ovat suorituskykyinen johtaminen, liiketoiminnan suotuisat pitkän tähtäimen näkymät, bisneksen ja osakkeen kehityksen ennakoitavuus sekä huokea sisäänmenohinta suhteessa edeltävien kolmen kohdan laatuun.

Seuraavassa käsittelen näitä kantavia ulottuvuuksia, mukaillen teosta Warren Buffett Accounting Book (Brodersen & Pysh).

1. Suorituskykyinen johtaminen

a) Matala velkaantuneisuus
b) Hyvä maksuvalmius
c) Korkea ja vakaa oman pääoman tuottokyky
d) Omistaja-arvon kasvattamiseen kannustava palkitsemisjärjestelmä

Korkea velkaantuneisuus voi ääritapauksessa tuhota parhaimmatkin liiketoiminnat, koska heikko tase rajoittaa joustavuutta yritysjohdon ja omistajien päätöksenteossa. Erittäin korkean velkaantuneisuuden yhtiöt ovat ”parhaimpien liiketoimintojen” sijaan useimmiten hyvin heikon kannattavuuden yhtiöitä – ja mikäli nämä saavat tuloskuntonsa oikenemaan, ovat velkojat lähtökohdan mukaan saamassa omansa takaisin aina ennen osakkeenomistajia.

Korkea velkaantuneisuus siis muodostaa monessa tapauksessa liian suuren riskiprofiilin omistajalle, joskin kolikon kääntöpuolella on myös huima tuottomahdollisuus, mikäli osakkeita hankitaan jo vaikeuksien iskettyä (mutta edessä olisi kuitenkin ihmeen kaupalla niiden selviäminen). Tämä ei kuitenkaan yleensä sovi Buffettin ajatusmaailmaan, jossa ongelmia on helpompi välttää kuin korjata.

Hyvä maksuvalmius (se, että kassassa on jatkuvasti likvidejä varoja laskuja varten) mahdollistaa käytännön tasolla joustavuuden, siinä missä edellä kuvattu velkaantuneisuus liittyy pidemmän ajan vakavaraisuuteen. Kärjistäen ulosottomiehen voi saada kintereilleen, vaikka vakavaraisuutta on kirjanpidossa mutta maksuvalmius puuttuu.

Korkea oman pääoman tuottokyky vastaa käytännössä selvästi kaksinumeroista vuotuista prosenttituottoa omistajien varoille yhtiön taseessa. Tätä voidaan perustella siten, että esimerkiksi sijoittajien tuottovaatimuksena yleisesti pidettävää noin kymmentä prosenttia matalammat tuottoasteet eivät luo sanottavaa lisäarvoa omistajan ottamaan ja kantamaan riskiin nähden. Sinänsä liiketoiminnan positiivinen nettotulos ei siis suoraan luo arvoa omistajille, jos omaa pääomaa on sijoitettu paljon ja niille saatava prosenttituotto laahaa riskeihin nähden (tuloslaskelmahan huomioi vain vieraan pääoman kustannukset, ei omistajien tuottovaatimusta).

Olennaista Buffettin filosofian mukaisessa tarkastelussa on myös vakaus eli jatkuva kannattavuus yli suhdannesyklin. Huonokin yhtiö takoo kovaa pääoman tuottoa nousuveden aikaan, mutta laskuvedessä sen todelliset karvat paljastuvat. Pitkäjänteinen omistajahan saa keskimääräisen oman pääoman tuottotason, koska hän ei treidaa osakkeitaan.

Suorituskykyisen johtamisen viimeinen ulottuvuus on muuttuvan kompensaation tarkastelu. Se tarkoittaa optimitilanteessa sitä, että yritysjohdon kannustimet on asetettu omistaja-arvon, ei yritystoiminnan kokoluokan kasvuun. Esimerkiksi optiojärjestelmien kohdalla on huomioitava se, ettei ohjelman rakenne saa houkutella johtoporrasta ottamaan liian suuria lyhyen tähtäimen riskejä äkkirikastumisen toivossa (siinä missä downside jää lähtökohtaisesti aina vain omistajille, jotka omistavat pitkäjänteisesti).

Myös ylipäätään paikallaan olevan yritysjohdon laatu on sijoitusanalyysin keskeinen kriteeri laadullisesta näkökulmasta, koska uudella osakkeenomistajalla on harvoin tarjota rahojensa lisäksi myös uutta johtajaa.

2. Liiketoiminnan suotuisat pitkän tähtäimen näkymät

a) Aikaa ja kulutusta kestävät tuotteet/palvelut
b) Verojen minimointi

Eri suhdannevaiheiden yli kestävä kysyntä yhtiön tuotteita kohtaan on menestyksekkään sijoitustoiminnan peruskivi. Asiakkailta tuleva tuotteiden ja palveluiden käytöstä peräisin oleva rahahan on itse asiassa karkeasti ottaen ainoa yhtiön sisään tuleva kassavirta. Muut tuloslaskelman erät ovat yleensä kustannuksia eli yhtiöstä ulos lähtevää kassavirtaa.

Pitkän tähtäimen näkymien osalta Buffett edellyttää ostokohteiltaan yleensä sitä, että esimerkiksi väestönkasvuun tai toimialan teknologiseen kehittymiseen liittyvät tekijät kasvattavat koko toimialan ansaintapotentiaalia pitkässä juoksussa trendinomaisesti. Näin yhtiökohtaisen kilpailukyvyn osalta pohdittavaksi jää se, millaisen markkinaosuuden eli siivun tästä ansaintamahdollisuudesta yhtiö rouhaisee.

Edeltävä toimialan trendinomainen ansaintapotentiaalin kasvu on lähtökohta, joka karsii rajulla kädellä pois sellaisia ostokohteita, joiden toimialat voidaan katsoa pitkässä juoksussa auringonlaskun aloiksi (esimerkiksi uuden jakelukanavan tai teknologian rantautumisen myötä).

Verotukseen liittyvä pitkän tähtäimen ulottuvuus on hieman provokatiivinen. Se on kuitenkin monella tavalla olennainen, koska sijoitussalkun alimmalle riville muodostuu vuosikymmenten mittaan valtava ero riippuen siitä, maksaako sijoittaja tai yhtiö veronsa vuosittain vai ainoastaan tarkasteluajanjakson lopussa. Korkoa korolle -mekanismi toimii parhaiten, kun sijoittaja omistaa pitkäjänteisesti ja sijoittaa vuosittain osingot takaisin pörssiin.

Yhtiönkin näkökulmasta verojen optimointi on tärkeää, mutta sen täytyy tapahtua järkevissä rajoissa yhteiskuntavastuun ja vallitsevien lakien puitteissa. Liian härskisti omatulkintaisin kirjanpitometodein veroja optimoimalla saatu kasvu ei ole pysyvää omistaja-arvon kasvua, vaan se on haihtuvaa laatua.

Ruotsalaisen laatuyhtiö Atlas Copcon johto lausui viime yhtiökokouksessa asian harvinaisen ytimekkäästi:

”Our mission is to deliver sustainable profitable growth. Growth must be done in a responsible way, or there will be no growth.”

3. Bisneksen ja osakkeen kehityksen ennakoitavuus

a) Vakaa osakekohtaisen kirja-arvon kasvu voitollisen liiketoiminnan kautta
b) Liiketoiminnan kilpailuetu eli vallihauta

Buffettin sijoitusfilosofiassa vakaan ja menestyvän liiketoiminnan löytäminen on keskeistä, koska ennakoitavuus yhtiön osingonmaksukyvyn tulevasta kasvusta laskee sijoitusriskiä. Buffettin sijoitusriskihän ei ole lähtökohtaisesti vain osakkeen lyhyen aikavälin kurssiliikehdintä (hän ei ole treidaamassa osakkeitaan heti seuraavalle), vaan pääoman pysyvä menetys. Sitä ei tapahdu, mikäli yhtiön osingonmaksukyky vain kohenee jatkuvasti. Silloin käy täsmälleen päinvastoin (osake on sitä arvokkaampi, mitä enemmän osinkoja siihen kohdistuu tulevaisuudessa).

Käytännössä pitkän aikavälin liiketaloudellisessa menestyksessä tarvitaan kilpailuetua eli yhtiön ylivoimaa (suhteessa yhtiön tosielämän kilpakumppaneihin) jollain asiakkaalle arvoa luovalla osa-alueella.  Mitä syvempi on tämä vallihauta, sitä parempi.

Vastaavasti tämän kilpailuedun kestävyys on pitkässä juoksussa hyvin olennainen analysoitava. Kilpailuedut voivat käytännössä rakentua esimerkiksi brändin, tuotantovolyymin, patentin ym. varaan. Osa näistä on hyvin johdettuna laadultaan kestävää etumatkaa, osa on menetettävissä helpommin. Huomionarvoista on, ettei yksikään kilpailuetu ole ikuinen, ainakaan huonosti hoidettuna.

4. Huokea sisäänmenohinta

a) Matala p/e
b) Matala p/b
c) Turvamarginaali
d) Ero yhtiön hinnassa ja arvossa

Turvamarginaali juontaa juurensa erossa yhtiön todellisen arvon ja yhtiön hetkellisen markkinahinnan välillä. Luonnollisestikin järkisijoittaja haluaa niin paljon turvamarginaalia kuin on mahdollista saada. Tätä tarkastelin esimerkiksi tässä blogimerkinnässä aiemmin.

Mitä alhaisempi on osakkeen p/e-luku, sitä vähemmän sijoittaja maksaa yhtiön nykyisistä tuloseuroista ja tulevasta tuloskasvusta. Yli 15 p/e-luvut ovat tyypillisiä laatuyhtiöille (tällä hetkellä myös koko pörssille keskimäärin), mutta pitkässä juoksussa sijoittajan täytyy varmistua, että myös yhtiön laatu on keskimääräistä parempi, jos lähelle kahdenkymmenen p/e-lukuja on välttämätöntä maksaa sisäänmenohetkellä.

Jos osakkeen p/b-luku ylittää selvästi kahden, on sijoittajan varmistuttava kilpailuedun kestävyydestä. Mikäli koko etua ei ole tai sen laatua ei ole suhteellisen kestävä, on pääoman menettämisen riski merkittävästi koholla korkean p/b-luvun hankinnoissa.

Toisaalta myös alle yhden valahtaneen p/b-luvun tilanteessa sijoittajan tulee kysyä kriittisesti, miksi osake on polkuhinnoiteltu? Onko yhtiön tuleva kannattavuus jäämässä selvästi jälkeen historiallisesta? Vai onko taseessa jotain, mitä alaskirjataan seuraavaksi?

Todettakoon kuitenkin, että nykypäivänä digitalisaation merkityksen kasvu merkitsee sitä, että aineeton omaisuus, erilaiset palvelut ja vähän pääomaa sitova liiketoiminta nousevat arvoon arvaamattomaan. Siksi myös tulevaisuuden laatuyhtiöille sallittavat p/b-luvut voivat nousta selvästi historiallisilta tasoiltaan. Ei siis kannata tehdä p/b-luvusta itseisarvoa, vaan seurata, että korkean tunnusluvun arvon saavat yhtiöt myös takovat kovaa oman pääoman tuottoa perustellakseen arvostuskertoimen.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: thetaxhaven / Foter.com / CC BY

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Kivijalkapankit tiensä päässä?

Ti, 17/11/2015 - 14:56

Kivijalkapankit ovat viime vuosina sulkeneet konttoreita ja siirtäneet asiakaspalvelun verkkoon. Peruspankkitoiminnan katteet on saatava kuntoon. Samalla pankit ovat huoletta laiminlyöneet asiakkaidensa useimmin käyttämän toiminnon kehittämistä.

Maksaminen synnyttää edelleen jonoja lounasravintoloissa ja kaupoissa. Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat. Perusteltu kysymys kuuluu, kulkevatko kivijalkapankit dinosaurusten jalanjälkiä? Vai onnistuvatko pankit kääntämään jopa kuusi sukupolvea vanhat järjestelmänsä ja uudistamaan asenteensa nykyaikaan tarpeeksi nopeasti?

Teknologia on luonut mahdollisuudet täysin uudenlaisille pankkipalveluille joita muutaman vuoden ikäiset start-upit hyödyntävät edukseen.

PayPal

PayPal on palvelu jolla voit maksaa ostoksesi netissä antamatta luottokorttitietosi uuden ostoksen yhteydessä tuntemattomalle vastapuolelle. PayPal maksaa ostoksesi ja veloittaa luottokorttiasi.

PayPal mahdollistaa kuitenkin myös rajat ylittävät rahasiirrot. Vuonna 2013 näitä kertyi 180 miljardin edestä. Lisäksi nämä PayPalin kansainväliset rahasiirrot ovat ilmaisia mikäli varat lähtevät PayPal tililtäsi (eikä luottokortilta).

Luottokortit

Luottokorttitoimijat MasterCard, Visa ja American Express ovat lähteneet uusien teknologioiden kyytiin. Tämä oligopoli kuuluu nykykehityksen voittajiin, koska se osaa hinnoittella palvelunsa mahdollistaessaan uusia teknologioita.

Uusissa maksuratkaisuissa fokus onkin usein maksutapahtuman helppoudessa tai puuttumisessa, eikä niinkään kulujen minimoimisessa.

Puuttuvat maksutapahtumat

Esimerkki palvelusta jossa maksutapahtuma ”puuttuu” on viihteen tavaratalo iTunes. Sisään kirjautuneena voit ostella mitä lystäät ja maksut kerääntyvät luottokortillesi. Toinen esimerkki on Wolt, jonka avulla älypuhelimellasi voit tilata ja maksaa ruuat valmiiksi, noudettavaksi, ravintolassa syötäväksi tai kotiin kuljetettuna. Ei enää jonottamista.

Woltin avulla voitkin hoitaa suurimman osan arkipäivämaksamisesta huomattavalla helppoudella. Lounas ja kahvilaostokset edustavat normikuluttajan maksutapahtumista selkeää enemmistöä. Mikäli palveluun vielä liitettäisi ruokakauppaostokset, Woltin arkipäivämaksamisen potentiaali kattaisi (lähes) kaiken oleellisen.

NFC

Vaativammissa, mutta samalla huomattavasti harvempilukuisissa ostoksissa, kuten esimerkiksi vaateostoksissa tarvitaan usein ”paikallista” maksutapahtumaa. Luottokorttitoimijat, eivätkä pankit ovat kuitenkin myös näissä uusien teknologisten maksuratkaisujen mahdollistajia.

Euroopassa älypuhelinten lähilukutekniikkaan perustuva NFC -maksaminen on käytössä MasterCard- ja Visa-korteilla lähes kaikissa maissa. Peukalo vaan puhelimesi sormenjälkilukijaan ja pyyhkäisy niin ostokset on maksettu. Suomessa ollaan vasta ottamassa käyttöön tätä uutta tekniikkaa.

Vertaislainat

Pankit eivät säästy kilpailulta lainaamisessakaan vertaislainaamisen (peer-to-peer lending, joukkorahoitus – crowd funding) yleistyessä. Siinä kuluttajat voivat lainata toisilleen suoraan palveluntarjoajan välityksellä, ilman pankkia tai luottolaitosta. Kuluttajien vakuudettomissa vertaislainaamisissa lainakorko on suomessa jossain vippi-lainojen ja luottokorttien välillä, ulkomailla se on näitä alempi. Vakuudellisissa yrityslainoissa korot lähentelevät markkinakorkoja.

Suurimpien vertaislainaajien vuosittaiset lainamäärät liikkuvat miljardeissa ja vuosittainen kasvu on lähes sadan prosentin luokkaa. Yksittäiset lainamäärät liikkuvat muutaman sadan euron ja muutamaan kymmeneen tuhannen euron välillä. Yhdysvalloissa kuitenkin jopa miljoonalainat saattavat hoitua vertaislainoilla. Myös viranomaisten asenteet vertaislainaamista kohtaan on ainakin tähän mennessä ollut ilmeisen myönteistä.

Lisäarvopalvelut

Paitsi rahansiirroissa, maksamisessa ja lainaamisessa, pankkien asiakkaista kilpaillaan myös lisä-arvoa tuottavilla palveluilla. Esimerkiksi suomalainen Holvi tarjoaa yrittäjille lisäpalveluita joista pankkiasiakkaat voivat vain uneksia.

Holvista saat käyttötilin, verkkokaupan, laskutustyökalut ja kulukorvaukset sekä raportit käyttöösi ilmaiseksi ilman kiinteitä kuluja. Samalla voit kuitenkin tehdä suoria tilisiirtoja samaan tapaan kuin perinteiseltä pankkitililtä.

Asiakaslähtöistä palveluntarjontaa… anyone?

Yritysasiakkaiden lisäksi niin sanotun big datan aikakautena kuvittelisi että pankit hyödyntäisivät omissa putkissaan liikkuvaa tietoa asiakkaidensa käyttäytymisestä. Pankit kuitenkin hyödyntävät tästä tiedosta vain noin 10 prosenttia. Miksi pankit eivät esimerkiksi asiakasprofiilien pohjalta tarjoa asiakaslähtöisiä palveluita olemassa olevan tiedon pohjalta?

Näin esimerkiksi vastavalmistunut opiskelija työn saatuaan voisi saada valmiin tarjouksen siitä, miten säännöllisen tulonsa kannattaisi hallinnoida. Esimerkiksi älypuhelinsovelluksella viesti ”nämä vakuutukset, säästämiset ja kulutustavat ovat muiden saman profiilin omaavien henkilöiden käytössä: otetaanko käyttöön? Kyllä/ Ei / Räätälöi”. Profiileja voisi sitten olla vaikka yksinhuoltaja-isästä lottovoittajaan.

Pankkien legacy:t

Syyksi pankkien näennäiselle toimimattomuudelle kilpailun kiristyessä ilmoitetaan usein raskas järjestelmäkokonaisuus joka lisäksi osaltaan on todella vanhaa. Tätä järjestelmien tilkkutäkkiä on lisäksi vaikea lähteä kehittelemään kun ehdotetun päivityksen vaikutusta on mahdotonta etukäteen arvioida. ”Täytyy testata”, ja niin aikataulut sitten paukkuvat, uusien kilpailijoiden ajaessa oikealta ja vasemmalta ohi.

Suurten pankkien järjestelmätoimittaja Temenos on kuitenkin onnistunut siirtämään pankkialustansa kokonaisuudessaan pilveen, koeajattanut sitä Afrikassa missä älypuhelimet ovat ensimmäinen/ ainoa olemassa oleva asiakasrajapinta ja mahdollistanut mikropankkitoiminnan pyörittämisen kannattavasti. Vaihtoehtoja siis löytyy.

Kivettyneet kivijalat

Jotkin, varsinkin pienemmät pankit ovatkin viime aikoina tehneet kattavia järjestelmähankintoja ja päivittäneet strategiansa nykyaikaan. Pankkipalvelumyllerryksessä näyttääkin ensimmäistä kertaa siltä, että skaalabisneksessä eivät pärjää isot, vaan pienet.

Isojen pankien tilannetaju ei näytä riittävän tarpeeksi merkittäviin järjestelmä- ja asennemuutoksiin. Nopean muutoksen aikaan, vain nopeat sopeutujat selviävät. Siinä dinosaurukset ovat tunnetusti heikoilla.

 

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Evli tulossa pörssiin

Ma, 16/11/2015 - 16:19

Maanantaina 16.11.2015 alkoi Evli Pankin listautumisanti, jonka ansiosta osake noteerattaneen pörssin päälistalla 2.12.2015 alkaen. Kyseessä on mielenkiintoisin pörssitulokas pitkään aikaan. Osake ei ole hinnoiteltu erityisen edullisesti, mutta toisaalta yhtiön pääasiallinen liiketoiminta-alue varainhoito on voimakkaasti kasvava pitkällä aikavälillä ja hallinnoitu varallisuus riittävän suuri, jotta kannattavuus olisi varsin hyvä. Yhtiön osingonmaksukyky on siten myös vakaammalla pohjalla kuin muilla viime aikojen listautujilla.

Annissa lasketaan liikkeelle enintään 2.100.000 B-osaketta 6,75 euron merkintähintaan. Anti on varsin pieni, vain 14,2 miljoonaa euroa, joten selvää ylimerkintää lienee odotettavissa. Huono uutinen useimpien kannalta on, että mahdollisessa ylimerkinnässä suositaan Evlin omia asiakkaita. Kaikille pyritään kuitenkin varaamaan 100 osaketta, mikä tosin on perin laiha lohtu. Anti voidaan keskeyttää aikaisintaan 23.11.2015 klo 16.00.

Listautumisantia edelsi 1.10.2015 tehty päätös, jonka mukaan vanhoista osakkeista tuli A-osakkeita ja jokainen vanha A-osake oikeutti merkitsemään maksutta kolme uutta A-osaketta ja yksi uusi B-osake. Näin jokaisen vanhan osakkeenomistajan osakemäärä viisinkertaistui. Ennen listautumisantia A-osakkeita on 17,0 miljoonaa ja B-osakkeita 4,2 miljoonaa kappaletta.  Myöhemmin A-osakkeita voi muuntaa B-osakkeiksi. Koska vain B-osake listataan, suurehko määrä B-osakkeita tarjottaneen myyntiin tulevina vuosina. Henkilökunta ei kuitenkaan saa vuoteen myydä ennen antia omistettuja osakkeita.

Yksityispankki Evlin nettoliikevaihto oli viime vuonna noin 60 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 18 prosenttia. Liikevaihdosta peräti kaksi kolmannesta tulee varainhoitopalveluista. Loput on lähinnä corporate finance -toimintaa ja arvopaperivälitystä.

Evlillä oli syyskuun lopussa 8,5 miljardia euroa hallinnoitua varallisuutta. Rahastojen osuus oli 4,9 miljardia, mikä vastaa hieman yli viisi prosenttia kotimaisista rahastoista. Evliä suurempia rahastoperheitä oli Nordealla, Op-ryhmällä, Danske Bankilla ja FIM Pankilla.

Merkintähintaa voi verrata viime vuoden tulokseen osaketta kohti, joka oli 0,33 euroa. Tulos paranee selvästi kuluvana vuonna. Alexander Corporate Financen (ACF) hieman optimistiselta tuntuva ennuste tälle vuodelle on peräti 0,42 euroa, mikä johtaisi kohtuulliseen 16:n P/E-lukuun.

Ennen kaikkea Evli tunnetaan jo nyt ja varmasti myös jatkossa varsin anteliaana osingonmaksajana. Vuoden 2015 rahastoannilla oikaistu osinko vuodelta 2014 oli 0,21 euroa, johon ei sisälly heinäkuussa maksettu ylimääräinen pääomanpalautus. ACF odottaa tältä vuodelta 0,29 euron osinkoa, mikä vastaisi yli neljän prosentin osinkotuottoa. Osinkotuotto on korkeahko ottaen huomioon tulevien vuosien kasvunäkymiä. Syyskuun lopussa Evlillä oli 2,35 euroa omaa pääomaa osaketta kohti.

Tämän kommentin kirjoittaja on itse ollut perustamassa kolme varainhoitoyhtiötä ja todennut, kuinka vähäriskinen varainhoitotoiminta on osakemarkkinoiden välillä rajuistakin kurssivaihteluista huolimatta. Eipä ihme, että pörssissä jo olevat sijoitustoimintaan keskittyvät pankkiiriliikkeet eQ, United Bankers ja Taaleritehdas sekä lähiviikkoina First North -listalle listautuva Elite Varainhoito tarjoavat kaikki pääasiassa varainhoitopalveluja, vaikka kaksi ensin mainittua on aloittaneet pörssivälittäjinä. Pankkistatuksen omaavan Evlin 30-vuotinen historia on samankaltainen.

Varainhoitoyhtiön tulos vaihtelee luonnollisesti pörssisuhdanteiden vuoksi, koska nousevat kurssit paisuttavat asiakassalkkujen tai rahastojen markkina-arvoa ja siten myös prosenttipohjaisia hallinnointipalkkioita, minkä lisäksi hyvä kurssikehitys voi tuottaa onnistumispalkkioita. Kuitenkin varainhoitoyhtiö tai rahastoyhtiö perii aina palkkionsa riippumatta siitä, tuottaako sijoitus voittoa tai tappiota asiakkaalle. Lisäksi on muistettava, että osakekurssit aina nousevat pitkällä aikavälillä, joten välttyminen hallinnoitavissa olevan varallisuuden trendinomaiselta kasvulta edellyttää tosi pahoja virheitä yritysjohdolta tai salkunhoitajilta.

Kunhan onnistuu luomaan pysyviä asiakassuhteita, toistuvaa kassavirtaa syntyy jatkossa automaattisesti ja kassavirran suuruus on helposti ennustettavissa. Varainhoitotoiminnan kaikkein tärkein ominaisuus on kuitenkin skaalautumisen etu. Hoidossa olevien varojen kasvattaminen on erittäin kannattavaa, koska sen vaikutus kiinteisiin kuluihin on vähäinen. Miljardirahaston hoitaminen ei vaadi kovinkaan paljon enemmän työtä kuin 10 miljoonan euron rahaston hoitaminen, mutta tuotot ovat luonnollisesti eri luokkaa. Evli on onnistunut saavuttamaan sellaisen kriittisen massan, että erittäin hyvä kannattavuus on ainakin normaalioloissa taattu.

Varainhoitotoiminnan vakaus ja ennustettavuus poikkeaa tyystin osakkeiden välityksestä, jossa jokaisena pörssipäivänä aloitetaan nollapisteestä hankkimalla uusia toimeksiantoja. Samoin corporate finance -liiketoiminnan tulosta on mahdotonta arvioida etukäteen, koska toiminta on erittäin suhdannealtista ja vaatii myös vahvan markkina-aseman. Mikäli onnistuu pääsemään mukaan johonkin suureen yritysjärjestelyyn, korvaus voi olla suorastaan ruhtinaallinen, mutta kilpailu vähälukuisista hankkeista on äärettömän kovaa.

Varainhoitoliiketoiminnan paradoksi on, että varainhoitajan ja asiakkaan välillä vallitsee intressiristiriita. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtaosa aktiivisesti hoidetuista rahastoista ja näin ollen myös täyden valtakirjan yksilöllisistä salkuista häviävät indeksille hallinnointi- ja muiden palkkioiden vuoksi. Ennen kulujen vähentämistä varainhoitajien hoidossa olevat salkut kehittyvät suurin piirtein kuin indeksi, koska ne itse asiassa muodostavat merkittävän osan kokonaismarkkinoista.

Tämä merkitsee käytännössä, että indeksirahasto olisi alhaisten kulujen vuoksi asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto, koska etukäteen ei voi tietää ketkä salkunhoitajat kuuluvat siihen vähemmistöön, joka onnistuu sijoituksissaan keskimääräistä paremmin. Varainhoitoyhtiöt eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita tarjoamaan asiakkailleen indeksirahastoja, koska niistä saadaan vain vähän tuottoa. Ja loppujen lopuksi indeksirahastoon turvautuminen poistaa tarvetta antaa varallisuutensa varainhoitoyhtiön hoitoon!

Meillä on tarkoitus osallistua Evlin listautumisantiin.

Kim Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Osinkosuosikkien kolmen kärki yllätysmomentilla

Ma, 16/11/2015 - 00:06

Vuoden 2015 tuloksista maksettava osinkopotti kasvaa 5 prosenttia viime keväästä. Helsingin pörssin 25 suurimmasta yhtiöstä puolet kasvattaa osakekohtaista voitonjakoaan vuodentakaisesta. Outokumpu jää ainoana suuryhtiönä nollaosinkokerhoon. Outotec on kärkiehdokas osakeannin järjestäjäksi. Listaan tässä merkinnässä kolme osinkosuosikkia.

Osinkosuosikeilla kolme valintakriteeriä

Osinkosuosikkien poiminnassa painottuvat kolme kriteeriä.

Ne ovat seuraavat:

1) Osingon suuruus suhteessa osakkeen kurssitasoon
2) Osakekohtaisen osingonjaon lähivuosien kasvunäkymä
3) Nykyisen osinkotason kestävyys yhtiön tämän hetken tuloskunto huomioiden

Erityisesti osakekohtaisen osingonjaon kasvunäkymä on analyysin olennainen tekijä, jotta osinkosijoittaja saa suojaa pääomatappioilta globaalin elvytyksen vähentyessä parin kolmen vuoden aikaikkunassa. (Siis: kun uuden sijoituksen osinkotuottovaatimus aikanaan kasvaa, pitävät kurssitasonsa parhaiten ne yhtiöt, jotka kasvattavat osakekohtaista osinkoaan.)

Kolme osingonjaon asteittaista kasvattajaa

Osinkosuosikkien kolmen kärjestä löytyy pörssin keskimääräistä korkeampi pohjaosinkotuotto, johon yhdistyy myös maltillinen osakekohtaisen osingonjaon kasvunäkymä seuraavien kolmen vuoden aikana.

Venäjä-sidonnainen Aspo on menestynyt päämarkkinoidensa turbulenssissa hyvin. Yhtiön asteittain kohentunut tuloskunto on vahvistanut tasetta, mikä mahdollistaa osinkotason nostamisen jopa 25 prosentilla 0,40 eurosta 0,50 euroon osaketta kohden. Omassa kokoluokassaan Aspo tarjoaa poikkeuksellisen tuhtia 7 prosentin osinkotuottoa.

Alma Median tuloskäyrä näyttää kääntyneen nousu-uralle monivuotisen vaikean markkinatilanteen jälkeen. Yritysjärjestelyt, liikevaihdon laskun edessä siintävä pysähtyminen ja jatkuva kustannuskuri mahdollistavat tuloksen maltillisen nousu-uran lähivuosina. Omalla toimialallaan poikkeuksellisen terveen taseen omaava Alma Media kykenee nostamaan voitonjakoaan 0,12 eurosta 0,15 euroon, suhteellisesti 25 prosenttia. Noston toteuttamalla mediayhtiö kiilaisi yli viiden prosentin osinkotuottoa tarjoavien kerhoon.

Nordea voi kasvattaa osingonjakoaan reilut 10 prosenttia. Osakekohtaisena osinkona nousu on mahdollinen 0,62 eurosta ainakin 0,70 euroon. Osinkotason nousu perustuu taseen vahvistumisen ja tuloskunnon hienoisen kohentumisen yhdistelmään. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö, ja sidoksen kautta pankin lähivuosien kasvu on korkealla prioriteetilla yritysjohdon piirustuspöydällä, jotta Sampo voi jatkaa omaa osingonkorotussarjaansa. Kaksikosta Nordea on kuitenkin selvästi houkuttelevammin hinnoiteltu liki 7 prosentin tuotollaan.

Perinteisesti vahvat osingonmaksajat kuplassa nollakorkojen johdosta

Elisa, Orion ja Sampo eivät nousseet osinkosuosikkeihin, koska niissä on havaittavissa selvä pääoman menettämisen riski parin kolmen vuoden tähtäimellä. Tämä ei johdu yhtiöiden laadusta vaan siitä, että nollakorkomarkkina on työntänyt näihin verrattain vakaisiin osakkeisiin paljon sellaista pääomaa, joka ei pidemmän päälle osakemarkkinoille kuulu.

Ilmiö näkyy ennustettavien osinko-osakkeiden arvostuskertoimissa, jotka ovat kehittyneet parin viime vuoden aikana selvästi paremmin kuin osakkeiden alla olevat liiketoiminnat. Siksi valikoitujen osinkosuosikkien kolmikossa korostuu yhtiökohtaisen laadun ohella myös hienoinen yllätysmomentti osingonmaksukyvyn asteittaisen kohentumisen suhteen. Jos osinko-osake on liian ilmeinen, on se keskuspankkitoimien kautta todennäköisesti puskettu jo kuplahintaan.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Aspon, Elisan, Outotecin, Sammon ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Tekstissä esitetyt arviot perustuvat 1–9/2015 tulosraportteihin yhdistettynä muihin yhtiöistä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: – Annetta – Foter.com CC BY-NC

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Lynchin 20 ikivihreää sijoitusvihjettä

Pe, 13/11/2015 - 11:39

Sijoittajalegenda Peter Lynchin englanninkielisessä sijoituskirjassa Beating the Street esitellään 25 ikivihreää sijoitusvihjettä. Kirja on julkaistu jo vuonna 1993, mutta sen keskeinen sisältö soveltuu sellaisenaan myös nykypäivään. Keveänä laskeutumisena viikonloppuun olen poiminut näistä sijoitusvihjeistä suomen kielelle sovelletuiksi versioiksi 20 mielestäni käyttökelpoisinta ohjenuoraa. Tämä toiminee myös riisuttuna tiivistelmänä kirjan keskeisestä asiasisällöstä. Kaikki ajatukset, sijoitusfilosofia ja näkemykset ovat seuraavassa suoraan Lynchiltä, eikä niitä ole sen kummemmin priorisoitu listauksessa.

1. Sijoittaminen on hauskaa, jännittävää ja ennen kaikkea vaarallista, jos et tee syvällisesti töitä analyysin eteen.

2. Sijoittajana etusi on jotain sellaista, mitä et voi saada Wall Streetin guruilta. Se on jotain, mitä sinulla jo on. Voit menestyä erinomaisesti keskittämällä sijoitustoimintasi vain niille aloille, joita ymmärrät.

3. Sijoituskeskustelussa esiintyy näkemyksiä ammattilaisilta laidasta laitaan. Voit voittaa markkinakehityksen toimimalla itsenäisesti ja olemalla kuuntelematta guruja.

4. Jokaisen osakkeen takana on yhtiö. Ota selvää, mitä se tekee ja miten sillä menee.

5. Usein osakkeen muutaman kuukauden kurssikehityksellä ei ole mitään korrelaatiota yhtiön liiketoiminnan samanaikaisen kehityksen kanssa. Sen sijaan pitkällä tähtäimellä nämä kulkevat käsi kädessä 100 prosentin varmuudella.

6. Sinun täytyy tietää mitä omistat ja miksi omistat. ”Tämä lähtee nyt nousemaan” ei riitä.

7. Kaukolaukaukset missaavat maalit miltei aina. (Älä osta kriisiyhtiöitä?)

8. Osakepoimija voi tyytyä 8–12 eri yhtiöön. Tässä pätee sama sääntö kuin lastenteossa: älä hanki kohteita enempää kuin voit kunnolla hoitaa ja seurata.

9. Jos et löydä hinnan ja laadun suhteen järkeviä ostokohteita, hanki kärsivällisyyttä ja odota.

10. Älä koskaan sijoita yhtiöön vain tuloslaskelman tai liiketoiminnan maineen perusteella. Tarkista myös tase. Suurimmat tappiot syntyvät sijoituksista heikon taseen kohteisiin, jotka lopulta romahtavat.

11. Vältä kuumia osakkeita kuumilta toimialoilta. Hyvät yhtiöt tylsiltä ja heikon kasvun toimialoilta ovat varmimpia voittajia pörssissä.

12. Pienten yhtiöiden kanssa on parasta odotella niiden kääntymistä voitollisiksi ennen sijoittamista.

13. Jos olet sijoittamassa vaikealle toimialalle, valitse vain toimialan vahvin yhtiö, vaikka se olisi arvostuskertoimiltaan hintavin.

14. Aina on jotain, minkä vuoksi sijoittaja voisi murehtia. Älä koskaan myy osakkeitasi markkinatunnelmien muutosten tai poukkoilevien ennusteiden vuoksi. Myy vain, jos yhtiön liiketoiminnan fundamentit lahoavat.

15. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu koroille, yleistaloudelle tai osakemarkkinoille lyhyellä tähtäimellä. Siksi sijoittajan kannattaa keskittyä seuraamaan vain sitä, mitä itse yhtiössä tapahtuu parhaillaan.

16. Jos tutkit kymmentä yhtiötä, löydät keskimäärin yhden, jonka arvo ei vielä näy markkinoilla hinnassa.

17. Jos et perehdy yhtiöön vaan ainoastaan kurssikäyrään, ovat voittomahdollisuudet suurin piirtein samaa luokkaa kuin pelatessasi pokeria katsomatta kättäsi.

18. Aika on puolellasi, jos omistat laatuyhtiötä.

19. Jos sinulla on halua kantaa osakeriskiä muttei intoa tutkia yhtiöitä, sijoita (matalakuluiseen) osakerahastoon (mieluiten passiiviseen indeksipohjaiseen).

20. Pitkässä juoksussa hyvin valitut osakkeet ja osakerahastot voittavat mennen tullen korkotuotot ja rahatalletusten korot. Sen sijaan huonosti valitut osakkeet ja osakerahastot jäävät pahasti jälkeen patjan väliin jätetyn pääoman kehityksestä.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Hamed Saber / Foter.com / CC BY

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Kuusi ohjenuoraa osinkokasvun löytämiseen

To, 12/11/2015 - 00:03

Aiemmissa blogimerkinnöissä olen korostanut laatuyhtiöiden suosimista keskinkertaisten yhtiöiden sijaan. Osta laatua kohtuuhintaan, älä keskinkertaista näennäisen halvalla, on ollut kantava teesini. Laadun kiteyttäjänä olen pitänyt ennustettavaa osakekohtaista osinkoa ja sen vakaata kasvunäkymää. Liian paljoa en ole kuitenkaan käsitellyt käytännön ohjenuoria sen suhteen, miten laatuyhtiöitä voisi löytää suuresta määrästä pörssikohteita. Tässä merkinnässä listaan kuusi yksinkertaista ohjenuoraa, joiden avulla voi suodattaa ostokohteiden listalle terävimmät kärkiyhtiöt.

Kuten olen aiemmin todennut, mielestäni pitkäjänteisen sijoittajan keskeisin tavoite on salkun passiivisen osinkovirran kasvattaminen ajan mittaan. Lähtökohtana on saavuttaa paitsi ostovoimaltaan jatkuvasti kasvava jatkuva tulovirta, myös arvonnousu suhdanteiden yli. Viimeksi mainittuhan toteutuu todennäköisesti, jos sijoittaja onnistuu ensimmäisessä lähtökohdassa – osake kuin osake on teoriankin mukaan sitä arvokkaampi, mitä enemmän siihen kohdistuu osinkovirtoja tulevaisuudessa.

Tässä yhteydessä on syytä huomata, että pelkästään osakekurssin historiallisesta kehityskaaresta ei ole mitään mahdollisuuksia ennakoida tulevaa nousuvaraa.

Sijoittaja menestyy varsin hyvin, jos hän saa vuosittain vakaata osinkovirtaa salkkuyhtiöiltään. Laatuyhtiöihin fokusoivalle – selvästi indeksiä kapeammin rajatulle – salkulle tämä ei kuitenkaan riitä. Siinä yhtiöiden ei tule vain maksaa ennustettavaa osinkoa, vaan myös säännönmukaisesti kasvattaa sitä osaketta kohden. Tämä edellyttää pitkässä juoksussa tietenkin yhtiön tuloskasvua, joten laatuyhtiötä tuleekin tarkastella osakevalinnassa nimenomaan liiketoiminnan, ei pelkästään kurssikäyrän, kautta.

Käytännössä osinkokasvuun tähtäävän salkun yhtiövalinnoissa tulee painottaa kolmea ulottuvuutta: osingon suuruutta, sen kasvunäkymää ja sen kestävyyttä. Valitettavan usein sijoittajien huomio kohdistuu vain ensin mainittuun ulottuvuuteen, vaikka kaksi muuta ovat vähintään yhtä olennaisia.

Pitkän tähtäimen tavoitteena sijoittajalla tulee olla tilanne, jossa sijoituskohde maksaa yli 10 prosentin osinkotuottoa suhteessa hankintahinnalle viimeistään 10 vuoden kuluttua ostohetkestä (yield on cost, jota olen aiemmin käsitellyt täällä).

Seuraavassa esittämäni kuusi ohjenuoraa on karsittu ja sovellettu yhdysvaltalaisesta DivGro-blogista. Henkilökohtaisesti jaan kuitenkin alkuperäisen pääviestin täysin.

1. Osinkotuotto ylittää ostohetkellä 2,75 %

Mikäli yhtiön osinkotuotto on efektiivisesti sijoitushetkellä alle 2,75 prosentin, tulee osingonjaon tulevan vuosikasvuprosentin olla kaksinumeroinen hyvin korkealla todennäköisyydellä, jotta edellä esitettyyn yield on cost -päämäärään voidaan päästä.

2. Ostohetken osinkotuoton ja osingon oletetun tulevan vuosikasvuprosentin summan tulee yltää vähintään 12 %:iin

Laatuyhtiön osakkeelle on koittanut lähtökohtaisesti hyvä sisäänmenohetki, mikäli vallitsevaan osinkotuottoprosenttiin lisäämällä viiden vuoden keskimääräinen osinkokasvuprosentti saadaan yhteenlaskun lopputulokseksi vähintään 12 prosenttia. Tuleva osingonjaon kasvuprosentti on luonnollisesti ennustettava omatoimisesti perehtymällä yhtiön liiketoimintaan (ja myös taloudellisiin tavoitteisiin).

3. Takana on vähintään 5 vuoden yhtäjaksoinen osingonkorotusputki

Vaikka historia ei ole tae tulevasta liiketoiminnan, kurssinousun tai osingonjaon kasvun osalta, on historiassa osoitettu suorituskyky jonkinlainen vihje siitä, että ansaintamalli on ainakin joskus toiminut. Mitä tasaisempi on yhtiön track record, sitä vakaammalta kohde pintapuolisesti näyttää. Jo osoitetun suorituskyvyn vaatimuksella sijoittaja kykenee väistämään yhtiöt, joilla osingonjaon kasvu on vasta powerpointin slideilla.

4. Osingonjakosuhde jää alle 65 %:iin

Yksinkertaistettuna on tärkeää, että yhtiölle jää nykyhetken osingonjakonsa jälkeen vielä voittovaroja, jotka se voi investoida liiketoiminnan kasvuun. Ilman tuloskasvua ei voi olla tulevien vuosien osinkokasvua kestävällä tavalla, vaikka lyhyessä juoksussa osinkoa voidaankin hilata ylöspäin jakosuhdetta nostamalla. Yli 65 prosentin osingonjakosuhde myös vaarantaa jopa vallitsevan osinkotason kestävyyden, koska se ei jätä merkittävää turvamarginaalia liiketoiminnan tuloskunnon notkahtamiselle.

5. Osakkeen p/e-luvun tulee ostohetkellä alittaa 16

Kohtuullisen p/e-luvun (osakekurssi jaettuna osakekohtaisella tuloksella) merkitys kiteytyy siihen, ettei sijoittaja maksa yhtiön laadusta ja tulevasta tuloskasvusta liikaa. Ylihinnan maksaminen ei tee liiketoiminnasta yhtään huonompaa, mutta sijoittajan yksilöllisestä tuotto-odotuksesta matalamman (ja ensimmäisessä kohdassa mainitusta yield on cost –tavoitteesta vaikeamman saavuttaa).

6. Sijoittajalla tulee olla luottamus osinkokasvun jatkumiseen

Edeltävät kohdat ovat karsineet ostoslistalle vain sellaiset yhtiöt, jotka ovat saavuttaneet jo historiassa liiketaloudellista menestystä. Viimeisessä vaiheessa sijoittaja voi huomioida myös laadulliset tekijät, kuten laadukkaan yritysjohdon ja sen osakeomistuksen yhtiössä, taseesta löytyvän aineettoman omaisuuden kuten brändin ja patentit, markkina- ja kilpailutilanteen sekä muiden yhtiön tulevaan kehitykseen välillisesti vaikuttavat tekijät. Osaltaan nämä tekijät myös selittävät sitä, miksi edeltävien kohtien numeerinen kehitys on niin vakuuttavaa kuin se on. Tulevaisuuden osalta on kuitenkin olennaista arvioida kilpailuedun kestävyys.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Jim Blob Blann / Foter.com / CC BY-NC-ND

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Palvele asiakasta niin kuin toivoisit itseäsi palveltavan

Ke, 11/11/2015 - 16:04

Asiakaspalvelumme on viime aikoina pohtinut palvelun laadun merkitystä. Olemme jakaneet sisäisesti toisillemme parhaita keinoja siihen, kuinka asiakkaan kysymys ja ongelma saadaan ratkaistua heti ensimmäisellä yhteydenotolla.

Tällä hetkellä 84 % asiakaspalveluun yhteydessä olleista kertoo, että heidän asiansa saatiin kuntoon ensimmäisellä yhteydenotolla. Kaikista Nordnetin maista korkein luku löytyy Suomesta. Kysyimme asiakaspalvelumme ammattilaiselta Nooa Fagerholmilta, miten hän valmistautuu kohtaamaan jokaisen asiakkaan.

Palvele niin kuin toivoisit itseäsi palveltavan

Nooa kiteyttää pääperiaatteensa hyvin yksinkertaisesti: kaikista tärkein asia on miettiä jokaisen asiakaskohtaamisen kohdalla, kuinka annamme asiakkaille sellaista asiakaspalvelua, jota toivoisimme itse saavamme. Tärkeimmät asiat tavoitteen saavuttamiseksi ovat tehokkuus ja viestin sisältö. Asiakkaamme arvostavat nopeaa asiakaspalvelua, joten pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti.  Vastauksen on oltava selkokielinen ja sisällöltään sellainen, ettei asiakkaan tarvitse palata siihen, kuin korkeintaan kiittäen vastauksesta.

Tuo lisäarvoa

Asiakaspalvelussa on hyvä tuoda lisäarvoa asiakkaalle niin puhelimitse kuin sähköisissä viesteissäkin. Nooa kertoo konkreettisella esimerkillä, miten hän toimii. Jos asiakas kysyy näkyykö meidän sivuiltamme osavuosikatsausten julkaisuajankohtaa takautuvasti, sen sijaan, että vastaa ’’Ei valitettavasti näy’’, on viestiin hyvä tuoda lisäarvoa.

Lisäarvoa voi tuoda kertomalla asiakkaalle jonkun vaihtoehtoisen nettisivun, josta osavuosikatsaukset näkyvät takautuvasti ja tämän jälkeen vielä todeta, että tämä olisi hyvä kehitysehdotus sivuillemme ja välittää tieto asiasta eteenpäin. Asiakkaalle on tultava olo, että hänen esittämänsä asia otetaan tosissaan ja häntä kuunnellaan. Asiakkaalle tulisi tulla vaikutelma, että olemme tekemässä työtä häntä varten ja hänen hyväkseen.

Puhelimessa kuskin paikalle

Asiakaspalvelu puhelimitse on Nooan mielestä hieman haastavampaa, sillä asiakaskohtaaminen tapahtuu reaaliajassa. Jotta puhelimitse voidaan antaa hyvää asiakaspalvelua, täytyy asiakasta ensinnäkin kuunnella tarkasti ja välttää päälle puhumista. Kun asiakas on kertonut ongelmansa, ottaa Nooa tämän jälkeen kuskin paikan ja esittää asiansa ilman epäröintiä ja selkeäkielisesti.

Jos vastausta ei ole saatavilla, hän pyytää joltain kollegalta apua. Tässä tapauksessa asiakasta ei ole hyvä roikottaa linjalla kauaa, vaan hän ottaa soittopyynnön. Tärkeintä on rytmittää puhelu itse ja antaa kattava vastaus heti. Oman haasteensa puhelinpalveluun tuo myös oman äänenkäyttö, eli aina on muistettava kuulostaa ystävälliseltä ja avuliaalta. Hyvänpäivän toivotukset sun muut on muistettava.

Viesteissä haasteena on pituus: liian lyhyt tai pitkä vastaus ei toimi

Sähköisissä viesteissä vastauksen antaminen on helpompaa, sillä aikaa on enemmän vastauksen muodostamiseen ja lisäselvitysten tekemiseen. Viestien haaste on se, että niiden on oltava sopivan pituisia, sillä jos viesti on liian pitkä, saattaa asiakas kokea sen puuduttavana, eikä viestin sisältö mene tällöin kunnolla perille. Viestin pääpointti saattaa hukkua rivien väliin.

Näin haastava asiakaskohtaaminen käännetään positiiviseksi lopputulokseksi

Haastavat tapaukset jakautuvat Nooan kokemuksen mukaan yleensä kahteen kategoriaan ja ne tulevat usein puhelimitse.

  1. Asiakas, joka on tietämätön Nordnetin toimintatavoista tai palvelusta, ja on luonteeltaan äkkipikainen. Näissä tilanteissa Nooan mielestä on tärkeää ottaa kuskin paikka ja hän pyrkii esiintymään itsevarmana saavuttaakseen luottamuksen. Kysymyksiin on vastattava mahdollisimman tarkasti ja selvästi. Tilanteessa ei saa provosoitua, vaan kohtaaminen on hoidettava ystävällisesti maaliin.
  2. Nooan mielestä hankalin tilanne on silloin, kun asiakkaalle on tullut Nordnetin järjestelmän rajoitteista tai virheistä koituneita ongelmia. Näissä tapauksissa Nooa pyrkii aina tarjoamaan selvityksen lisäksi asiakkaalle jonkinlaista hyvitystä, jotta asiakastyytyväisyys pysyy yllä. Asiakkaan kuunteleminen ja ärtymyksen ymmärtäminen yleensä auttaa asiassa.

 

Lopuksi tenttasimme Nooalta vaikuttaako pörssikurssien nousut ja laskut asiakaspalveluun tuleviin yhteydenottoihin. Hänen mukaansa ei voida kuitenkaan sanoa, että kurssien noustessa asiakkaat olisivat iloisempia tai asiakaspalvelu olisi silloin helpompaa. Suuret liikkeet markkinoilla lisäävät yleensä asiakaskontakteja ja asiakaspalvelu saattaa tällöin hetkellisesti ruuhkautua. Tällaisissa tapauksissa tärkeää on tehokkuus ja pääperiaate: palvele jokainen asiakas niin kuin toivoisit itseäsi palveltavan.

Janne Virtakangas
/asiakaspalvelupäällikkö, Nordnet Suomi

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Pari sanaa osinkosijoittamisen perusteista

Su, 08/11/2015 - 23:39

Median liikehdintä ensi kevään osinkoennusteiden kanssa alkaa voimistua näihin aikoihin kalenterivuotta. Tämä onkin perusteltua siinä mielessä, että kolmannen neljänneksen tulosten ollessa pikimmiten kasassa, on koko vuoden tuloskunnosta olemassa jo perusteltu käsitys karkeasti 75 prosentin tarkkuudella. Olen aiemmin käsitellyt osinkokauden alla ajatuksiani osinkojen merkityksestä pitkän aikavälin sijoittajalle. Esitän tässä merkinnässä kertauksen osinkosijoittamisen perusteista, koska moni nollakorkoihin kyllästynyt on niitä minulta suoraan tiedustellut viime viikkoina. Uskoakseni sijoittajan on syytä sisäistää seuraavassa esittämäni perusteet, vaikka sijoituskohteet lopulta valikoituisivatkin muun kuin osingon ja sen kasvun perusteella.

Osa sijoittajista priorisoi sijoituskohteissaan lyhyen tähtäimen voitonjakoa. Tässä ei ole tietenkään mitään pahaa, jos tiedostaa yhden kevään tuoton realiteetit. Pidän myös itseäni osinkosijoittajana, mutta en sanan tavanomaisessa merkityksessä. Tässä merkinnässä pyrin avaamaan suhdettani pörssiyhtiön osingonjakopäätöksiin.

Hahmota todellinen osingonmaksukyky

Yksittäisen vuoden osinkotuotolla on mielestäni lähinnä viihdearvoa, eikä sillä ole useinkaan mitään suoraa yhteyttä sijoituskohteen pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Tuoton tarkastelussa on mielestäni olennaista huomioida kokonaistuotto, joka muodostuu osinkotuoton ja kurssinousun (pääomavoittojen) summasta. Pelkkää osinkotuottoa tarkastelemalla ei siis ole mahdollista tehdä säännönmukaisesti mielekkäitä sijoituspäätöksiä.

Havaintojeni mukaan valtaosa sijoittajista kiinnittää liioitellusti huomiota siihen, mitä pörssiyhtiö itse ehdottaa osingonjaoksi lyhyellä aikavälillä. Tärkeintä olisi hahmottaa se potentiaali, mitä yhtiö voisi halutessaan maksaa. Osa sijoittajista ei tule ajatelleeksi lainkaan, että jokakeväiset voitonjakopäätökset, mukaan lukien osinko ja omien osakkeiden takaisinostot, ovat yhtiön pääomarakenteeseen ja muihin rahoituspäätöksiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Aivan kuin osinkoina poistuva raha ei laskisi yhtiön kassaa tai rajoittaisi muita hankkeita?

Pitkällä tähtäimellä sijoittajan tulee hahmottaa osingon kasvupotentiaali kahdesta eri näkökulmasta: yhtiön taseen kautta (kasvaako osingonjakosuhde vakavaraisuuden kohenemisen myötä) ja yhtiön tuloskunnon kautta (syntyykö enemmän jaettavaa).

Liian usein ajatellaan, että osinko vain tupsahtaa tilille keväisin. Asiaa kannattaisi ajatella myös yhtiön näkökulmasta. Normaalisti varsin lyhyeen ajatusketjuun kuuluu lähtökohtainen olettama, jonka mukaan osingon pitäisi olla mahdollisimman suuri. Silloin jää kuitenkin ymmärtämättä, että suuri osinko on pois muusta osasta yhtiön liiketoimintaa ja sen kasvattamista. Suuren osingon janoajien tulisi miettiä, kumpi voi investoida liiketoiminnan voittovarat edelleen tuottavammin: pörssiyhtiö vai sijoittaja? Jos vastaus on ensimmäinen, on suuri osinko sijoittajalle vahingollinen.

Osinko maksetaan arjen liiketoiminnan tuloksesta

Osinkojen osalta on paikallaan avata hieman teemaan liittyvää käsitteistöä. Osinko on yhtiön nettotuloksesta osuus, joka jaetaan osakkeenomistajille. Pääsääntöisesti osinko jaetaan kotimaisista yhtiöistä kerran vuodessa – ja nimenomaan vuosituloksesta laskettuna osuutena. Edeltävässä on syytä pitää paino sanalla ”tuloksesta”.

Tämän mukaan osinkoa ei voida pidemmän päälle jakaa lainkaan, jos yhtiö ei harjoita voitollista liiketoimintaa. Lyhyellä aikavälillä osingonjakoa voidaan toki harjoittaa hyödyntämällä aiemmin kertyneitä kassavaroja, myymällä yhtiön omaisuutta halvalla (osingonmaksupakon edessä) tai ottamalla lainaa. Siksi on syytä huomauttaa, että osingonjakopäätös on lyhyellä tähtäimellä yleensä tahdonvaltainen, minkä tulen tämän merkinnän edetessä osoittamaan myös esimerkein.

Osinkosijoittamiseen liittyvä keskeinen käsite on siis yhtiön osingonjakosuhde. Tämä kertoo yhtiön pääomarakenteeseen liittyvästä politiikasta: jaetaanko voittovarat pääosin osakkaille vai investoidaanko varat tulevaan kasvuun? Saman asian voisi muotoilla osinkosijoittajan näkökulmasta seuraavasti: Haluanko hankintahintaani nähden vahvan osinkotuoton välittömästi vai kasvavan osinkotuoton tulevina vuosina?

Jos yhtiö jakaa tuloksestaan valtaosan osakkaille jo tänään, kuuluu seuraava kysymys, miten se rahoittaa huomenna kasvunsa? Sijoittajan kannattaakin pohtia, jakaako näennäisen hyvä osinkoyhtiö merkittävästi osinkoa juuri siksi, että sillä ei ole hyvää kasvunäkymää tai investointikohteita näköpiirissä? Toisin sanoen on pohdittava, missä määrin yhtiön johdolla on perusteltua syytä pidättää tuloksesta suuri osa yhtiössä.

Osingonjakosuhde (payout ratio) lasketaan käytännössä seuraavasti.

(osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos)

Osinko on siis määritelmän mukaan osuus yhtiön liiketoiminnan nettotuloksesta. Osingonjakosuhteella ei näin ollen ole mitään kiinteää suhdetta osakkeen pörssikurssiin. Tätä näkökulmaa tulee kuitenkin ajatelleeksi valitettavan harva sijoittaja, ja osinkojen suuruutta verrataankin usein vain pörssikurssiin. Realismi palautuu, kun kuvittelee olevansa osingonjakopäätöksen ääressä listaamattoman yhtiön omistaja.

Jos osingon määrä ylittää sata prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta, muodostuu yhtälö pidemmän päälle kestämättömäksi. Mistä varoista osingot oikein maksetaan, jos yhtiö jakaa osakkeenomistajilleen vuodessa enemmän kuin se ansaitsee?

Tuskin pankinjohtajakaan antaa yhtiölle pidemmän päälle lisää lainarahaa vain osingonmaksuun tiedostaen samanaikaisesti, että yhtiölle ei jää lainkaan rahaa velkojen takaisinmaksuun. Muutamana yksittäisenä vuonna yhtiö voi toki rahoittaa osinkoja kassastaan, jos jatkuvan liiketoiminnan tuloskunto ei yllä osakekohtaiseen osinkotasoon. Tämä polku päättyy kuitenkin takuuvarmasti, jos yhtiö ei samalla investoi kannattavasti.

Mitä yleensä tarkoitetaan osinkotuotolla?

Arkikielessä osinkotuottoon viitattaessa tarkoitetaan yleensä efektiivistä osinkotuottoa. Tämä saadaan suhteuttamalla jaettava osakekohtainen osinko yhtiön pörssikurssiin.

(osakekohtainen osinko / yhtiön osakekurssi)

Tätä ulottuvuutta kannattaa mielestäni verrata aina edellä kuvattuun osingonjakosuhteeseen. Jos yhtiö on kiinnostava efektiivisen osinkotuoton näkökulmasta, on lähtökohtaisesti tarkistettava, millaisen osuuden vuosituloksestaan yhtiö jakaa osinkoina.

Tämä kertoo sijoittajalle kaksi elintärkeää asiaa: ensin sen, onko osinko kestävällä tasolla suhteessa yhtiön vuositulokseen, ja toisaalta sen, onko osinkoon odotettavissa tulevaisuudessa nousua investointien kautta. Mitä alhaisempi on tarkasteluhetken osingonjakosuhde, sitä enemmän osinkotason säilyttämisessä on pelivaraa tuloksen tilapäisen notkahduksen varalle.

Tähän mennessä esitetyn perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että osakekohtaisen osingon euromääräisellä suuruudella ei ole mitään merkitystä osinkotuoton hyvyyden kanssa. Jos yhtiö päättää esimerkiksi maksuttomalla rahastoannilla pilkkoa osakekantaansa pienempiin osiin, laskee yhtiön osakekohtainen osinko tasan samassa suhteessa. Mitään väliä ei ole siis sillä, onko osinko 0,10 euroa, 1,00 euroa vai 10,00 euroa per osake. Tärkeämpiä ovat edellä kuvatut indikaattorit, jotka koskevat osinkojen suhteuttamista yhtiön tulokseen ja osakekurssiin.

Yhden kevään tuottoprosentin sijaan osingonjaon kasvu ratkaisee

Seuraavaksi on aika yhdistää osinkoteema yhtiön osakkeen pitkän aikavälin teoreettiseen tuotto-odotukseen. Niin sanottu Gordonin kaava kuvaa pörssilistattujen yhtiöiden pitkän aikavälin tuotto-odotusta osingonjaon kasvutekijän kautta.

Kaavan yleismuoto on seuraavanlainen.

Osakkeen arvo (FV) = [ennustettu osinko / (tuottovaatimus – kasvuvauhti)]

Osinkoihin liittyen Gordonin kaavan termejä voidaan kuitenkin järjestellä siten, että osakkeen tuotto-odotuksen approksimaatio saadaan seuraavalla sovellutuksella.

Osakkeen tuotto-odotus (Er) = (osinkotuotto + osinkojen kasvuvauhti)

Kuten edellä totesin, kiinnittävät monet sijoittajat huomiota vain nykyhetken osinkotuottoon. Tämä on täysin käsittämätöntä ja suorastaan anteeksiantamatonta pitkän aikavälin osakesijoituksissa, sillä lopullisessa sijoitustuotossa ylivoimaisesti dominoivin tekijä on osinkojen tuleva kasvuvauhti. Sitä sanomalehtien taloussivut eivät valitettavasti tiedä kertoa.

Jos sijoittaja maksimoi vain nykyhetken osinkotuottoaan korkeaksi, päätyy hän sijoittamaan usein sellaisiin yhtiöihin, joilla ei riitä rahkeita investoida voittovaroja lainkaan tulevaan kasvuun. Jos liiketoiminta ja tulos eivät kasva tulevaisuudessa, eivät voi kasvaa myöskään osingot – muistakaamme aina, että osinko on osuus yhtiön tuloksesta.

Menestyvän sijoittajan tulee näin ollen maksimoida edellä kuvattua yhtälöä, jossa olennaiseksi osatekijäksi kohoaa osinkojen kasvutekijä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sijoittajan tulee tyytyä sijoitushetkellä karkeasti 5 prosentin pallokentällä pyörivään efektiiviseen osinkotuottoon, usein hieman sen alle. Ajatuksen takana on olettama, että laatuyhtiöt kasvattavat maksamaansa osakekohtaista osinkosummaa vuosi toisensa jälkeen, jolloin osinkotuotto suhteessa sijoittajan omaan hankintahintaan kohoaa vuosittain. Nämä ovat mielestäni todellisia osinko-osakkeita.

Onko yhtiön osingonjakopäätöksillä mitään merkitystä yhtiön arvoon?

Vilkaistaan seuraavaksi hieman siihen, mitä rahoitusteoria sanoo osingoista ja yhtiön voitonjaosta. Tutkijat Modigliani ja Miller ovat tulleet johtopäätökseen, että osingonmaksun suuruudella yksittäisenä vuonna ei ole merkitystä yhtiön arvoon. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että sijoittaja voi omilla toimillaan kumota yhtiön tekemät voitonjakoa koskevat päätökset. Väite sisältää myös oletuksen, että yhtiön voitonjakopäätökset eivät sisällä minkäänlaista kätkettyä signaalia yritysjohdon tulevaisuuteen liittyvästä uskosta.

Otetaan esimerkkejä Modiglianin ja Millerin tueksi.

Mielikuvituksellisella yhtiöllä nimeltä Jussin Pussit Oy on osakkeita yhteensä 100 000 kappaletta. Yhden osakkeen hinta on 5 euroa per osake. Nämä kerrottuna yhtiön oman pääoman arvoksi muodostuu 500 000 euroa (100 000 * 5). Yhtiö päättää maksaa osakekohtaista osinkoa keväällä 0,50 euroa osaketta kohden, mikä merkitsee 10 prosentin efektiivistä osinkotuottoa suhteessa osakekurssiin. Osinkojen maksaminen vie yhtiön kassasta 50 000 euroa (100 000 * 0,50), mikä siirtyy verojen jälkeen sijoittajien taskuihin. Yhtiön oman pääoman arvo laskee siis 450 000 euroon. Samaan aikaan yhtiön osakkeenomistajien kollektiiviset rahavarat kasvavat 50 000 euroon.

Vastaavasti Jussin Pussit Oy olisi voinut maksaa osinkoa keväällä 0,10 euroa per osake, mikä tarkoittaisi 2 prosenttia efektiivistä osinkotuottoa. Tällöin yhtiön kassaa veloitettaisiin osinkojen vuoksi 10 000 euroa, jolloin oman pääoman arvo laskisi tasolle 490 000 euroa. Vastaavasti sijoittajat saisivat yhteensä 10 000 euroa käteistä miinus verot. Molemmissa skenaarioissa rahavarojen yhteismäärä säilyy ennallaan.

Esimerkeistä voidaan havaita, että suurempien osinkojen jakaminen ei itsessään luo minkäänlaista arvoa yhtiöön teoriassa. Päinvastoin, se voi viedä yhtiöltä rahoituksellisen liikkumavaran, joka olisi tarpeellinen kasvuhankkeiden kannalta.

Mainitsin aiemmin, että sijoittaja voi halutessaan kumota yhtiön osingonjakopäätöksen. Se tapahtuisi Jussin Pussit Oy:n tapauksessa seuraavasti.

Oletetaan, että yhtiö pitäytyy 0,50 euron osakekohtaisessa osingossa. Sijoittaja omistaa 1 000 kappaletta osakkeita ennen osingonjakoa. Seuraavaksi oletetaan, että sijoittaja haluaa kumota osingonjakopäätöksen vaikutukset täysin. Sijoittajan omistuksen arvo ennen osingonjakoa on 5 000 euroa (1000 * 5). Hän saa 500 euroa osinkoina (0,50 * 1000). Osakkeen markkinahinta laskee osinkoa vastaavalla määrällä 4,50 euroon.

Sijoittaja ostaa 111 osaketta osingonjaon jälkeen osinkorahoillaan (500 / 4,50). Näin ollen sijoittaja omistaa osingonmaksun jälkeisessä tilanteessa 1111 osaketta, joiden osakekohtainen markkinahinta on osingon irrottua 4,50 euroa. Näiden tulona saadaan vastaukseksi jälleen osakeomistuksen arvo 5000 euroa (1111 * 4,50), mikä vastaa tilannetta ennen yhtiön osingonjakopäätöstä.

Viimeisenä vaihtoehtona voidaan tarkastella tilannetta, jossa yhtiö ei maksa lainkaan osinkoja, vaikka sijoittaja niitä haluaisi.

Osakkeenomistaja haluaa 5 000 euron osakeomistukselleen korkean 10 prosentin efektiivisen osinkotuoton. Hän voi tehdä itselleen sellaisen. Se onnistuu myymällä 100 Jussin Pussit Oy:n osaketta (500 / 5 tai 1000 * 0,1), saaden näistä käteisvaroja 500 euroa (100 * 5). Sijoittajan omistus laskee 900 osakkeeseen (1000–100), joiden markkina-arvo on 4 500 euroa (900 * 5). Sijoittajalla on siis tilillään käteisenä ”itse tehdyt” osingot 500 euroa ja osakeomistuksen arvo 4 500 euroa, jotka tekevät edelleen yhteensä 5 000 euroa.

Tilannekuvauksiin viitaten on vaikea ymmärtää, miksi sijoittajat suosivat tahdonvaltaisesti pörssiyhtiön puolelta tehtyjä ”suuria osinkopäätöksiä”. Kulujen ja verotuksellisten näkökulmien reunoja pyöristämällä jokainen sijoittaja voi jakaa itselleen haluamansa suuruiset osingot joka vuonna. Sama koskee myös muita yhtiön pääomarakennetta koskevia kysymyksiä, kuten esimerkiksi velkaantumista. Jos yhtiö ei sijoittajan mielestä käytä riittävästi vipua liiketoiminnassaan, hän voi ottaa sitä henkilökohtaiseen taseeseensa itse.

Vaikka kuvasin edellä yhtiön voitonjakopäätösten kumoamista sijoittajan näkökulmasta erityisesti osinkojen osalta, on neutralisoiva tarkastelu mahdollista tehdä aivan samoin myös omien osakkeiden takaisinostojen yhteydessä. Yhtiön pitkän aikavälin arvonmuodostuksen kannalta omien osakkeiden takaisinostot ja käteisosinko ovat siis teoreettisesti sama asia – molemmat ovat tahdonvaltaisesti päätettävissä olevia tapoja muuttaa yhtiön pääomarakennetta sekä voitonjakoa ja siihen liittyvää politiikkaa. Siksi on luonnollista, että osakkeen arvostuksessa tulee ottaa huomioon sekä osingot että omien osakkeiden takaisinostot. Kun yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin, laskee liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärä, mikä parantaa jäljelle jääviä osakekohtaisia tunnuslukuja ostoja vastaavassa suhteessa.

Yksittäisen vuoden suurta efektiivistä osinkotuottoa maksimoimalla sijoittaja saavuttaisi parhaat mahdolliset sijoitustulokset, jos kannattava osakesijoittaminen olisi jonkinlaista pikajuoksua. Kyse on kuitenkin maratonista, jossa osinko on sijoitusaikana ainoa käteiseksi realisoituva tuotto ennen osakkeiden mahdollista myyntihetkeä. Siksi osake on pitkällä aikavälillä sitä arvokkaampi, mitä enemmän osinko yhtiö kykenee jakamaan omistajilleen voittoa jäljellä olevana elinaikanaan.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Esimerkkiyhtiö Jussin Pussit Oy on mielikuvituksen tuotetta.

Photo credit: AndreasPoike / Foter / CC BY

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Ikä tuo riskinsietokykyä

Su, 08/11/2015 - 20:45

Olen viimeisen parin viikon aikana kiertänyt puhumassa naisten sijoitusilloissa sijoittamisen tärkeydestä. Yleisön ikähaitari on ollut suuri, mutta yllättävän suuri osa kuulijoista on ollut iäkkäämpiä naisia. Joillakin heistä on ollut yllättävä, positiivinen ongelma: heillä on ylimääräistä rahaa, mutta he eivät tiedä, mitä he sillä tekisivät.

Vanha sijoitussääntö on, että osakkeisiin pitäisi sijoittaa prosentuaaliseti 100 miinus ikä. Eli jos olet 50 vuotias, sijoituksista puolet pitäisi olla osakkeissa, toinen puoli korkosijoituksissa. Kun ikää on 65, osakepaino on enää 35 prosenttia. Tämä siksi, että vanhemmiten riskinsietokyvyn ajatellaan pienenevän: sijoittajalla ei ole enää aikaa antaa salkkunsa kärsiä huonoista vuosista ja odottaa sijoitusten palaavan kohti pitkän aikavälin keskiarvoja.

Olen pitänyt 100 miinus ikä -sääntöä ihan hyvänä nyrkkisääntönä, mutta nykymaailmassa toimisin itse toisin. Jos sijoittajaksi alkaa vanhemmiten, aikaa rikastumiseen on vähemmän kuin nuorella ihmisellä. Siksi voittoja on saatava aikaan nopeasti. Nopeus taas vaatii riskin ottamista, sijoituksiltaan on vaadittava tuottoa. Kovin tuotto tulee osakkeista.

Moni kuitenkin pelkää riskiä ja valitsee siksi sijoituskohteeksi rahaston, jonka nimessä esiintyvät sanat varovainen tai turvallinen. Tämä tarkoittaa usein sitä, että rahaston tuotto-odotuksetkin jäävät alhaisiksi ja sitä, että tuottoa ylipäänsä joutuu odottamaan useita vuosia. Ei sellaiseen ole aikaa enää 70-vuotiaana.

Sijoittamisessa ajoitus on olennaista, mutta niin on aikakin. Jos sijoittamisen aloittaa ajoissa ja tekee sen säännöllisellä säästämisellä, todennäköistä on, että vaurastuu. Myös sijoittamisen opettelu on hyvä aloittaa ajoissa, koska tiedon ja osaamisen karttuessa myös kyky sietää ja ymmärtää riskiä kasvaa.

Moni meistä arvioi vanhemmiten riskinsietokykynsä liian alhaiseksi. Jos työuraa on takana jo useampi vuosikymmenen, lapset pärjäävät omillaan, asuntolaina on maksettu ja tilillä on ylimääräisiä säästöjä, joita ei käytä päivittäiseen elämiseensä, säästöt voi pystyä sijoittamaan kovallakin riskillä. Jos sijoitus ei tuotakaan, se ei hetkauta omaa päivittäistä elämää.

Jossakin vaiheessa on myös aika sijoittaa itseensä. Tällä tarkoitan sitä, että hankkimaansa pääomaa voi myös purkaa. Monelle vuosikymmeniä säästäneelle tämä on vaikeaa. Harva eläkeläinen esimerkiksi raaskii myydä kotiaan, vaikka tilaa on liikaa ja kodissa on kiinni satoja tuhansia euroja. Kodista saadulla pääomalla voisi hankkia pienemmän asunnon ja rahaa jäisi ehkä vähän ylikin. Voisi saada väljyyttä omaan elämäänsä, matkustella ja nauttia terveistä vuosista.

Usea suomalainen on rikkaimmillaan 60-70-vuotiaana. Aina voi sijoittaa niin, että jälkeen jää iso perintö, mutta on toinenkin mahdollisuus – omaisuutensa tai edes osan siitä voi käyttää itseensä.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Eurosta puhuttaessa muista myös maailmansodat

La, 07/11/2015 - 07:52

 

Monet rahoitusalan ammattilaiset ovat euron syntymisestä lähtien kritisoineet yhteistä euroa mahdottomaksi, valuvikaiseksi tai ainakin puolivalmiiksi järjestelyksi. Kun tähän lisätään euromaiden epätasainen talouskehitys, jonka seurauksena euron arvo on kaikille väärä, on helppo yhtyä myös valtamedian euroskeptikkoihin.

Samalla monet kuitenkin puolustavat euroa ja eurojäsenyyden solidaarisuutta intohimoisella palolla, mikä ei välttämättä aina auta itse asiaa. Rahoitusalan edustajaa tuollainen käytös on ihmetyttänyt siinä määrin, että heräsi epäilys siitä, että taustalla on jotain muuta kuin pelkkiä asia-argumentteja.

Euron intohimoisimpia puolustajia ymmärtääkseen euro pitää nähdä yhtenä Euroopan yhdistymisen askeleena muiden joukossa. Taustalla on tosiaan pyrkimys yhdistää Eurooppa. Juuret löytyvät viimeisen vuosisadan maailmansodista.

EU:n juuret juoksuhaudoissa

Ensimmäinen maailmansota kuuluu ihmiskunnan tuhoisimpiin konflikteihin. Sen jatkumo, vain 21 vuotta myöhemmin alkanut toinen maailmansota vaati enemmän ihmishenkiä kuin mikään muu konflikti historiassa. Yhdessä maailmasotien kuolonuhrien määrä on kaksinkertainen ihmiskunnan seuraavaksi tuhoisimpaan konfliktiin nähden.

Länsi-Euroopan valtiot perustivat Euroopan neuvoston vuonna 1949. Vuonna 1951 kuusi maata otti ensimmäisen konkreettisen askeleen kohti Euroopan yhdistymistä ja laati sopimuksen raskaan teollisuuden – hiilen ja teräksen tuotannon – yhdistämisestä yhteiseen hallintoon (EHTY), jotta mikään maa ei enää yksin kykenisi merkittävään asevarusteluun.

EHTY:n perustamissopimusta on seurannut moni virstanpylväs, joista vuonna 1992 solmittu Maastrichtin sopimus (eli sopimus Euroopan unionista) muun muassa synnytti Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU:n), sekä euron.

Yhteinen valuutta ennen finanssipolitiikkaa?

Asioita on hyvä tehdä tietyssä järjestyksessä. EU:n kohdalla optimaalinen järjestys riippuu katsantokannasta. Talousoppineiden mielestä euro olisi pitänyt synnyttää vasta kun yhteinen finanssipolitiikka on saatu paikalleen.

Yhtenäinen taloudenpito ja sisäiset tulonsiirrot ovat yhteisen valuutan kulmakiviä. Vain siten eri tahtia porskuttavien talouksien synnyttämät paineet saadaan tasattua saman valuutan taakse. EKP:n valtionpapereiden tukiostot korkoerojen tasaamiseksi ovat finanssipolitiikkaan nähden ruohopalojen sammuttelua.

Yhteinen finanssipolitiikka olisi kuitenkin ollut poliittisesti mahdoton 90-luvulla. Äänestäjien tukea ei ollut. Lieneekö siinä syy miksi yhdistyminen ensin tuotiin ihmisten taskuihin?

Kreikan itselleen aiheuttama karhunpalvelus

Kreikan farssinomainen kriisi on tuonut yhteisen finanssipolitiikan puuttumisen nololla tavalla selkeästi esille. Yhteisellä budjetilla ja verotuksella Kreikkalaisten vuonna 2009 myöntämä, vuosia jatkunut budjettialijäämä ja edelleen jatkuvan kriisin perimmäinen syy olisi ehkä voitu välttää.

Valitettavinta Kreikan viimekesäisessä kriisissä oli se, että Tsipras onnistui katkaisemaan eurosolidaarisuudelta selkärangan. Kreikan kansanäänestyksessä hylkäämiä ehtoja seurasi sitäkin tiukempi ehtopaketti.

Muut euromaat olivat lopulta saaneet tarpeekseen ja olivat valmiita lähettämään Kreikan tiehensä. Suuren suunnitelman kannalta oli hienoa ettei näin käynyt, vaikka lisärahan heittäminen huonon perään ei välttämättä ole järkevää.

Imperiumin vastaisku

Kreikan kriisi on vähentänyt EU:n suosioita äänestäjien keskuudessa ja vahingoittanut poliittista solidaarisuudentajua. Maailmansotien raunioista syntynyt pyrkimys Euroopan maiden yhdistymiselle on kokenut ehkä suurimman kolahduksen koskaan.

Tämän kehitykseen kaitsemiseksi Saksan liittokansleri Angela Merkel ja ranskan presidentti François Hollande ovat päättäneet sivuuttaa erimielisyytensä ja yhteen ääneen vaatineet ”enemmän Eurooppaa” ja varsinkin euromaiden yhteistyön syventämistä.

Nähtäväksi jää miten käy. Mikäli poliittista pääomaa kaikesta huolimatta riittää, euroyhteistyön syventyminen voisi johtaa toimivaan rahaunioniin. Silloin teknokraattien soraäänet saattaisivat hiljetä ainakin tuon puuttuvan yhteisen finanssipolitiikan osalta.

Euron hyödyistä ja haitoista puhuttaessa olisi joka tapauksessa hyvä muistaa myös sen perimmäiset taustat.

 

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Hallintarekisterijupakka on politiikkaa – yhtenäismarkkinat ei

To, 05/11/2015 - 16:29

 

EU haluaa yhdenmukaistaa sisäiset markinansa. Tuli arvopaperisäilytyksen vuoro. Laadittiin kaikkia jäsenmaita heti sitova ja kilpailua edistävä asetus, joka kuitenkin valitettavan epämääräisellä tavalla pyrkii mahdollistamaan hallintarekisterirakenteen kaikkiin jäsenmaihin.

Nyt mikään etujärjestö tai luonnollinen mielipideliittymä ei osaa päättää mikä olisi parhaaksi. Onko edes asetuksella määrätty hallintarekisterin tuleminen vapaaehtoinen vai ei? Timo Soini, viisaana miehenä ja EU-kriittisine mielipiteineen, sentään ymmärsi ottaa irtopisteet itselleen.

Muuten retoriikka pyörii rikkaiden ja muiden rikollisten toimintaa sujuvoittavan hallintarekisteri-argumenttien ympärillä. Näin vaikka mikään ei muutu jos hallintarekisteri hyväksyttäisiin suomalaisille, suomalaisten palveluntarjoajien ja suomalaisten osakkeiden säilyttämiseksi.

FIVA ja VM ovat jo, pienen kömmähdyksen jälkeen ja yksissä tuumin todenneet, että Suomella ei ole mandaattia vähentää EU:n sisäistä kilpailua. Onko tämä jollekin yllätys? Eli suomalaiselta ei voi kieltää asiakkuus osakevälittäjällä, joka toimii jossain muussa EU maassa.

Vaikka siitä seuraa, että suomalaisen, ulkomaisen palveluntarjoajan puitteissa säilytetyt suomalaiset osakkeet silloin on hallintarekisteröity. Jolloin lopullinen omistaja ei käy ilmi nykyisestä arvopaperikeskusmonopolilta, Euroclear Finlandilta.

Sitä, miksi tunnettu sijoittajaguru Kim Lindström vastustaa hallintarekisterin tulemista, voitaneen johtaa henkilökohtaisesta mielipiteestä siitä, että suomalaisten yhtiöiden omistajuus pitäisi olla täysin julkista. Hänelle ei siis riitä, että liputusvelvolliset näkyy.

Suoran omistuksen malli on toki parempi ja hallintarekisterin rinnalle tulo ruotsissa ei povaa sille menestystä Suomessakaan. Mutta se ei myöskään helpota veropakollisuutta nykyiseen nähden. Hallintarekisterin vastustus on siis puhdasta politiikkaa.

EU:n yhtenäismarkkinat ovat piensijoittajien varsinainen etu. Mahdollistakaa siis hallintarekisteri ja säilyttäkää arvopaperit myös jatkossa omissa nimissänne.

 

Lue myös:

Hallintarekisterin tuleminen ei muuta mitään

Keskustelu hallintarekisteristä – mistä siinä on kysymys?”

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Dollar Photo Club

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Lisäämme omistustamme Fortumissa ja TeliaSonerassa

Ke, 04/11/2015 - 21:57

Vähensimme viime perjantaina omistustamme Nokian Renkaissa Nordnetin eksperttisalkussa. Samana päivänä lisäsimme omistustamme Fortumissa 474 osakkeella kurssiin 13,65 euroa. Eilen ostimme 1357 TeliaSoneran osaketta lisää hintaan 4,656 euroa. Omistuksemme Fortumissa ja TeliaSonerassa ovat eilisen kaupan jälkeen 1734 osaketta sekä 2900 osaketta, jotka vastaavat 13,4 prosenttia sekä 7,7 prosenttia salkusta.

Molempien yhtiöiden kurssikehitys on ollut erittäin huono. Kun muu pörssi on keskimäärin noussut tänä vuonna, ovat Fortumin ja TeliaSoneran kurssit huomattavasti vuodenvaihteen tason alapuolella, vaikka osingot huomioitaisiinkin. Mielestämme Fortumin ja TeliaSoneran kursseissa näkyy liiallinen pessimismi.

Fortumin osinkopolitiikka on pidemmän aikaan ollut erittäin tylsä. Osinko oli pitkään euro, jonka jälkeen tavanomainen osinko on kaksi viimeistä vuotta ollut 1,10 euroa. Tänä keväänä osakkenomistajat saivat kuitenkin 0,20 euron lisäosingon tavanomaisen osingon lisäksi. Tylsästä osinkopolitiikasta huolimatta uskomme, että juuri osinko on se tekijä, joka tekee sijoituksesta mielenkiintoisen.

Yhtiö aloitti Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkönsiirtoverkkojen myynnit vuonna 2013. Suomen ja Norjan kaupat saatiin päätökseen viime vuonna ja yhtiö sai niistä 2,55 miljardia euroa sekä 340 miljoonaa euroa. Ruotsin siirtoverkko myytiin tänä vuonna ja yhtiö sai siitä 6,6 miljardia euroa.

Sähkönsiirtoverkkojen myynti nostaa Fortumin riskiprofiilia. Tulos tulee myös laskemaan, koska sähköverkot toivat vakaan ja kannattavan kassavirran. Yhtiöllä on kauppojen jälkeen kasoittain rahaa kassassa. Likvidit varat ovat yli kolmasosa taseesta. Osakekohtainen oma pääoma on 15,54 euroa, mikä on itse asiassa enemmän kuin pörssikurssi.

Mitä sijoittajat oikein pelkäävät? Venäjän liiketoimintaa vai sitä, että johdolla on liikaa rahaa jolla huseerata? Sijoitukset Venäjälle ovat melko pieniä koko yhtiöön nähden. Tuntuisi kieltämättä ikävältä, jos laitokset Venäjällä sosialisoitaisiin, mutta tämä ei kaataisi Fortumia. Pidämme laitosten sosialisoinnin riskiä kuitenkin olemattoman pienenä.

Fortum on ylikapitalisoitunut. Osa rahoista on varattu investointeihin kuten Fennovoima-projektiin ja vesivoimalaitoksiin Venäjällä, jos vesivoimalakauppa toteutuu. Uskomme myös, että Fortum jakaa osan rahoista omistajilleen lisäosinkona.

Kun yhtiö myi sähkönsiirtoverkkonsa Suomessa ja Norjassa, yhtiö jakoi 0,20 euron lisäosingon. Uskomme, että lisäosinko voi olla suurempi, koska Ruotsin siirtoverkkojen myyntihinta oli tuplasti suurempi kuin viime vuoden kauppojen myyntihinta yhteensä. Vastaavasti uskomme, että tavanomainen osinko laskee, koska liiketoiminta on pienempää verkkojen myynnin jälkeen.

TeliaSonera on harjoittanut aktiivista omistajapolitiikkaa ja tämä on yksi keskeisiä syitä, miksi ostimme yhtiön osakkeita. Yhtiö on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vähentämään ja lopulta jättämään Euraasian markkinat. Laskemme sen varaan, että myyntien yhteydessä vapautuu pääomaa, jonka yhtiö tulee pitkälti jakamaan osakkeenomistajilleen.

Euraasian lahjusskandalin viimeistä sanaa ei ole vielä sanottu. Useat oikeuslaitokset monessa maassa tutkivat kauppoja. Lokakuun alussa julkaistiin uutinen, että USA:n oikeusministeriö vaatisi yhtiöltä 859 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Yhtiö on kiistänyt tämän. Sanotaan, ettei savua ilman tulta, joten saamme elää tämän riskin kanssa. Pidämme todennäköisenä, että mahdolliset vahingonkorvaukset ovat keskeinen syy siihen, että TeliaSoneran osakekurssi on matalalla tasolla.

Vertailu TeliaSoneran ja esimerkiksi Elisan tunnuslukujen välillä kuvaa miten matalalla tasolla TeliaSoneran kurssi on. Yhtiön P/E-luku on noin puolet Elisan, kun taas osinkotuotto on kaksinkertainen. Mahdollisilla vahingonkorvauksilla ja sakoilla on ratkaiseva vaikutus siihen, tuleeko sijoituksesta hyvä vai huono. Toivomme, että kurssi nousisi jonkin verran, kun ensi kevään osinkoehdotus julkistetaan.

Omistamme Fortumin ja TeliaSoneran osakkeita.

Tom Lindström

Kategoriat: Suomenkieliset blogit